«Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές»: 9η τροποποίηση Πρόσκλησης αιτήσεων

Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020