Διαγωνισμός για προμήθεια υπερηχοτομογράφου

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15-03-2018 και ώρα 10:00 π.μ.