12/09/2017 | 15:23
Απόφαση για τη Συντονιστική Επιτροπή αναθεώρησης αντικειμενικών αξιών
Απόφαση για τη Συντονιστική Επιτροπή αναθεώρησης αντικειμενικών αξιών
Απόφαση, την οποία υπογράφει η υφυπουργός Οικονομικών, κα. Αικ. Παπανάτσιου, ορίζει τη λειτουργία της Διαρκούς Επιτροπής με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων», του άρθρου 71 του ν. 4484/2017.
Σύμφωνα με την Απόφαση:
1. Η Επιτροπή συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στους στόχους της. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης.
2. Για τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Επιτροπής υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως μία (1) εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση αυτής.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να προσκαλεί κατά την κρίση του στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κυβερνητικά στελέχη και Φορείς του Δημοσίου τομέα, υπηρεσιακούς παράγοντες, ειδικούς εμπειρογνώμονες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της.
4. Η Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της, ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία. Οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχεία που τους ζητείται.
5. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
6. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας. 
 

Στη Επιτροπή μετέχουν: α) o υπουργός Οικονομικών, ως Πρόεδρος, β) ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, γ) ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, δ) ο γενικός γραμμτέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Οικονο?ικών, ε) ο γενικός γραμματέας Υποδομών του υπουργείου Υποδο?ών και Μεταφορών, στ) ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ζ) ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, η) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, θ) ο Πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.», ι) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επι?ελητηρίου Ελλάδος, ια) ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, ιβ) ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος.

Στόχος είναι η προσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων σε επίπεδα που θα προσεγγίζουν αυτά των αγοραίων τιμών, στο τέλος του έτους, με βάση τις προβλέψεις του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Tags: Ακίνητα Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1178 φορές

Σχετικές Ειδήσεις