Διαγωνισμός για προμήθεια παρασήμων-μεταλλίων

Υποβολή προσφορών μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.