Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων – ελαιολιπαντικών ειδών

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 7/5/2018 και ώρα 13:00.