16/10/2017 | 10:16
Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας
Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας
Ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας έχει συσταθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2016, ακολουθώντας Σχέδιο Δράσης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015.
Περιλαμβάνει ένα ευρύ επιχειρησιακό δίκτυο φορέων και κοινωνικών εταίρων που συμβάλλουν με εισροές στον Μηχανισμό ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούν τις εκροές του.
Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου δυναμικού έχει την ευθύνη του συντονισμού του δικτύου, της εποπτείας και διαχείρισης του ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος και της παραγωγής αποτελεσμάτων.
Το πρώτο μέρος της Έκθεσης συνίσταται από ένα σύνολο επεξεργασμένων και οπτικοποιημένων δεδομένων για την απασχόληση, την ανεργία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, συγκεντρωμένων από πολλαπλές πηγές και οργανωμένων με τρόπο που διευκολύνει τη μεταξύ τους διασταύρωση, επεξεργασία και ανάλυση ανάλογα με τους στόχους διαφορετικών χρηστών.
Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται εκροές (ταμπλό) αναρτημένες στον δικτυακό τόπο του ΕΙΕΑΔ για:
1. τη συνολική απασχόληση ανά επαγγελματική ειδικότητα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
2. τη μισθωτή απασχόληση ανά επαγγελματική ειδικότητα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,
3. τη συνολική ανεργία ανά προηγούμενο επάγγελμα με δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την εγγεγραμμένη ανεργία ανά προηγούμενο κλάδο και προσδοκώμενο επάγγελμα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,
4. την επιχειρηματικότητα ανά κλάδο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.
Το δεύτερο μέρος, συνίσταται από αναλύσεις των ανωτέρω δεδομένων από το ΕΙΕΑΔ για την ανάδειξη των πιο δυναμικών, σταθερών και φθινόντων επαγγελμάτων και κλάδων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και παρουσίαση των επιμέρους χαρακτηριστικών κάθε επαγγέλματος όπως μισθός, ηλικία, καθεστώς απασχόλησης, προσόντα, κ.α.. Στην παρούσα φάση του μηχανισμού, ο δυναμισμός ενός επαγγέλματος υπολογίζεται ως ο συνδυασμός του απόλυτου μεγέθους της μεταβολής (της απασχόλησης) του επαγγέλματος και της ποσοστιαίας μεταβολής του μέσα σε ένα χρονικό διάστημα: Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται ο δυναμισμός των επαγγελμάτων και των κλάδων στο σύνολο της χώρας και σε περιφερειακό επίπεδο με βάση τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Το τρίτο μέρος συνίσταται από ειδική μελέτη που εκπόνησαν στελέχη του ΟΑΕΔ για τα χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων ανέργων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στη βάση των δεδομένων της εγγεγραμμένης ανεργίας την 31η Μαρτίου 2017.
Tags: ΑΝΕΡΓΙΑ, Εργασιακά Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1817 φορές

Σχετικές Ειδήσεις