Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 21η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00.