Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών άρδευσης – Δήμος Αιγάλεω

Θα διενεργηθεί στις 28/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00-11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).