13/11/2017 | 14:15
Αγορανομικά: Κανόνες ορθής λειτουργίας των οργάνων μέτρησης
Αγορανομικά:  Κανόνες ορθής λειτουργίας των οργάνων μέτρησης

Με την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), τέθηκαν και κανόνες για την ορθή λειτουργία των οργάνων μέτρησης των επιχειρήσεων.

 

Ειδικότερα:

 

 

Άρθρο 82

 

Απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία οργάνων μέτρησης, πλην των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, κατά τη χρήση τους

 

1. Τα μη συμμορφούμενα όργανα μέτρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 81 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τις χρήσεις της ως παρ. 1 του άρθρου 81.

 

2. Τα όργανα μέτρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 81, που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι:

Α. Λειτουργούν εντός των μέγιστων ανεκτών ορίων σφάλματος όπως περιγράφεται στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ Β’ 1230) ή στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ Β’ 1231).

Β. Συμμορφώνονται με τους όρους έγκρισής τους καθώς και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Οδηγιών ή μετρολογικών συστάσεων, όπου προβλέπεται.

Γ. Εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την αποτροπή τυχαίας ή σκόπιμης αλλοίωσης των μετρολογικών χαρακτηριστικών τους και

Δ. Πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμου ελέγχου τους, ήτοι παρέχονται τα μέσα για την επιβεβαίωση της γνησιότητας του λογισμικού καθώς και των εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα και

Ε. Εξασφαλίζεται η ορθή μετρολογική λειτουργία του λογισμικού και όλων των εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα.

ΣΤ. Τυχόν ευρισκόμενα όργανα σε χρήση, μη συμμορφούμενα κατά τα ανωτέρω, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 19 του άρθρου 81.

 

3. Για τα όργανα μέτρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 81, εξαιρουμένων των οργάνων του άρθρου 83, επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή/χρήστη του οργάνου:

Α. Εάν δεν φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση, ή η σήμανση είναι ελλιπής ή ακατάλληλη επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά τύπο οργάνου και τα όργανα δεσμεύονται προσωρινά ανά χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες, άλλως δεσμεύονται οριστικά.

Β. Εάν η σήμανση είναι παραπλανητική, πλαστή ή παραποιημένη, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες, άλλως δεσμεύονται οριστικά.

 

4. Σε περιπτώσεις τροποποίησης οργάνων μέτρησης σε χρήση ή/και στο λογισμικό αυτών, εξαιρουμένων των οργάνων του άρθρου 83, κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλεται στο χρήστη/εκμεταλλευτή διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά όργανο, πέραν των ειδικότερων κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α’ 173) και τα όργανα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους.

 

5. Σε χρήστη, εκμεταλλευτή ή τρίτο ο οποίος παρεμποδίζει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο, ή αρνείται τη συνεργασία με την αρμόδια αρχή, ή αρνείται να χορηγήσει άνευ αντιτίμου, δείγμα οργάνου, πλέον των κυρώσεων του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α’ 173) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά όργανο.

 

6. Για τα όργανα μέτρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 81, για τα οποία προβλέπονται οι υποχρεώσεις των παραγράφων 2β, 3β και 1γ του άρθρου 81, εξαιρουμένων των οργάνων του άρθρου 83, επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή/χρήστη του οργάνου:

Α. Εάν δεν συμμορφώνονται με την έγκριση κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από την Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται, μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

Β. Εάν δεν έχει εκδοθεί η ως άνω έγκριση κυκλοφορίας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους.

 

7. Εάν τα όργανα μέτρησης για τα οποία προβλέπονται οι υποχρεώσεις των παραγράφων 3Β και 1Γ του άρθρου 81, εξαιρουμένων των οργάνων του άρθρου 83, εκτρέπονται από τα επιτρεπόμενα όρια σφάλματος, επιβάλλεται στον χρήστη διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όργανο. Σε κάθε περίπτωση τα όργανα δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ακριβείας τους.

 

8. Για τη διενέργεια των συναλλαγών της παραγράφου 1Α του άρθρου 81 απαιτείται η χρήση μη αυτόματου οργάνου ζύγισης που πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2Α ή 2Β του άρθρου 81, κατά περίπτωση.

 

9. Όργανα ζύγισης των περιπτώσεων α, β και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 81, τοποθετούνται από τους πωλητές σε εμφανές σημείο, σε θέση τέτοια, ώστε ο αγοραστής να μπορεί να παρακολουθεί τη ζύγιση και να έχει οπτική επαφή, για αρκετό χρόνο, με την ένδειξη του βάρους, την ένδειξη της τιμής ανά χιλιόγραμμο και την τελική τιμή ζυγιζόμενου προϊόντος.

 

10. Α. Για όλα τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης τα οποία υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια σφάλματος, της παραγράφου 2Α, επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή/ χρήστη τα κάτωθι διοικητικά πρόστιμα:

α. Για 1 έως 3 υποδιαιρέσεις ελέγχου, πέραν των μέγιστων επιτρεπόμενων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά όργανο.

β. Για 4 έως 7 υποδιαιρέσεις ελέγχου, πέραν των μέγιστων επιτρεπόμενων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά όργανο.

γ. Για 8 υποδιαιρέσεις έλεγχου και πάνω, πέραν των μέγιστων επιτρεπόμενων, δύο χιλιάδες (2.000€) ανά όργανο.

Β. Ειδικά στις περιπτώσεις μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης που χρησιμοποιούνται για αγοραπωλησία χρυσού ή άλλων πολύτιμων μετάλλων ή λίθων, τα ως άνω πρόστιμα τριπλασιάζονται.

 

11. Για παραβάσεις της παραγράφου 8 επιβάλλεται στο χρήστη/εκμεταλλευτή διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους.

 

12. Για παραβάσεις της παραγράφου 9 επιβάλλεται στο χρήστη/εκμεταλλευτή διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όργανο.

 

13. Στις περιπτώσεις όπου δεσμευμένα όργανα, παρά τη δέσμευση, χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά όργανο.

 

14. Ειδικές ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα

 

Α. Φάκελος Τεκμηρίωσης Ταξιμέτρων: Σε κάθε ΕΔΧ όχημα (ταξί) θα πρέπει να υπάρχει φάκελος τεκμηρίωσης, ο οποίος θα περιέχει:

α. Για τα ταξίμετρα που εγκρίθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1393/2007 (ΦΕΚ Β’ 521) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2004/22/ΕΚ:

 

1. την εθνική έγκριση, συνοδευόμενη από

 

2. το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης. Όταν το τεχνικό σχέδιο δεν είναι διαθέσιμο, τα σημεία σφράγισης προβλέπονται στο πρότυπο ΕΝ 15048.

β. Για τα ταξίμετρα που εγκρίθηκαν μετά πριν τη θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1393/2007 (ΦΕΚ Β’ 521) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2004/22/ΕΚ:

1. το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ του ταξιμέτρου, στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης του ταξιμέτρου,

 

2. η Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity),

 

3. το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή η Έγκριση του Συστήματος Ποιότητας του κατασκευαστή που εκδίδονται από κοινοποιημένο οργανισμό.

γ. Το εγχειρίδιο χρήσης του ταξιμέτρου, στο οποίο εμφανίζεται η σταθερά k και εφόσον υπάρχει ο τρόπος εμφάνισης του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/ CHECK SUM.

δ. Η άδεια καταλληλότητας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ) που εκδίδεται από την επιτροπή καταλληλότητας ΦΗΜ σύμφωνα με τη ΠΟΛ 1068/2015 ΦΕΚ Β’/497/2015).

ε. η σχετική βεβαίωση των συνεργείων επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το π.δ. 243 άρθρο 17 (ΦΕΚ Α’/104/1987), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82).

στ. Βιβλίο συντήρησης και σφράγισης του ταξιμέτρου, στο οποίο θα καταγράφεται ο τύπος, το μοντέλο και ο αριθμός σειράς του ταξιμέτρου, η σταθερά k του οχήματος, το πλήθος των τοποθετημένων σφραγίδων του κατασκευαστή και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (μηχανικών ή αυτοκόλλητων) στο σύνολό τους, η ημερομηνία εγκατάστασης του ταξιμέτρου και η ημερομηνία κάθε ελέγχου που πραγματοποιείται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ο αριθμός χιλιομέτρων του οχήματος, όπως αναγράφονται από το οδόμετρο του και ο αριθμός χιλιομέτρων του ολικού αθροιστή του ταξιμέτρου κάθε φορά που γίνονται εργασίες ελέγχου, επισκευής ή συντήρησης του ταξιμέτρου.

Σε περίπτωση νέας ρύθμισης του ταξιμέτρου καθώς και αντικατάστασης των σφραγίδων, για οποιοδήποτε λόγο, το βιβλίο συντήρησης και σφράγισης θα ενημερώνεται αναλόγως.

Το ως άνω βιβλίο διατηρείται από τον οδηγό καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ταξιμέτρου, ενώ αντίγραφο του εν λόγω βιβλίου συντήρησης διατηρεί το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, κατά το μέρος που το αφορά, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε βιβλία αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα στις αρχές.

Β. Οι απαιτήσεις της παραγράφου α ισχύουν για τα ταξίμετρα που τίθενται για πρώτη φορά σε χρήση ή για τα ταξίμετρα που εγκαθίστανται σε νέα ταξί, με την έναρξη ισχύος της παρούσας, ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα ταξίμετρα εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Γ. Σε περίπτωση έλλειψης από το φάκελο τεκμηρίωσης καθενός από τα στοιχεία 1 ή 2 και 3 έως 6 της παραγράφου α, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά στοιχείο στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα και τα στοιχεία αυτά προσκομίζονται στην ελεγκτική αρχή εντός τριών ημερών, άλλως το ταξίμετρο αφαιρείται από το ταξί από την ελεγκτική αρχή και δεσμεύεται, μέχρι αποκατάστασης της συμμόρφωσης. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

Δ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης καθενός από τα στοιχεία 1 ή 2 και 3 έως 6 της παραγράφου α, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά στοιχείο στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα και στον ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ οχήματος (ταξί), το ταξίμετρο αφαιρείται από το ταξί από την ελέγχουσα υπηρεσία και δεσμεύεται. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€).

Ε. Ειδικά για μη ύπαρξη αντιγράφου του Βιβλίου συντήρησης ή για πλημμελή ενημέρωσή του, ή για μη διατήρηση αντιγράφου στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, επιβάλλεται και στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

ΣΤ. Σε περίπτωση πλημμελούς σφράγισης του συστήματος ταξιμέτρου-ΦΗΜ στα προβλεπόμενα σημεία από τις οικείες διατάξεις, επιβάλλεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Ζ. Σε περίπτωση έλλειψης σφράγισης ή παραβίασης της σφράγισης του συστήματος ταξιμέτρου-ΦΗΜ στα προβλεπόμενα σημεία από τις οικείες διατάξεις, επιβάλλεται στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Η. Τα ταξίμετρα δεν επιτρέπεται να μεταβαίνουν από τη θέση λειτουργίας «Μισθωμένο» στη θέση λειτουργίας «Ελεύθερο» αν δεν έχει μεσολαβήσει η θέση λειτουργίας «Πληρωμή» και δεν έχει εκδοθεί απόδειξη.

Θ. Ταξίμετρα που υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 81 δεν επιτρέπεται να τίθενται σε θέση λειτουργίας «Μισθωμένο» όταν το όχημα είναι εν κινήσει.

Ι. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές πως το ταξίμετρο δε λειτουργεί σύμφωνα με τις παραγράφους στ. και ζ, επιβάλλεται στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000€) και το ταξίμετρο αφαιρείται από το ταξί από την ελεγκτική αρχή και δεσμεύεται.

Κ. Για τα ταξίμετρα που είναι ήδη εγκατεστημένα σε ΕΔΧ οχήματα (ταξί), εφόσον εντοπιστεί σφάλμα πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΧ της υπουργικής απόφασης οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ Β’ 1231) και μέχρι και το διπλάσιο αυτού, επιβάλλεται στον οδηγό που καταλαμβάνεται να οδηγεί το όχημα (ταξί), διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος τριών (3) ετών, από τον ίδιο οδηγό, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

Λ. Σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης συγκεκριμένου τύπου και μοντέλου ταξιμέτρου, με τα ανωτέρω, καθώς επίσης και μη διασφάλισης της ασφαλούς και αμφίδρομης επικοινωνίας του ταξιμέτρου με τον ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό (ΦΗΜ) δύναται να γίνει απαγόρευση της διάθεσης και χρήσης του από την υπηρεσία μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης), με απόφαση του αρμόδιου Γεν. Γραμματέα και επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα του συστήματος ταξιμέτρου-ΦΗΜ διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά τύπο οργάνου.

 

15. Ειδικές ρυθμίσεις για τις γεφυροπλάστιγγες

 

Α. Φάκελος Τεκμηρίωσης γεφυροπλαστίγγων: Σε κάθε χώρο εγκατάστασης γεφυροπλάστιγγας θα πρέπει να υπάρχει φάκελος τεκμηρίωσης, ο οποίος θα περιέχει:

α. Για τις γεφυροπλάστιγγες που εγκρίθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-376/1993, δηλαδή πριν την ενσωμάτωση της Οδηγίας 90/384/ΕΟΚ, την εθνική έγκριση, συνοδευόμενη από:

• το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης, όταν αυτό είναι διαθέσιμο.

• το εγχειρίδιο χρήσης της γεφυροπλάστιγγας β. Για τις γεφυροπλάστιγγες που εγκρίθηκαν μετά

τη θέση σε ισχύ της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-376/1993, δηλαδή μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 90/384/ΕΟΚ:

• το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ, στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης της γεφυροπλάστιγγας,

• τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity),

• το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή την Έγκριση του Συστήματος Ποιότητας του κατασκευαστή που εκδίδονται από κοινοποιημένο οργανισμό,

• το εγχειρίδιο χρήσης της γεφυροπλάστιγγας. Β. Οι απαιτήσεις της παραγράφου α ισχύουν για τις γεφυροπλάστιγγες που τίθενται για πρώτη φορά σε χρήση με την έναρξη ισχύος της παρούσας, ενώ για τις ήδη εγκατεστημένες γεφυροπλάστιγγες δεκαοκτώ (18) από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Γ. Σε περίπτωση έλλειψης από το φάκελο τεκμηρίωσης καθενός από τα στοιχεία 1 ή 2 της παραγράφου α, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά στοιχείο στον εκμεταλλευτή της γεφυροπλάστιγγας και τα στοιχεία αυτά προσκομίζονται στην ελεγκτική αρχή εντός τριών ημερών, άλλως η γεφυροπλάστιγγα δεσμεύεται από την ελεγκτική αρχή, μέχρι αποκατάστασης της συμμόρφωσης. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).

Δ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης καθενός από τα στοιχεία 1 ή 2 της παραγράφου α, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά στοιχείο στον εκμεταλλευτή της γεφυροπλάστιγγας, και η γεφυροπλάστιγγα δεσμεύεται. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).

 

16. Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των ως άνω οργάνων, συμπεριλαμβανομένων και των οργάνων του άρθρου 83, κατισχύουν των ανωτέρω.

 

17. Σε περίπτωση συστηματικής διαπίστωσης αλλοίωσης των δεδομένων που δέχονται τα ως άνω όργανα, συμπεριλαμβανομένων και των οργάνων του άρθρου 83, ή καταδολίευσης των ίδιων των οργάνων, ή αλλοίωσης των ενδείξεων των οργάνων ή αλλοίωσης των παραγομένων από τα όργανα στοιχείων καθώς και συστηματικό εντοπισμό ιχνών επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις διατάξεις που δύνανται να επηρεάζουν την ορθή και νόμιμη λειτουργία του οργάνου δύναται να γίνει απαγόρευση της διάθεσης και χρήσης του από την υπηρεσία μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης), με απόφαση του αρμόδιου Γεν. Γραμματέα και επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα του οργάνου διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά τύπο οργάνου.

 

18. Για κάθε άλλη παράβαση της παραγράφου 1, πλέον των ανωτέρω, επιβάλλεται στο χρήστη διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο και το όργανο δεσμεύεται.

 

 

 

Πηγή: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

 

ΣΒ

Tags: Εμπόριο Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1141 φορές

Σχετικές Ειδήσεις