07/01/2018 | 00:15
Η οικονομική κατάσταση της ευρωζώνης
Η οικονομική κατάσταση της ευρωζώνης

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ διατηρήθηκε υψηλός το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2017 και εκτιμάται ότι στο σύνολο του έτους θα ανέλθει σε 2,4% — που είναι ο υψηλότερος ρυθμός μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση και τη μεγάλη ύφεση του 2009 — ενώ αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρά, σε 2,3%, το 2018. Οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και η βελτίωση της αγοράς εργασίας, στην οποία συνέβαλε και η ωρίμανση των μεταρρυθμίσεων τα τελευταία έτη σε πολλές χώρες-μέλη, υπήρξαν οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι στήριξαν την εγχώρια ζήτηση το τρέχον έτος και αναμένεται να συνεχίσουν να έχουν ευνοϊκή επίδραση και το 2018. Η εξωτερική ζήτηση προβλέπεται επίσης να είναι ενισχυτικός παράγοντας της ανάπτυξης, παρά την ανατίμηση του ευρώ, υπό την επίδραση της ευνοϊκής διεθνούς οικονομικής συγκυρίας.

 

ΤτΕ: Νομισματική Πολιτική, Ενδιάμεση Έκθεση 2017 

 

Η ιδιωτική κατανάλωση εξακολούθησε να είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης το τρέχον έτος και αναμένεται να παραμείνει και το 2018, καθώς η επίδραση από την προβλεπόμενη επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης —από τα υψηλά επίπεδα των δύο τελευταίων ετών — θα αντισταθμιστεί από τη μέτρια επιτάχυνση των μισθών, μετά από μια σχετικά μακρά περίοδο συγκράτησης των μισθολογικών αυξήσεων.

 

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις παρουσίασαν κάποια δυναμική τα τελευταία έτη, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τους αρνητικούς ή υποτονικούς ρυθμούς μετά την κρίση, και αναμένεται να αυξηθούν με ρυθμό πλησίον του 5% το τρέχον έτος και ελαφρά χαμηλότερο το 2018, στηριζόμενες στις ευνοϊκές χρηματοδοτικές συνθήκες και στη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις σε κατοικίες αναμένεται επίσης να ενισχυθούν από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, καθώς και από τις χαμηλές αποδόσεις εναλλακτικών επενδύσεων.

 

Η βελτίωση της αγοράς εργασίας στη ζώνη του ευρώ συνεχίστηκε το 2017, παράλληλα με την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 8,9% του εργατικού δυναμικού το Σεπτέμβριο, το χαμηλότερο από τον Ιανουάριο του 2009, και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 9,1% σε μέσα ετήσια επίπεδα (έναντι 10,0% το 2016). Η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση του ποσοστού ανεργίας αναμένεται να συνεχιστούν και το 2018, αν και με χαμηλότερους ρυθμούς, αντανακλώντας την εμφάνιση ελλείψεων σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε ορισμένες χώρες και την επιτάχυνση της μισθολογικής δαπάνης ανά μισθωτό. Έτσι, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να υποχωρήσει στο 8,4%, σε μέσα επίπεδα, το 2018. Όσον αφορά τις εξελίξεις σε επιμέρους χώρες-μέλη, η μεγαλύτερη πτώση του ποσοστού ανεργίας το 2017 σημειώθηκε στην Ισπανία, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιρλανδία, ενώ οι διαφορές στις επιδόσεις της αγοράς εργασίας παραμένουν σημαντικές στη ζώνη του ευρώ, καθώς τα ποσοστά ανεργίας κυμαίνονται μεταξύ 3,7% στη Γερμανία και 21,8% στην Ελλάδα.

 

 

Ο πληθωρισμός, μετρούμενος με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ, κινήθηκε το 2017 σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα από ό,τι το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας κυρίως την άνοδο των διεθνών τιμών των καυσίμων, και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 1,5% σε μέσα επίπεδα, έναντι 0,2% το 2016. Το 2018 ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει ελαφρά, σε 1,4%, καθώς η επίδραση της βάσης σύγκρισης της ενεργειακής συνιστώσας θα έχει αρνητική συμβολή στον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί σταδιακά ανοδικά στη συνέχεια, ενισχυόμενος από τη διευκολυντική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, την εύρωστη οικονομική δραστηριότητα και την προβλεπόμενη αύξηση του κόστους εργασίας, καθώς θα μειώνεται ο βαθμός υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού.

 

Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ συνέχισαν να ανακάμπτουν στη διάρκεια του 2017, καθώς η ιδιαίτερα διευκολυντική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ εξακολουθεί να μεταδίδεται στην οικονομία, διατηρώντας χαμηλά τα επιτόκια και ενθαρρύνοντας τη ζήτηση δανείων. Ο ρυθμός αύξησης του τραπεζικού δανεισμού προς τα νοικοκυριά ανήλθε σε 2,7% τον Οκτώβριο του 2017, έναντι 1,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2016, και προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις σε 2,9%, έναντι 2,1% τον Οκτώβριο του 2016. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα αποτελέσματα της έρευνας τραπεζικών χορηγήσεων της ΕΚΤ του Οκτωβρίου, τα οποία δείχνουν αύξηση της καθαρής ζήτησης για όλες τις κατηγορίες δανείων και χαλάρωση των συνθηκών χρηματοδότησης το γ' τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

 

Οι δημοσιονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ το 2017 χαρακτηρίστηκαν από τη συνέχιση της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, μολονότι με επιβραδυνόμενο ρυθμό, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2018. Έτσι, το δημοσιονομικό έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο εκτιμάται σε 1,1% του ΑΕΠ το τρέχον έτος και σε 0,9% το 2018, έναντι 1,5% το 2016, ενώ η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής εκτιμάται ότι θα είναι ελαφρώς επεκτατική το τρέχον έτος και το 2018, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκης Επιτροπής το κυκλικά διορθωμένο πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 1,1% και 0,8% του δυνητικού ΑΕΠ αντίστοιχα, έναντι 1,3% του ΑΕΠ το 2016. Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ακολούθησε επίσης καθοδική πορεία από το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο είχε ανέλθει το 2014 (91,8%), υπό την ευνοϊκή επίδραση των πρωτογενών πλεονασμάτων, της υψηλής ανόδου του ονομαστικού ΑΕΠ και της υποχώρησης των επιτοκίων, και προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 87,0% του ΑΕΠ το 2017 και σε 85,1% το 2018.

 

Η εύρωστη οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ —αποτέλεσμα, σε μεγάλο βαθμό, συνολικά συνετής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής και ιδιαίτερα διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής τα τελευταία έτη — παρέχει ευνοϊκές συνθήκες για την εφαρμογή πολιτικών οι οποίες ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανθεκτικότητά της ώστε να αντιμετωπίζει με επιτυχία οικονομικές διαταραχές και κρίσεις. Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν τη συνέχιση, με εντονότερο ρυθμό, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, βελτίωση του μίγματος της οικονομικής πολιτικής με έμφαση σε δημοσιονομικές πολιτικές φιλικές προς την ανάπτυξη, ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου με ταυτόχρονη επιδίωξη για δικαιότερη κατανομή των ωφελειών της παγκοσμιοποίησης, αλλά και την υλοποίηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

 

 

 

Πηγή: Νομισματική Πολιτική, Ενδιάμεση Έκθεση 2017  σελ. 31

 

 

 

Σ

 

 

Tags: ΕΥΡΩΖΩΝΗ, Οικονομία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1318 φορές

Σχετικές Ειδήσεις