15/05/2017 | 09:00
Μυστικά, παγίδες και συνέπειες του Εξωδικαστικού Ν. 4469
Μυστικά, παγίδες και συνέπειες του Εξωδικαστικού Ν. 4469

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου


Ο νόμος που περιμέναμε εναγωνίως και θα μας έλυνε το  πρόβλημα των κόκκινων δανείων, πιστωτών και  ληξιπρόθεσμων οφειλών Δημοσίου. Τα ΚΑΛΑ του εξωδικαστικού δεν θα τα αναφέρουμε γιατί έχουν γραφτεί περγαμηνές  μέχρι σήμερα. Θα αναφερθούμε σε αυτά που θα πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε την απόφαση να ενταχθείτε.

Εάν σας πουν ότι δεν εντάσσεστε και δεν είστε επιλέξιμοι μην απογοητευτείτε μπορεί να είστε τυχεροί και να μην το ξέρετε.

Ξεκινώντας από τα απλά 

ΑΡΘ.3  Επιλεξιμότητα: θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (δηλαδή του καθαρού  εισοδήματος πριν την αφαίρεση τους) σε μία από τις 3 διαχειριστικής  χρήσης πριν την υποβολή  ή θετική καθαρή θέση δηλαδή τα επενδυμένα κεφάλαια στο Ενεργητικό της εταιρείας, δηλαδή να δείχνει κέρδη.

ΑΡΘ.1  Τα στοιχεία που υποβάλλονται αφορούν βέβαια τον οφειλέτη, και τους συνοφειλέτες και όλοι μαζί δηλώνουν και τους συγγενείς έως και β βαθμού συγγένειας  καθώς και την επιχείρησή τους.

ΑΡΘΡ.5  Για Φυσικό πρόσωπο: Ο οφειλέτης, εγγυητής, συνοφειλέτης, και όσοι εμπλέκονται στενά βάσει συγγένειας  προσκομίζουν δικαιολογητικά που αφορούν  από το 2012 έως και 31/12/2016 οικογενειακή κατάσταση  Ε1,Ε9,Ε2, ΕΝΦΙΑ,ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ στοιχείων από εκτιμητή  (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  1) προκειμένου να εκτιμηθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας  με όλα τα βάρη και μεταβιβάσεις  που υπάρχουν, καθώς και ανάλυση αμοιβών για τα συνδεδεμένα ή όχι πρόσωπα με τον οφειλέτη και σε βάθος 24μηνών. Για  την επιχείρηση που εφαρμόζει απλογραφικό σύστημα Ε3, Εκκαθαριστικό,ΦΠΑ (τελευταίου έτους), ρυθμίσεις που διατηρεί και βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ και Κοινωνική Ασφάλιση. Επιπλέον οι τράπεζες-πιστωτές μπορούν να ζητήσουν εμπειρογνώμων προκειμένου την εκπόνηση αξιολόγησης  βιωσιμότητας  και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών. Ο εμπειρογνώμων συντάσσει την πρόταση για το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε κάθε πιστωτή, αποδίδει  την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, και το ποσό που προτείνεται να καταβάλει μηνιαία και  τα έξοδα (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  2)  προστίθενται στη ρύθμιση του οφειλέτη για τις υπηρεσίες του.

Εάν η εταιρεία εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα επιπλέον προσκομίζει  Ν,Ε5, Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ισοζύγιο αναλυτικό 4βαθμιο και εδώ ο εμπειρογνώμων βάση του αρθ.11 είναι απαραίτητος. Επίσης  ΓΕΜΗ περί μη λύσης-Πρωτοδικείο  περί μη μεταβολών, περί μη πτώχευσης ( ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  3).

Και μέχρι εδώ αναμενόμενο καθώς  και η άρση απορρήτου των τραπεζικών  και φορολογικών δεδομένων του οφειλέτη για κοινοποιήσεις. Όμως βάσει του Αρθρ.8 παρ 11  ο οφειλέτης μπορεί να αρνηθεί  να αποκαλύψει σε πιστωτή επιχειρηματικά απόρρητα σε οφειλέτη με οφειλή μικρότερη του 25%. Εν τω μεταξύ θα έχει οριστεί και συντονιστής με αμοιβή  ύψους 200 ή 400 ευρώ (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  4) ανάλογα την κατηγορία της επιχείρησης. Εδώ να αναφέρουμε πως με Υ.Α μπορούν να ζητήσουν επιπλέον στοιχεία σύμφωνα με την παραγρ.9 του παρόντος άρθρου.

Αφού έχουμε συλλέξει  τα παραπάνω στοιχεία τμηματικά και κατά στάδια στα  άρθρα  7 και 8 ξεκινάει στην ουσία η διαδικασία για την κατάθεση και διαπραγμάτευση της αίτησης. Εδώ συμβαίνουν τα εξής

ΑΡΘΡ.7 -  ΣΤΑΔΙΟ 1. Εφόσον  ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης και δεν κατατεθούν εντος 5 ημερών τα επιπλέον δικαιολογητικά θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας  ΣΤΑΔΙΟ 2.Εάν ο συνοφειλέτης –τες που  ευθύνονται  δεν συνυποβάλει-ουν   στην αίτηση ενημερώνονται οι πιστωτές, αν δεν συναινέσουν, για τους πιστωτές που είναι υπόχρεος ο συνοφειλέτης  και για  το ύψος οφειλών του οφειλέτη, δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση ρύθμισης.

ΑΡΘΡ.8 –ΣΤΑΔΙΟ 3. Εάν δεν υπάρχει απαρτία των συμμετεχόντων πιστωτών σύμφωνα με την παρ 2 ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας  της διαδικασίας και θεωρείται άκαρπη. ΣΤΑΔΙΟ 4. Μετά την έγκριση αναδιάρθρωσης και αφού έχεις τελειώσει με όλα τα παραπάνω έρχεται το στάδιο της ψηφοφορίας  αφού απαιτείται η συμφωνία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών. Η ψήφος του Δημοσίου μετράει πάντα υπέρ του οφειλέτη δηλαδή θετική. Σε περίπτωση που δεν επέλθει συμφωνία η διαδικασία θεωρείται άκαρπη από τον συντονιστή και συντάσσει πρακτικό αποτυχίας. Όσοι πιστωτές δηλώσουν ένσταση αλλά η πλειοψηφία συμφωνήσει η διαδικασία συνεχίζει και η ένσταση των πιστωτών καταγράφεται ώστε να κατατεθεί σε ύστερη φάση στο δικαστήριο. ΣΤΑΔΙΟ 5. Σε συμμετέχων πιστωτή με οφειλή μικρότερη του 25%, σε περίπτωση που ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρόσθετα δικαιολογητικά  ο οφειλέτης μπορεί να αρνηθεί εφόσον θεωρεί πως θα αποκαλυφθούν επιχειρηματικά απόρρητα και θα υποστεί βλάβη. Οι πιστωτές  που έχουν  πλειοψηφικά το 60% αποφασίζουν επί της διαφωνίας και εάν ο οφειλέτης  ξανααρνηθεί  η διαδικασία θεωρείται ως περατωθείσα  άκαρπη και συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας. ΣΤΑΔΙΟ 6. Εδώ έχουμε αιτήματα  για παρατάσεις  α. από τους οφειλέτες  είτε για ανάληψη έργου από εμπειρογνώμων είτε  για να κατατεθεί  η  έκθεση αξιολόγησης  με την συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών, β. σε περίπτωση που το Δημόσιο υποβάλει σχετικό αίτημα.

ΑΡΘ.9  Αφού επήλθε περαίωση της διαδικασίας με τα παραπάνω στάδια σε αυτό το σημείο  αρχίζει η μεταξύ πιστωτών και οφειλέτη ανταλλαγή  προτάσεων  προκειμένου την ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των μερών. Εδώ έχουμε το παζάρι όπου οι πιστωτές προκειμένου τη ρύθμιση των χρεών λαμβάνουν ποσά, ανταλλάγματα ισάξια με τα ποσά που θα λάμβαναν από ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Στο αρθρ.4, δε, αναφέρεται ότι ρυθμίζεται  το δικαίωμα του πιστωτή να εγγράψει υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, ειδικό περιουσιακό προνόμιο στον οφειλέτη και συνοφειλέτη  για εξασφάλιση των απαιτήσεων με την ΣΥΜΒΑΣΗ ρύθμισης. Κρατήστε τη λέξη σύμβαση και όχι αίτηση. Έτσι στο σημείο αυτό έχουμε την κατάληξη του τρόπο καταβολής, τον αριθμό δόσεων, το ύψος αυτών, καθώς επίσης και συμψηφισμό με καταβολή σε είδος, εγγυήσεις, υποθήκες, προσημειώσεις  και κλείδωμα του εναπομείνοντος ποσού. Εννοείται ότι σε κάθε διαφωνία η εκάστοτε πρόταση καταψηφίζεται εως ώτου φτάσουμε στο σημείο συμφωνίας.

Παράδειγμα, ο οφειλέτης έχει δύο κτίρια το ένα το δίνει στην τράπεζα αντί χρημάτων και η τράπεζα το εκτιμάει σε τιμή ρευστοποιήσιμη ισάξια  τουλάχιστον με τα ποσά που θα λάμβαναν για βεβαρημένα περιουσιακά στοιχεία στα πλαίσια της διαδικασίας αναγκαστικής Εκτέλεσης- ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ, και το αφαιρεί από το σύνολο του ποσού. Για άλλα ανταλλάγματα όπως μηχανήματα, αποθήκες, αυτοκίνητα, φορτηγά κλπ που μπορούν να δοθούν ως έναντι λειτουργούν με τηνπαραπάνω τακτική, προκειμένου να μειώσουν το ύψος της οφειλής και το εναπομείναν  ανεξόφλητο ποσό μπαίνει στην ρύθμιση. ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ: Βάσει  των διατάξεων του παρόντος άρθρου και παρ2ββ<τα ποσά διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση την σύμβαση αναδιάρθρωσης>> το κούρεμα από τόκους υπερημερίας από πιστωτές, και τους  τόκους και προσαυξήσεις του Δημοσίου μας τους έχουν σε αναμονή δεν διαγράφονται έως και την τελευταία αποπληρωμή της ρύθμισης. Μήπως να προβληματιστούμε ενθυμούμενοι  τον τρόπο που αρχικά εφαρμόστηκε ο Ν. 4321/2015 των 100 δόσεων  και τελικά σχεδόν το 70% των οφειλετών έχασε τις ρυθμίσεις; Αποτέλεσμα τότε ήταν η επιπλέον επιβάρυνση από την 8% προσαύξηση επί  του συνόλου και η επαναφορά τόκων και προσαυξήσεων .Εδώ τι επιπτώσεις θα έχουμε; Συνεχίζοντας νομίζω πως θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

Μέχρι εδώ τα ποσά δεν είναι ευκαταφρόνητα  για να συμπληρώσεις την αίτηση και να την συνεχίσεις  μέχρι το τέλος της διαδικασίας αφού υπάρχει  περίπτωση  οι πιστωτές να μην έρθουν σε τελική  συμφωνία  με τον οφειλέτη. Μερικοί από τους λόγους που μπορεί να συμβεί είναι διαφωνία  στα ποσά που θα ορισθούν προς  αποπληρωμή της ρύθμισης, στην κινητή & ακίνητη περιουσία που θα δοθεί ως αντάλλαγμα αντί χρημάτων προκειμένου να μειωθεί το ποσό και να μείνουν λιγότερες οφειλές  οι οποίες θα ρυθμιστούν  με τον παρόν εξωδικαστικό, ενώ διαφωνίες μπορεί να υπάρξουν στις  επιπλέον εγγυήσεις  και  προσημειώσεις και νέων ακινήτων ή κινητών περιουσιών  και όλα αυτά  πριν από το δικαστήριο.

Εδώ βέβαια θα πρέπει να έχεις πάρει χαμπάρι τον τρόπο που θα σε εμπλέξουν χωρίς να το καταλάβεις, διαφορετικά προσλαμβάνεις και έναν ικανό δικηγόρο (ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 5) για να συμβουλευτείς. Άλλωστε θα χρειαστεί και μετά την ΕΠΙΤΥΧΗ διεξαγωγή της διαδικασίας αφού σειρά έχει το δικαστήριο.

ΑΡΘΡ.12.  Αφού η αίτηση μετατράπηκε σε ΣΥΜΒΑΣΗ  και υπογραφεί από όλα τα μέρη  σειρά έχει  το Πολυμελές Πρωτοδικείο. Η υπόθεση  εκδικάζεται με έκδοση απόφασης για την επικύρωση της, αφού ελεγχτεί εν σχέση με την τήρησητων νόμιμων διαδικασιών και την πλήρωση των προϋποθέσεων βάσει του παρόντος νόμου. Η ΣΥΜΒΑΣΗ δεσμεύει τον οφειλέτη  και τον συνοφειλέτη  και τον εγγυητή της σύμβασης απέναντι στους πιστωτές. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ  ΤΙΤΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ. Με αυτή την κίνηση ΡΟΥΑ ΜΑΤ πλέον οι ΠΙΣΤΩΤΕΣ πέτυχαν την σύναψη σύμβασης  μέσω δικαστηρίου  που τους αναγνωρίζει ως ΠΙΣΤΩΤΕΣ και ουδεμία αμφισβήτηση τίθεται κατά του ΠΙΣΤΩΤΗ και του ύψους του ποσού που έχει συμφωνηθεί…!!!ΧΡΩΣΤΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΑ ΠΛΕΟΝ!!!

ΑΡΘΡ 14.ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  -Εάν ο οφειλέτης  δεν καταβάλει προς οποιονδήποτε πιστωτή  οποιοδήποτε από τα συμφωνημένα ποσά για χρονικό διάστημα μέχρι και 90 ημερών ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει ακύρωση της σύμβασης  ως προς όλους, καταθέτοντας αίτηση στο δικαστήριο. Με την ακύρωση της σύμβασης ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ. Ο Πιστωτής ζητάει από το δικαστήριο να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα τα οποία και διατάσσονται αφού ο τίτλος έγινε εκτελεστός σύμφωνα με την απόφαση και πλέον αυτοδικαίως επέρχεται ανατροπή της σύμβασης .Για όλους τους φορείς του Δημόσιου που λάμβαναν μέρος επέρχεται αναβίωση των απαιτήσεων καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο το σύνολο της ανεξόφλητης οφειλής μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Τη ρύθμιση επίσης μπορείς να την χάσεις εάν βάσει του 6α καταβληθεί μικρότερη  δόση της συμφωνηθείσας και δεν συμπληρώνετε το ποσό που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις, 6β παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ, ΑΠΔ εντος 3μηνών από την παρέλευση υποβολής τους. Εδω να συμπληρώσουμε ότι με Υ.Α μπορούν να ληφθούν νέα επιπρόσθετα μέτρα. Δηλαδή για παράδειγμα βάσει του ν. 4346/16 αρθρ.4 σε περίπτωση  που καταστεί οφειλή ληξιπρόθεσμη  εάν σε 15 ημέρες δεν έχει τακτοποιηθεί καταπίπτουν οι ρυθμίσεις;;!!!  6γ σε περίπτωση που δεν εξοφληθούν τακτοποιηθούν ή ρυθμιστούν οφειλές μετά τις 31/12/2016 μέσα σε 90 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της επικυρωμένης σύμβασης αναδιάρθρωσης. Έτσι το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να καταστήσει εκπιπτέα τη σύμβαση με ακύρωση αυτής  με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η συμφωνία ως προς όλους τους πιστωτές.

Α.Εάν σκεφτούμε ότι έχει κατατεθεί ένα project βιωσιμότητας  για τα επόμενα χρόνια λειτρουργίας των εταιρειών και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει την επόμενη ημέρα, ενώ θα πρέπει να εξυπηρετούνται απο τον οφειλέτη όλες οι παλαιές, νέες ρυθμισεις- από 01/01/17 έως και την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης- καθώς και κάθε νέα οφειλή που προκύπτει(φορους,τέλη,παρακρατούμενους,ενφια ,εισόδημα κλπ)θα πρέπει να εξυπηρετείτε σε ικανό χρονικό διάστημα ώστε να μην καταστεί ληξηπρόθεσμη η οφειλή, κατα ποσο θεωρούμε εφικτή την εφαρμογήτους;

Β.Σε περίπτωση που δεν καταφέρει ο οφειλέτης να τηρήσει τη σύμβαση, έχει χάσει εκ προιμίου τα ανταλλάγματα που έχει συμφωνήσει ενώ το χρέος επανέρχεται και μετά δικαστικής αποφάσεως. Τούτο έστι για πάντα ΧΡΕΩΜΕΝΟΣ και χωρίς ελπίδα σωτηρίας.                                                                                                    

Γ. Εαν φανταστούμε οτι υπάρξει πιθανότητα να επανέλθουμε σε εθνικό νόμισμα με υποτιμήσεις, διότι πολυς ντόρος γίνεται τον τελευταίο καιρό απο τα ΜΜΕ μέσω οικονομολόγων, τις Φαβέλες δεν τις γλυτώνουμε.... Ελπίζω  οχι ελαφράν την καρδίαν, αλλά με σύνεση και κάτω απο ώριμη σκέψη  να παρθούν οι επικείμενες αποφάσεις ένταξης!!!! ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ....


ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Email:tsesmeliservises@gmail.com

Web: www.taxgservices.gr

Tags: Δικαιοσύνη Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1637 φορές

Σχετικές Ειδήσεις