Στα 100 δισ. οι οφειλές στην φορολογική διοίκηση

Στους πρώτους 11 μήνες του 2017 το νέο ληξιπρόθεσμου χρέος προς την φορολογική διοίκηση, άγγιξε τα 11.6 δις ευρώ.

Στους πρώτους 11 μήνες του 2017 το νέο ληξιπρόθεσμου χρέος προς την φορολογική διοίκηση, άγγιξε τα 11.6 δις ευρώ.

Μόνο το Νοέμβριο συσσωρεύτηκαν επιπλέον ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 1,18 δισ. ευρώ.

Συνολικά οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση μαζί  με τις παλαιές ξεπέρασαν τα 100. δις (89,10 + 11,6 = 100.7)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

Δείκτες απόδοσης 

 

           

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

 

 

Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(5)+(6)+(7)+(8) [I]

89,872

89,680

89,488

89,307

89,108

 

 

"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (2) 

29,216

29,103

29,003

28,901

28,803

 

 

"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (3) 

38,638

38,533

38,445

38,374

38,278

 

 

"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (4) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (5)=(2)+(3)+(4)

67,854

67,636

67,448

67,275

67,081

 

 

Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (6) 

8,935

8,934

8,933

8,932

8,931

 

 

"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις)  (7)

12,927

12,954

12,951

12,945

12,941

 

 

Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (8) 

0,156

0,156

0,156

0,155

0,155

 

 

Εισπράξεις έναντι "παλαιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) (KPI 1)

1,799

1,970

2,146

2,318

2,505

 

 

Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) 

0,819

0,881

0,918

0,962

1,020

 

 

Συνολικό "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (10) [II, III]

7,483

8,551

9,257

10,444

11,631

 

 

Εισπράξεις έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (11)

0,944

1,174

1,404

1,735

2,043

 

 

Διαγραφές έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12)

0,092

0,099

0,113

0,130

0,170

 

 

Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (13)=(11)/(10)-(12)

12,8%

13,9%

15,4%

16,8%

17,8%

 

 

"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (14) [ΙV.α & IV.β]

5,723

6,661

7,323

8,476

9,614

 

 

Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (15) 

0,924

1,150

1,374

1,701

2,004

 

 

Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (16) 

0,087

0,094

0,107

0,123

0,162

 

 

Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (17)=(15)/(14)-(16) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2)

16,4%

17,5%

19,0%

20,4%

21,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. Ως "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς (αναγράφεται κατόπιν αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).   

 

 

 

ΙΙ. Ως "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος (αναγράφεται προ αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).                   

 

 

III. Τα στοιχεία του "Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους" υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" αφορά το

 

 ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του "Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους" αφορούν το "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο" όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς. 

 

 

ΙV.α Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).                                

 

 

ΙV.β Το ποσοστό είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους Ιουλίου 2017 διαμορφώθηκε σε 16,4%, αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (15,8%), παρ'ότι  κατά το μήνα Ιούνιο 2017 το "νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος αυξήθηκε λόγω ακραίων τιμών βεβαίωσης σε τρεις υποθέσεις ελέγχου χαμηλής εισπρακτικής απόδοσης.

 

 

V.  Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2017 είναι σωρευτικά.

 

           

 

                               

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

Σ