«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»: Δικαιολογητικά ένταξης

ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ακολουθεί ενημέρωση για τα δικαιολογητικά ένταξης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).