21/12/2016 | 12:14
Διατάξεις του Ν. 4441/2016 για μετατροπή ομόρρυθμης σε ετερόρρυθμη
Διατάξεις του Ν. 4441/2016 για μετατροπή ομόρρυθμης σε ετερόρρυθμη
Του Κωνσταντίνου Λάιου, Νομικού συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4441/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 13 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α227) τροποποιήθηκε ο Ν. 4072/2012 « Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις » και συγκεκριμένα:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 281 του τρίτου τμήματος του κεφαλαίου Β του έβδομου μέρους του Ν. 4072/2012 αντικαθίσταται αναφέροντας ότι:
« 1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε τέσσερίς (4) μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 259 ».
Στο τέλος του άρθρου 282 του τέταρτου τμήματος του κεφαλαίου Β του έβδομου μέρους του Ν. 4072/ 2012 προστίθεται το άρθρο 282Α:
« Άρθρο 282Α. Μετατροπή ομόρρυθμής εταιρείας σε ετερόρρυθμη ».
1. Με ομόφωνη απόφαση των ομόρρυθμων εταίρων είναι δυνατή η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία η οποία μετατροπή πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:
α) με την είσοδο νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρου,
β) µε μετατροπή της ιδιότητας ενός ή περισσοτέρων από τους ομόρρυθμους εταίρους σε ετερόρρυθμο.
Σε αυτή τη περίπτωση για τη μετατροπή ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 107 του παρόντος νόμου.
2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται µε τη μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα. Η μετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεμών δικών. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.
3. Ειδικά στη μετατροπή της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος, κάθε ομόρρυθμος εταίρος ο οποίος μετατράπηκε σε ετερόρρυθμο εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρο και απεριόριστα επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή της εταιρείας για όσες εταιρικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν μέχρι και την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.Μ.Η. εκτός εάν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.
Συνοψίζοντας τα προαναφερόμενα:
αυξάνεται η χρονική περίοδος μέχρι τη λύση της ετερόρρυθμης λόγω εξόδου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου από δύο σε τέσσερις μήνες προκειμένου να εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ή να μετατραπεί η εν λόγω εταιρεία σε άλλη εταιρική μορφή,
ρυθμίζεται n μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα των τρίτων, μετατροπή η οποία, μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπονταν στον ν. 4072/2012.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση του Νόμου έδωσε λύση σε ένα πρόβλημα που ανέκυψε λόγω της μη ύπαρξης σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης στον Ν. 4072/2012 και για την επίλυση του οποίου το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στάθηκε με επιστολές και παραστάσεις του προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αρωγός στην αγωνία και στα ερωτήματα των μελών του. 
Tags: Επιχειρηματικότητα, Επαγγελματικά Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 2057 φορές

Σχετικές Ειδήσεις