Επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις: 15/1/2018 και ώρα 13:00.