Διαγωνισμός για διοικητική υποστήριξη έργου/Υγ. Υπηρ. Μακεδονίας-Θράκη

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 20/3/2018 στις 14:00.