22/06/2017 | 09:44
Διαδικασία διεξαγωγής δημοπρασιών για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού
  • Διαδικασία διεξαγωγής δημοπρασιών για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού
  • Διαδικασία διεξαγωγής δημοπρασιών για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού

Του Κωνσταντίνου Λάιου, Νομικού συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ2017/ΦΕΚ Β 2042/14.06.2017

Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών (προφορικών και ηλεκτρονικών) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α' 285) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α' 56)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις:

   α) του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285 Α') και ειδικότερα των άρθρων 2, 13, 15 και 31 αυτού, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

   β) της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ) » (ΦΕΚ 147 Α').

   γ) του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α').

   δ) του π.δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Β').

   ε) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α').

   στ) του αρ. 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).

   2. Τη με αριθ. 646/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε').

   3. Τη με αριθ. 3944/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε').

   4. Τη με αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΈΞ2017/11.05.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636 Β/12-05-2017).

   5. Τη με αριθ. ΥΠΟΙΚ0010218ΕΞ2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ 3696 Β').

   6. Τη με αριθ. 2/15931/0004/10.04.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την υλοποίηση του έργου «Διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Παραχώρησης Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης» (ΑΔΑ: 7Ξ9ΚΗ-ΠΒΜ).

   7. Το με αρ. πρωτ. 003/24.05.2017 διαβιβαστικό έγγραφο της Ομάδας Διοίκησης Έργου στο Υπ. Οικ. για την υλοποίηση του Έργου «Διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Παραχώρησης Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης» με τη συνημμένη σε αυτό πρόταση για τη διαμόρφωση σχεδίου απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών με θέμα: «Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών (προφορικών και ηλεκτρονικών) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α'285) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α' 56)».

   8. Το υπ' αριθ. Γ.Γ.Δ.Π. 0008089 ΕΞ 2017/25.05.2017, έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας

   9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

   Τη διαδικασία, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις της διενέργειας των δημοπρασιών (προφορικών και ηλεκτρονικών) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α') (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α'), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Σύνταξη και έγκριση της διακήρυξης

   Η Διακήρυξη της δημοπρασίας συντάσσεται από:

   α) την Τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας (ΠΔΔΠ) για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τις προφορικές για δημοπρατούμενες θέσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητας της έδρας της και

   β) από την Τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών των Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας (ΑΓΔΠ) για τις προφορικές δημοπρασίες των δημοπρατούμενων θέσεων εντός της χωρικής αρμοδιότητας κάθε Αυτοτελούς Γραφείου, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Β' Τμήματος Αιγιαλού και Παραλίας της Π.Δ.Δ.Π. και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Π.Δ.Δ.Π.

Άρθρο 2

Χρόνος, Τόπος και Επιτροπές Διενέργειας των Δημοπρασιών

   Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά, σε ημέρα και ώρα που θα καθορίζεται από τη Διακήρυξη της δημοπρασίας και διεξάγονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Π.Δ.Δ.Π.

   Οι προφορικές δημοπρασίες πραγματοποιούνται είτε στα γραφεία των Π.Δ.Δ.Π. (για δημοπρατούμενες θέσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητας της έδρας της Π.Δ.Δ.Π.), είτε στα γραφεία των Α.Γ.Δ.Π. (για δημοπρατούμενες θέσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητας της έδρας των Α.Γ.Δ.Π.), σε ημέρα και ώρα που θα καθορίζεται από τη Διακήρυξη της δημοπρασίας.

   Οι Δημοπρασίες διεξάγονται από Επιτροπή του άρθρου 1 της παρούσας, στην οποία θα προεδρεύει: για τη μεν έδρα της Π.Δ.Δ.Π. ο Προϊστάμενος του τμήματος Β': Αιγιαλού και Παραλίας ή ο αναπληρωτής του που θα ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Π.Δ.Δ.Π., για τα δε Αυτοτελή Γραφεία ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ή ο αναπληρωτής του που θα ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Π.Δ.Δ.Π. Η επιτροπή θα αποτελείται και από δύο ακόμα υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, που θα ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Π.Δ.Δ.Π.

Άρθρο 3

Δημοσίευση της διακήρυξης

   Η Διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται καταρχάς, και επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, ταυτόχρονα στο Διαύγεια και στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Π.Δ.Δ.Π., δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας. Παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Π.Δ.Δ.Π., των Α.Γ.Δ.Π. και των αντίστοιχων ΟΤΑ.

   Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Π.Δ.Δ.Π. και στα αρμόδια κατά τόπους Αυτοτελή Γραφεία.

   Η ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ συνοδεύεται από εικόνα που ορίζει την προς δημοπράτηση έκταση, με συντεταγμένες Χ, Ψ σε ΕΓΣΑ'87.

   Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση των διακηρύξεων με δική τους επιμέλεια και ευθύνη, ενώ για την παροχή διευκρινίσεων επ' αυτών, απευθύνονται στις κατά τόπους Π.Δ.Δ.Π. και τα αντίστοιχα αυτών Α.Γ.Δ.Π.

Άρθρο 4

Περιεχόμενο διακήρυξης

   Η διακήρυξη θα πρέπει να περιέχει:

   α) Τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της ΠΔΔΠ, την ταχυδρομική διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας,

   β) Την ημέρα, τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,

   γ) Το Δήμο, με την ακριβή θέση (π.χ. τοπωνύμιο), τα όρια, το είδος της χρήσης και την έκταση του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται με συντεταγμένες,

   δ) Τους δυνατούς χρόνους έναρξης και λήξης της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης.

   ε) Την ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς, όπως αυτή έχει καθοριστεί,

   στ) Ότι ο τύπος της δημοπρασίας είναι «απλή πλειοδοτική» (Αγγλικού τύπου), δηλ. οι δημοπρατούμενες θέσεις κατακυρώνονται στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.

   ζ) Ότι κάθε νέα προσφορά, προκειμένου να γίνει δεκτή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη της αμέσως προηγούμενης(υπερισχύουσας), κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού. Η πρώτη προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφόσον είναι τουλάχιστον ίση με την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από τη διακήρυξη. Δεν επιτρέπεται να δίνεται προσφορά ίση με την τελευταία υψηλότερη έγκυρη προσφορά,

   η) Ότι οι προσφορές γίνονται αποδεκτές εφ' όσον είναι χρονικά έγκυρες, δηλ. το σύστημα τις επεξεργάζεται εντός του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας και τυχόν παρατάσεων του. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά από το σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών (για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες),

   θ) Ότι οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπ' όψιν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της δημοπρασίας (για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες).

   ι) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης μεταξύ του τελευταίου πλειοδότη και του Προϊσταμένου του Τμήματος Β': Αιγιαλού και Παραλίας της Π.Δ.Δ.Π. ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του Α.Γ.Δ.Π. (άρθρα 5 και 10 της παρούσας),

   ια) Ότι η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, της αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454Β' ΕΞ2017/11-05-2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 1636Β/12-05-2017), « Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών».

   ιβ) Ότι η έκδοση των πρακτικών της Δημοπρασίας (προφορικής και ηλεκτρονικής) γίνεται από την Επιτροπή που διενήργησε τη Δημοπρασία. Ότι η αναφορά με το αποτέλεσμα και το ιστορικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας επισυνάπτεται στα πρακτικά της δημοπρασίας που εκδίδει η Επιτροπή. Ότι η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από τον Προϊστάμενο της Π.Δ.Δ.Π..

   ιγ) Ότι ο υπερού δεν δικαιούται τη μείωση του ανταλλάγματος από της κατακυρώσεως της θέσης και εφεξής.

   ιδ) Ότι ο υπερού υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση, άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας των διατάξεων περί προστασίας των Δημοσίων Κτημάτων.

   ιε)Τις απαραίτητες πληροφορίες για το ηλεκτρονικό σύστημα, τις ελάχιστες προδιαγραφές της υπολογιστικής υποδομής των συμμετεχόντων, τις τεχνικές προδιαγραφές σύνδεσης(για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες).

   ιστ) Ότι για τα προβλήματα του λογισμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των συμμετεχόντων δεν ευθύνεται το ΥΠΟΙΚ (για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες),

   ιζ) Ότι η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά (για τις προφορικές δημοπρασίες).

   ιη) Ότι η διάρκεια του πλειστηριασμού είναι τριάντα λεπτά (30')- Εάν όμως εντός του τελευταίου τρίλεπτου πριν τη λήξη του χρόνου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας υπάρχει αποδεκτή από το σύστημα προσφορά, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα τρίλεπτο. Η παράταση επαναλαμβάνεται εφ' όσον στο διάστημα των 3 λεπτών υπάρξει έστω και μια έγκυρη προσφορά, μέχρι να παρέλθει άπρακτο τρίλεπτο παράτασης (για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες).

   ιθ) Ότι καθ' όλη την διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ο συμμετέχων θα ενημερώνεται διαρκώς για την σειρά κατάταξης του (για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες).

   κ) Ότι μετά τη λήξη του διαγωνισμού καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις δημοπρασίες

   Προκειμένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

   1. Ηλεκτρονική δημοπρασία:

Εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΚ.

   α) Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, καταθέτοντας αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις κατά τόπους αρμόδιες Π.Δ.Δ.Π. ή ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών/ αιτήσεων υπηρεσιών δημόσιας περιουσίας στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr). Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράφει κατ' ελάχιστον ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό δελτίου και στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία της εγγυητικής επιστολής που θα καταθέσει και τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους.

   β) Με μέριμνα του ενδιαφερομένου θα πρέπει να περιέλθει, εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, στις κατά θέση αρμόδιες Π.Δ.Δ.Π., πρωτότυπη εγγυητική επιστολή του και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδικασία της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειοδοτικωνδημοπρασιών, ότι αναγνωρίζει την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και ότι έχει στην κατοχή του κατά το χρόνο αποστολής της αίτησης του ισχυρά τα υπόλοιπα  απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 10 της παρούσης).

   Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.

   γ) Να εγγραφεί στο μητρώο συμμετεχόντων, κατόπιν πρόσκλησης που θα του αποσταλεί από την Π.Δ.Δ.Π. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφ' όσον τα δικαιολογητικά του γίνουν αποδεκτά από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Π.Δ.Δ.Π.

   δ) Να εκπαιδευτεί με δική του ευθύνη και επιμέλεια στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, σύμφωνα με οδηγίες που θα του έχει αποστείλει η επιτροπή της Π.Δ.Δ.Π.. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και εικονική δημοπρασία, και λαμβάνει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Το ΥΠΟΙΚ δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη χρήση του συστήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων. 2. Προφορική δημοπρασία:

   Να προσκομίσει κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας φάκελο που να περιέχει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία πρέπει να αναγράφει κατ' ελάχιστον ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται, εγγυητική επιστολή και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής του στη δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσης.

   Η εγγυητική επιστολή των ανωτέρω περιπτώσεων 1 και 2, εκδίδεται για ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας, ως εγγύηση για την έγκυρη συμμετοχή στη δημοπρασία και επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης με τον τελευταίο πλειοδότη. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

   Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει περισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.

Άρθρο 6

Εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών

   Στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Π.Δ.Δ.Π. πριν από την έναρξη της δημοπρασίας παραλαμβάνει τον φάκελο που σχηματίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης, εξετάζει την πληρότητα του φακέλου και την τήρηση των όρων της αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454B' ΕΞ2017/11-05-2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636Β/12-05-2017) όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσης υπουργικής απόφασης και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εγκυρότητα ή μη της συμμετοχής τους στη διαδικασία της δημοπρασίας.

   Στις προφορικές δημοπρασίες η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, πριν από την έναρξη της δημοπρασίας παραλαμβάνει τον φάκελο με την αίτηση εκδήλωσης, την εγγυητική επιστολή, την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 της παρούσας, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας και εξετάζει την πληρότητα του και την τήρηση των όρων της αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454B' ΕΞ2017/11-05-2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (ΦΕΚ 1636Β/12-05-2017) όπως ισχύει, σύμφωνα μετά προβλεπόμενα της παρούσης υπουργικής απόφασης.

Σε περίπτωση απόρριψης εκάστου ενδιαφερομένου από τη διαδικασία, η απάντηση της Επιτροπής Διεξαγωγής των Δημοπρασιών πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Άρθρο 7

Παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας

   Η ηλεκτρονική δημοπρασία παραμετροποιείται από την Επιτροπή του άρθρου 1 της παρούσης στο σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών, προκειμένου να υποστηρίξει τα χαρακτηριστικά της (τιμή εκκίνησης, βήμα, ημερομηνία και ώρα έναρξης, εμφάνιση στον συμμετέχοντα της σειράς κατάταξης του κ.λπ.). Δεσμευτικό για την παραμετροποίηση είναι ότι οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας δε λαμβάνουν γνώση της ταυτότητας των άλλων συμμετεχόντων (παρ. 7 του αρ.34 ν. 4412/2016).

Άρθρο 8

Τρόπος διεξαγωγής δημοπρασίας

   Α) Ηλεκτρονική δημοπρασία

Διενεργείται διαδικτυακά υπό την εποπτεία της Επιτροπής Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Π.Δ.Δ.Π. η οποία κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας θα βρίσκεται στα γραφεία της αντίστοιχης κατά χωρική αρμοδιότητα Π.Δ.Δ.Π.

   Η προσφορά κάθε συμμετέχοντα εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Κάθε νέα προσφορά του ίδιου συμμετέχοντα, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Ο τελευταίος πλειοδότης δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται σε αυτόν.

   Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στο συμμετέχοντα εμφανίζονται: η τιμή εκκίνησης, η κατάταξη του, το ιστορικό των προσφορών του και ο χρόνος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

   Για την αποδοχή κάθε προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης.

   Ακύρωση δημοπρασίας επιτρέπεται αποκλειστικά μόνο σε περίπτωση σφάλματος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της δημοπρασίας κατόπιν έκδοσης πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Π.Δ.Δ.Π. και απόφασης έγκρισης του Προϊσταμένου της Π.Δ.Δ.Π.. Σε περίπτωση αποκατάστασης του σφάλματος πριν τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης της δημοπρασίας, η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Π.Δ.Δ.Π. κατά την κρίση της μπορεί να συνεχίσει τη δημοπρασία και να παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής της. Η δημοπρασία δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής του συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς αυτού.

   Β) Προφορική δημοπρασία

   Ο συμμετέχων καταθέτει την προσφορά του, στην Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκφωνεί όλες τις προσφορές μεγαλοφώνως. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του πλειοδότη με τη σειρά που εκφωνούνται.

   Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά των τελευταίο πλειοδότη.

   Για την αποδοχή κάθε προσφοράς, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

   Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προς την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, πριν την έναρξη αυτής, παρουσιάζοντας νόμιμη απλή εξουσιοδοτική πράξη, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 9

Εξαγωγή αποτελεσμάτων, έκδοση και έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας

   Α) Ηλεκτρονική δημοπρασία

   Η αναφορά με το αποτέλεσμα και το ιστορικό της δημοπρασίας εξάγεται ηλεκτρονικά από το σύστημα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών και εκτυπώνεται από την Επιτροπή. Βάσει της σειράς κατάταξης η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Π.Δ.Δ.Π. εκδίδει τα πρακτικά της ηλεκτρονικής δημοπρασίας άμεσα. Ο Προϊστάμενος της Π.Δ.Δ.Π., εκδίδει απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας την οποία κοινοποιεί άμεσα εγγράφως και με απόδειξη ή ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή) στους συμμετέχοντες. Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων του άρθρου 13 της παρούσης, με μέριμνα του Προϊσταμένου της Π.Δ.Δ.Π. καλείται ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης εφόσον προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσης. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

   Β) Προφορική δημοπρασία

   Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας και τον τελευταίο πλειοδότη.

   Ο Προϊστάμενος της Π.Δ.Δ.Π., εκδίδει απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας την οποία κοινοποιεί άμεσα εγγράφως και με απόδειξη ή ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή) στους συμμετέχοντες. Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων του άρθρου 13 της παρούσης, με μέριμνα του Προϊσταμένου της Π.Δ.Δ.Π. καλείται ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης εφόσον προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσης. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Άρθρο 10

Σύναψη Σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης

   Εντός 5 ημερών από την ανωτέρω κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης των πρακτικών, υπογράφεται σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μεταξύ του Προϊσταμένου του Τμήματος Β' της Π.Δ.Δ.Π. (για τις παραχωρήσεις χωρικής αρμοδιότητας της έδρας της Π.Δ.Δ.Π. και τις ηλεκτρονικά δημοπρατούμενες θέσεις) ή του εξουσιοδοτημένου από τον Προϊστάμενο της Π.Δ.Δ.Π. υπαλλήλου του κατά τόπους αρμόδιου Α.Γ.Δ.Π. (για τις παραχωρήσεις χωρικής αρμοδιότητας της έδρας του Α.Γ.Δ.Π.) και του τελευταίου πλειοδότη - υπερού.

   Στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης υπογράφεται εφόσον ο τελευταίος πλειοδότης προσκομίσει τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά, τα οποία είχε δεσμευτεί ότι θα προσκομίσει με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

   α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες),

   β) νόμιμη άδεια λειτουργίας επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χρήσεις (δραστηριότητες, που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού), προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας,

   γ) φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.

   δ) εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου η οποία εκδίδεται για ποσό ίσο με το 1/10 του επιτευχθέντος τιμήματος της δημοπρασίας και επιστρέφεται μετά τη λήξη της παραχώρησης. Στην εγγυητική επιστολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

   Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της ΠΔΔΠ εξετάζει την εγκυρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή πάσχουν ακυρότητας, τότε η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της Π.Δ.Δ.Π. εκδίδει νέο πρακτικό, όπου καταγράφονται οι λόγοι απόρριψης του προσφέροντα και ο Προϊστάμενος της Π.Δ.Δ.Π. εκδίδει απόφαση έγκρισης του πρακτικού. Το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης μεταβιβάζεται στον προσφέροντα με τη δεύτερη υψηλότερη προσφορά, ο οποίος ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσης και καλείται για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα (ομοίως αν απορριφθεί και ο δεύτερος).

   Στις προφορικές δημοπρασίες τα ανωτέρω δικαιολογητικά ((α), (β), (γ)) προσκομίζονται την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, ενώ το (δ) την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

   Προ της υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης, ο υπερού δεν μπορεί να λάβει στην κατοχή του τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

   Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται στην αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454Β' ΕΞ2017/11-05-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,(ΦΕΚ 1636Β/12-05-2017).

Άρθρο 11

Περιπτώσεις επανάληψης δημοπρασίας

   Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία με εντολή του Προϊσταμένου της Π.Δ.Δ.Π., εφόσον αυτή αποβεί άγονη.

Άρθρο 12

Κήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας

   Οι επαναληπτικές δημοπρασίες διακηρύσσονται με περιληπτική διακήρυξη που συντάσσεται από τις Επιτροπές Διεξαγωγής των Δημοπρασιών του άρθρου 1 της παρούσης, την επόμενη μέρα της διεξαγωγής της αρχικής δημοπρασίας (εφόσον αυτή έχει αποβεί άγονη), υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Β' Τμήματος: Αιγιαλού και Παραλίας της Π.Δ.Δ.Π., εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Π.Δ.Δ.Π.. Την ίδια ημέρα δημοσιεύονται με επιμέλεια του προϊσταμένου της Π.Δ.Δ.Π., στο Διαύγεια και στη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΟΙΚ. και διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους της αρχικής εντός τριών (3) ημερών μετά τη δημοσίευση τους. Παράλληλα τοιχοκολλούνται στα γραφεία της Π.Δ.Δ.Π., των Α.Γ.Δ.Π. και των αντίστοιχων ΟΤΑ. Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Π.Δ.Δ.Π. και στα αρμόδια κατά τόπους Αυτοτελή Γραφεία.

Άρθρο 13

Υποβολή ενστάσεων

   Ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, μπορεί να υποβληθεί εγγράφως από τους συμμετέχοντες και να περιέλθει με μέριμνα τους ενώπιον του Προϊσταμένου της Π.Δ.Δ.Π., εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.

 

Άρθρο 14

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών

   Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης με ρόλο τεχνικού υπεύθυνου:

μεριμνά για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας του συνολικού κύκλου ζωής των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, όσον αφορά την κεντρική εφαρμογή του biding ("χτυπήματα" - προσφορές), λοιπών υποοτηρικτικών εφαρμογών - εργαλείων - ιστοτόπων, αλλά και του τρόπου διασύνδεσης αυτών,

αναλαμβάνει να σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις που αφορούν στην εξέλιξη και βελτίωση της πληροφορικής πλατφόρμας διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών,

 μεριμνά για τον συντονισμό τεχνικών θεμάτων που αφορούν σε παραμετροποίηση προσαρμογή, διαχείριση και υποστήριξη της πληροφορικής πλατφόρμας διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών,

μεριμνά για την εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στελεχών της Γ.Γ.Δ.Π. και των χρηστών της εφαρμογής,

μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών κατά την διάρκεια εκτέλεσής τους.

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, με ρόλο επιχειρησιακού υπευθύνου:

Καταγράφει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, τις αλλαγές και συνέργιες με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Παρακολουθεί και αναφέρει στη ΓΓΠΣ και ΔΥ προβλήματα χρηστών καθώς το σύστημα εξελίσσεται και λειτουργεί.

Παρέχει οδηγίες και υποστήριξη των εμπλεκομένων στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών εφαρμογών διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών αναρτάται: α) για τα εμπλεκόμενα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών στην αρχική σελίδα του ΨΥΔΗΠΕΕΚ και β) για τους ενδιαφερόμενους πολίτες στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www. minfin.gr).

Άρθρο 15

Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες ή προεγκρίσεις άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Tags: Νομοθεσία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1986 φορές

Σχετικές Ειδήσεις