Διαγωνισμός για εκμίσθωση ιχθυοτροφείου εντός Ναυτικού Οχυρού Αράξου

Θα διενεργηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.