Εκπίπτει ως δαπάνη ο ΕΝΦΙΑ;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1132/2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του N . 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄)»...

Ερώτημα: 

 

Καταχωρείται ο ΕΝΦΙΑ στα βιβλία της επιχείρησης και εκπίπτει ως δαπάνη;


Απάντηση: 

 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1132/2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του N . 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄)»:

 

«Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι φόροι που δεν εκπίπτουν απαριθμούνται περιοριστικά στις υπόψη υποπεριπτώσεις και κατά συνέπεια, λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές εκπίπτουν (π.χ. ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.).»

 

Επομένως, ο ΕΝΦΙΑ μπορεί να καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης ως εκπιπτόμενη δαπάνη, με την προϋπόθεση βέβαια το ακίνητο να είναι στο όνομα της επιχείρησης.


PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS

Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
[email protected]
www.pantelisco.com
 
Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: [email protected]