Διαγωνισμός για υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων

Υποβολή προσφορών μέχρι 25/7/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.