Διαγωνισμός για φύλαξη αποθηκών στον Ασπρόπυργο

επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ στην θέση Γκόρυτσα στον Ασπρόπυργο Αττικής για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών