«Επιχειρούμε Έξω»: 2η Τροποποίηση Απόφασης Πρόσκλησης

Δράση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).