23/04/2018 | 09:30
Δικαιούχος αποζημίωσης σε περίπτωση leasing
Δικαιούχος αποζημίωσης σε περίπτωση leasing

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον νομικό ζήτημα απασχόλησε το Τριμελές Εφετείο Πατρών, το οποίο συνεκδίκασε δύο αντίθετες εφέσεις, οι οποίες εκκαλούσαν την υπ. αριθμ. 779/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.
Ειδικότερα οι συνεκδικαζόμενες αγωγές και αντίστοιχα εφέσεις αφορούσαν την περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ένα εκ των δύο εμπλεκομένων και ζημιωθέντων οχημάτων ανήκε την κυριότητα εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία όμως δεν μετείχε της δίκης ως ενάγουσα και εν δυνάμει δικαιούχος – υπό την ιδιότητα της ιδιοκτήτριας και εκμισθώτριας του αυτοκινήτου, της σχετικής αποζημίωσης, καθώς την σχετική αγωγή αποζημίωσης άσκησε η κάτοχος του επίδικου αυτοκινήτου, ως μισθώτρια στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Το δικάσαν Τριμελές Εφετείο Πατρών, με την υπ. αριθμ. 15/2018 απόφαση του απέρριψε τον σχετικό λόγο έφεσης, που αφορούσε στην εσφαλμένη δήθεν απόρριψη από το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, της προβληθείσας ένστασης έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της ενάγουσας μισθώτριας και κατόχου του ζημιωθέντος οχήματος, την οποία προέβαλλε ο εναγόμενος, ισχυριζόμενος ότι, μόνο η ιδιοκτήτρια του ζημιωθέντος αυτοκινήτου και εκμισθώτρια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ήταν δικαιούχος της επιδικαζόμενης αποζημίωσης, διαλαμβάνοντας στο σκεπτικό της απόφασης του τα εξής:
Αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING), κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.1665/1986 μπορεί μεταξύ άλλων να αποτελέσει και το αυτοκίνητο .Στην χρηματοδοτική αυτή μίσθωση ο μισθωτής αναλαμβάνει με την σύμβαση τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής, απώλειας, ή βλάβης του πράγματος. Αυτό σημαίνει ότι, στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το μίσθιο πράμα, με άλλο ίσης αξίας, ή να το επιδιορθώσει με δικά του έξοδα. Η νομική θέση του μισθωτή μοιάζει με την θέση του αγοραστή, ποτ έχει αποκτήσει την κυριότητα του πράγματος. Ενόψει της νομικής αυτής θέσης του μισθωτή πρέπει να γίνει δεκτό ότι, σε περίπτωση ολικής καταστροφής του πράγματος, για την οποία ευθύνεται τρίτος την σχετική  αξίωση αποζημίωσης έχει όχι ο εκμισθωτής του αυτοκινήτου, ο οποίος απλά διατηρεί την ιδιότητα του κυρίου, αλλά ο μισθωτής, ο οποίος από πλευράς υποχρεώσεων και δικαιωμάτων χαρακτηρίζεται ως κάτοχος, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.ΓπΝ/1911. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση επισκευάσιμης ζημίας, δηλαδή την δαπάνη αποκατάστασης αυτής, ως και την αποζημίωση για την μείωση της εμπορικής αξίας του πράγματος (αυτοκινήτου) δικαιούται να απαιτήσει από τον ζημιώσαντα τρίτο ο μισθωτής και όχι ο εκμισθωτής (ΑΠ 1661/2007).   
Το κριθέν με την ως άνω απόφαση ζήτημα αφορά επίσης και τις έννοιες του αμέσως και εμμέσως εκ της πράξεως ζημιωθέντα τρίτου, ως δικαιούχου τη αποζημιώσεως, καθώς στην κρατούσα μέχρι σήμερα νομολογία επικρατούσε η άποψη ότι, δικαιούχος αποζημίωσης τύγχανε ο φορέας του ζημιωθέντος υλικού αγαθού, ως τέτοιος δε, θεωρούνταν ο κύριος και όχι ο απλός κάτοχος αυτού.
Tags: Νομοθεσία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1141 φορές

Σχετικές Ειδήσεις