13/09/2017 | 13:25
Οι έμμεσοι φόροι "κράτησαν" τα φορολογικά έσοδα-Η έκθεση της ΑΑΔΕ
  • Οι έμμεσοι φόροι "κράτησαν" τα φορολογικά έσοδα-Η έκθεση της ΑΑΔΕ
  • Οι έμμεσοι φόροι "κράτησαν" τα φορολογικά έσοδα-Η έκθεση της ΑΑΔΕ
Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρουσιάζει την πορεία των φορολογικών εσόδων, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Ιούλιο του 2017
Όπως αποτυπώνεται στην έκθεση, στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2017 τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 24,080 δισ. €, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2016 ανέρχονταν σε 24,182 δισ.€, μειωμένα δηλαδή κατά 100 εκατ. 
Συγκριτικά με το πρώτο επτάμηνο του 2016, τα έσοδα από άμεσους φόρους το πρώτο επτάμηνο του 2017 μειώθηκαν κατά 653,87 εκατ. €, ενώ τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 551,88 εκατ. €.
Τα έσοδα Ιουλίου 2017 ανήλθαν σε 5.070.457.860,52 €, αυξημένα σε σχέση με τα έσοδα του Ιουλίου του 2016, τα οποία ανέρχονταν σε 4.901.787.471,83 €. Σύμφωνα με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων τον Ιούλιο του 2017, οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 51,14% των συνολικών φορολογικών εσόδων και οι έμμεσοι φόροι στο 48,86%. Τον Ιούλιο του 2016, τα έσοδα από άμεσους φόρους αντιστοιχούσαν στο 54,71% των συνολικών φορολογικών εσόδων, ενώ τα έσοδα από έμμεσους φόρους στο 45,29%.

Άμεσοι Φόροι

Τον Ιούλιο του 2017, τα έσοδα από άμεσους φόρους μειώθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2016 κατά 3,30% και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 2,59 δισ. €. Σε επίπεδο κύριων κατηγοριών, παρατηρούνται τα ακόλουθα:

- σταθερά έσοδα από φόρους στο εισόδημα. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 2,03 δισ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 2,02 δισ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους,

- αύξηση των εσόδων από φόρους στην περιουσία κατά 9,14% και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 65,19 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 59,73 εκατ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους,

- αύξηση των εσόδων από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών  κατά 6,90%. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε 124,25 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 116,24 εκατ. € τον Ιούλιο του 2016 και

- μείωση των εσόδων από λοιπούς άμεσους φόρους κατά 25,36%. Τα συγκεκριμένα έσοδα ανέρχονται σε 336,34 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 450,59 εκατ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Η μείωση  -όπως αναφέρεται στην έκθεση- οφείλεται στο ότι τα έσοδα από συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές εισπράττονται πλέον από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.


Έσοδα από φόρους στο εισόδημα

Το αποτέλεσμα των εσόδων από φόρους στο εισόδημα για τον Ιούλιο του 2017 διαμορφώθηκε κυρίως από τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (1,22 δισ. €) και νομικών προσώπων (718,62 εκατ. €). Επισημαίνεται ότι με τους Ν. 4387/2016 και Ν. 4389/2016 έχει επέλθει πλήθος μεταβολών στη φορολογία εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το φορολογικό έτος 2016. Η επίδραση των εν λόγω μεταβολών στα έσοδα είναι ήδη ορατή, ενώ θα αξιολογηθεί τους προσεχείς μήνες καθόσον εξελίσσεται η καταβολή του φόρου εισοδήματος.

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα φυσικών προσώπων

Ειδικότερα, τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα οποία αποτελούν το 59,92% των συνολικών εσόδων από φόρους στο εισόδημα κατά τον μήνα Ιούλιο του 2017, είναι αυξημένα σε σύγκριση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους κατά 4,40%, ήτοι έχουν διαμορφωθεί σε 1,22 δισ. € έναντι 1,17 δισ. €.

Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα, που αποτελούν το 44,63% του φόρου στο εισόδημα φυσικών προσώπων, διαμορφώθηκαν στα 543,84 εκατ. € (αύξηση κατά 4,20%) και εξελίσσονται δυναμικά λόγω της διανυόμενης περιόδου είσπραξης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2017.

Τα έσοδα από τους φόρους στο εισόδημα που εισπράττονται με μορφή προκαταβολής διαμορφώθηκαν σε 166,02 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 159,32 εκατ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αυξημένα κατά 4,21%. Τα έσοδα από τους φόρους στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις που εισπράττονται με τη μορφή παρακράτησης διαμορφώθηκαν σε 448,94 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 418,49 εκατ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αυξημένα κατά 7,28%. Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα (πλην μισθών και συντάξεων) εισπραττόμενο με τη μορφή παρακράτησης μειώθηκαν κατά 16,70%, με το ποσό να ανέρχεται σε 53,78 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 64,57 εκατ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα νομικών προσώπων

Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων εμφανίζονται μειωμένα. Διαμορφώθηκαν σε 718,62 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 775,72 εκατ. € τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Αναλυτικά, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εμφανίζονται μειωμένα και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα 153,31 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 191,99 εκατ. € τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους.
Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εισπράττεται με μορφή προκαταβολής μειώθηκαν και συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν στα 399,81 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 423,09 εκατ. € τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους. Επίσης, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα εταιριών, κοινοπραξιών κ.λπ. (άρθρο 7 του ν. 2065/92 και άρθρα 10, 64 του ν. 2238/94) μειώθηκαν σε 30,29 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 53,12 εκατ. € τον ίδιο μήνα του προηγουμένου έτους, ενώ αντιθέτως για τον αντίστοιχο εισπραττόμενο με μορφή προκαταβολής φόρο, τα έσοδα αυξήθηκαν σε 71,38 εκατ. € έναντι 62,29 εκατ. € τον Ιούλιο του προηγουμένου έτους. Θετική, επίσης, πορεία ακολούθησαν τα έσοδα από το φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενου με μορφή προκαταβολής  και τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα που αναλογεί στις περιπτώσεις του Ν.Δ. 3323/55 άρθρο 32 παρ. 1 και 2, του Ν. 2065/92 άρθρο 42 και του Ν. 2238/94 άρθρο 13, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 28,83 εκατ. € (αύξηση κατά 9,19 εκατ. €) και 21,02 εκατ. € (αύξηση κατά 16,74 εκατ. €), αντίστοιχα.

Έσοδα από ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων

Τα έσοδα από τις ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων κατά τον μήνα Ιούλιο του 2017 αυξήθηκαν σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 κατά 26,69% και διαμορφώθηκαν σε 92,91 εκατ. €. Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, όπως σημειώνεται στην έκθεση, κυρίως συνέβαλε η μεταβολή των εσόδων από τον φόρο επί των διανεμομένων κερδών των ημεδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., και συνεταιρισμών) (άρθρο 54, παρ.1 και άρθρο 55, παρ.1, περ. δ’ του ν. 2238/94, όπως ισχύει) (ΚΑΕ 0142, αύξηση κατά 15,99 εκ. €).

Έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής

Για τον Ιούλιο του 2017, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής εισπραττόμενο με τη μορφή παρακράτησης σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του Ιουλίου του προηγούμενου έτους διαμορφώθηκαν σε 3,51 εκατ. € έναντι 2,71 εκατ. €. Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της εν λόγω κατηγορίας προέρχεται από τον φόρο επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας.

Έσοδα από φόρους στην περιουσία

Τον Ιούλιο του 2017, τα έσοδα από φόρους στην περιουσία, ύψους 65,19 εκατ. €, αποτελούν το 2,51% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους και εμφανίζονται υψηλότερα, κατά 9,14%, σε σύγκριση με τα έσοδα του αντίστοιχου μήνα του έτους 2016 (59,73 εκατ. €).

Ειδικότερα, τα έσοδα από φόρους και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ. διαμορφώθηκαν σε 15,90 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 11,67 εκατ. € τον Ιούλιο του 2016.

Τα έσοδα από φόρους στην ακίνητη περιουσία διαμορφώθηκαν σε 49,30 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017, αποτελώντας το 75,61% των συνολικών εσόδων από τους φόρους στην περιουσία.

Σημειώνεται τέλος, ότι τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΚΑΕ 0225) ανήλθαν σε 43,04 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 37,44 εκατ. € τον Ιούλιο του 2016.

Έσοδα από άμεσους φόρους από Π.Ο.Ε.

Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) για τον Ιούλιο του 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 ανήλθαν στο ίδιο σχεδόν ύψος και συγκεκριμένα διαμορφώνονται σε 124,25 εκατ. € έναντι 116,24 εκ. €.

Επισημαίνεται ότι με τα άρθρα 57-61 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016) ρυθμίστηκε η οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, με αρχική προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση έως και 31.5.2017, η οποία με τον ν.4474/2017 (ΦΕΚ Α' 80) παρατάθηκε μέχρι και τις 30.9.2017.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, τα έσοδα από τους άμεσους φόρους που βεβαιώνονται για πρώτη φορά  διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο του 2017 σε 21,76 εκατ. € έναντι 16 εκατ. € τον Ιούλιο του 2016 και από τα υπόλοιπα Π.Ο.Ε. που πρέπει να εισπραχθούν σε 101,95 εκατ. € έναντι 99,05 εκατ. €, αντίστοιχα.

Έσοδα από άμεσους φόρους που αφορούν προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές

Τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους τον Ιούλιο του 2017 διαμορφώθηκαν στα 33,75 εκατ. €, μειωμένα κατά 6,70% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους

Τον Ιούλιο του 2017, τα έσοδα από τους λοιπούς άμεσους φόρους, τα οποία ανήλθαν σε 336,34 εκατ. €, αποτελούν το 12,97% των συνολικών εσόδων από άμεσους φόρους και παρουσιάζονται μειωμένα κατά 114,25 εκατ. € (δηλαδή κατά 25,36%) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και στη λειτουργία του από 1.1.2017 (άρθρα 51 και 56 του ν. 4387/2016), με τα έσοδα από εισφορές να αποτελούν πλέον πόρους του νομικού προσώπου.

Τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους μειώθηκαν κατά 18,33 εκ. € (μείωση κατά 4,95%) και διαμορφώθηκαν σε 351,95 εκ. €. 

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως:

- στη μείωση των εσόδων από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα κατά 2,56 εκατ. € (ήτοι κατά 1,12%), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 225,42 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 227,97 εκατ. € τον Ιούλιο του 2016,

- στη μείωση των εσόδων από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος (Άρθρο 31, Ν. 3986/2011) κατά 7,93 εκατ. € (ήτοι κατά 7,04%), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 104,66 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 112,58 εκατ. € τον Ιούλιο του 2016 και

- στη μείωση των εσόδων από τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης (Άρθρο 44, Ν. 4111/2013) κατά 8 εκατ. € (ήτοι κατά 26,97%), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 21,68 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 29,68 εκατ. € τον Ιούλιο του 2016.

Έμμεσοι Φόροι

Τα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους τον Ιούλιο του 2017 ανήλθαν στα 2,48 δισ. €, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 11,59% έναντι των αντίστοιχων εσόδων του Ιουλίου του 2016.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα έσοδα σε επίπεδο κύριων κατηγοριών διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

- αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. κατά 3,97% (ήτοι κατά 59,33 εκατ. €) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016, με συμμετοχή 62,65% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους,

- αύξηση των εσόδων από λοιπούς φόρους συναλλαγών κατά 12,33% (ήτοι κατά 10,03 εκατ. €) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016, με συμμετοχή 3,69% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους,

- αύξηση των εσόδων από λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 67,28% (ήτοι κατά 24,48 εκατ. €) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016, με συμμετοχή 2,46% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους,

- αύξηση των εσόδων από τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία κατά 26,79% (ήτοι κατά 141,48 εκατ. €), με συμμετοχή 27,03% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους,

- αύξηση των εσόδων από έμμεσους φόρους από παρελθόντα οικονομικά έτη κατά 39,35% (ήτοι κατά 20,07 εκατ. €), με συμμετοχή 2,87% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους,

- αύξηση των εσόδων από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους κατά 8,99%, με συμμετοχή 0,6% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους και

- μικρή αύξηση εσόδων που εισπράτονται για την Ε.Ε. κατά 3,77% (ήτοι κατά 630,88 χιλ. €), με συμμετοχή 0,7% στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους.

Για τον Ιούλιο του 2017, τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. και τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία κατέχουν πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής (89,68%) στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους.

Έσοδα από τον ΦΠΑ

Τα συνολικά έσοδα από τον Φ.Π.Α., ποσού 1,55 δισ. €, διαρθρώνονται σε έσοδα από τον Φ.Π.Α. εγχωρίων, τον Φ.Π.Α. εγχωρίων και τον Φ.Π.Α. εισαγομένων, τα οποία τον Ιούλιο του 2017 αντιστοιχούν στο 85,8%, στο 4,17% και στο 10,02%, αντίστοιχα, των συνολικών εσόδων από Φ.Π.Α.

Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. εγχωρίων τον Ιούλιο του 2017 παρουσίασαν αύξηση κατά 3,27% (αύξηση 42,14 εκατ. €) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016, ενώ τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. εισαγομένων αυξήθηκαν κατά 1,93% (αύξηση 2,94 εκατ. €). Για τον μήνα αναφοράς, στην ομάδα 1120 παρατηρείται αύξηση κατά 28,2% (αύξηση 14,24 εκατ. €) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών είναι ότι τον Ιούλιο του 2017, τα συνολικά έσοδα από τον Φ.Π.Α. αυξήθηκαν κατά 59,33 εκατ. € έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2016 (ποσοστιαία μεταβολή 3,97%).

Σε επίπεδο κατηγοριών σημειώθηκαν οι ακόλουθες αξιοσημείωτες μεταβολές:

- αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών (ΚΑΕ 1117), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 148,06 εκ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,83 εκ.€,

- αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού (ΚΑΕ 1118), τα οποία αυξήθηκαν κατά 28,41 εκ. € και διαμορφώθηκαν σε 56,89 εκ. €,

- αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω των ΔΟΥ (ΚΑΕ 1119), τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1,13 δις εκ. € παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,71 εκ.€,

- αύξηση των εσόδων από Φ.Π.Α. στην αιθυλική αλκοόλη και σε αλκοολούχα ποτά που εισπράττεται μέσω τελωνείων (ΚΑΕ 1122), τα οποία αυξήθηκαν κατά 7,4 εκ. € και διαμορφώθηκαν σε 31,26 εκ. €,

- αύξηση των εσόδων από Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω τελωνείων (ΚΑΕ 1124), τα οποία αυξήθηκαν κατά 6,42 εκ. € και διαμορφώθηκαν σε 10,87 εκ. €,

- σταθερή σχεδόν είσπραξη εσόδων από Φ.Π.Α. στα λοιπά εισαγόμενα (ΚΑΕ 1151) σε σχέση με το 2016, ήτοι 150,05 εκ. € και

- αύξηση των εσόδων από τον Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών (ΚΑΕ 1157) κατά 2,05 εκ. € και διαμορφώθηκαν στα 3,16 εκ.€.

Τον Ιούλιο του 2017 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016, τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. που εισπράττεται μέσω των Δ.Ο.Υ. εμφανίζονται αυξημένα κατά 9,91 εκ. €, ενώ τα έσοδα που εισπράττουν τα Τελωνεία εμφανίζονται αυξημένα κατά 49,42 εκ. €.

Έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών

Τα μηνιαία έσοδα από τους λοιπούς φόρους συναλλαγών τον Ιούλιο του 2017 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 12,33% και διαμορφώθηκαν σε 91,37 εκ. € έναντι 81,34 εκ. € τον Ιούλιο του 2016. Για τον μήνα αναφοράς, η συγκεκριμένη κατηγορία συμμετέχει στο σύνολο των εσόδων από έμμεσους φόρους με 3,69%.

Ειδικότερα, σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών εσόδων, οι οποίες διαμορφώνουν το αποτέλεσμα στη μείζονα κατηγορία των λοιπών φόρων συναλλαγών, σημειώνεται:

- αύξηση των εσόδων από φόρους στη μεταβίβαση οικοδομών κατά 3,72 εκ. €, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 16,33 εκ. € (αύξηση 29,53%),

- αύξηση των εσόδων από φόρους στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων κατά 3,09 εκ. €, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 7,08 εκ. € (αύξηση 77,42%), 

- αύξηση των εσόδων από φόρους στη συγκέντρωση κεφαλαίων (άρθρ. 17-31 ν.1676/86) κατά 1,92 εκ. €, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 4,12 εκ. € (αύξηση 87,19%)

- μείωση των εσόδων από λοιπούς φόρους στις μεταβιβάσεις κεφαλαίων κατά 3,17 εκ. €, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 115,46 χιλ. € (μείωση 96,49%),

- μικρή μείωση των εσόδων από τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα κατά 1,07 εκ. €, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 36,93 εκ. € (μείωση 2,81%) και

- αύξηση των εσόδων από λοιπά τέλη χαρτοσήμου κατά 3,46 εκ. €, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 14,14 εκ. € (αύξηση 32,33%).

Έσοδα από λοιπούς φόρους κατανάλωσης

Τα μηναία έσοδα από τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης παρουσίασαν αύξηση κατά 67,28% (ήτοι κατά 24,48 εκ. €) και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 60,87 εκ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 36,39 εκ. € τον Ιούλιο του 2016.

Αναλυτικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- αύξηση των εσόδων από τον φόρο ασφαλίστρων (άρθρο 29, ν.3492/06), τα οποία ανήλθαν σε 9,28 εκ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 1,09 εκ. € τον Ιούλιο του 2016,

- αύξηση των εσόδων από την επιβολή τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (άρθ. 33, ν.3775/09), τα οποία ανήλθαν σε 25,86 εκ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 23,23 εκ. € τον Ιούλιο του 2016,

- έσοδα από την επιβολή τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση (άρθρο 54 του ν. 4389/2016) και την επιβολή τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (άρθρο 55 του ν.4389/2016), τα οποία ανήλθαν σε 2,95 εκ. € και 8,85 εκ. €, αντίστοιχα, τον Ιούλιο του 2017. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα τέλη επιβάλλονται επί μηνιαίων λογαριασμών σύνδεσης που εκδίδονται από 01.06.2016 και από 01.01.2017, αντίστοιχα.

Έσοδα από φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία

Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα Τελωνεία αυξήθηκαν κατά 26,79% και διαμορφώθηκαν σε 669,49 εκατ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 528,01 εκατ. € τον Ιούλιο του 2016. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους είναι αρκετά υψηλή (ποσοστό συμμετοχής 27,03%) κατά τον μήνα Ιούλιο του 2017.

Σημαντικές, σχετικά, μεταβολές σε απόλυτο μέγεθος παρουσίασαν τα έσοδα από:

- τον Ε.Φ.Κ. εισαγόμενου από τρίτες χώρες diesel, τα οποία αυξήθηκαν κατά 20,05 εκ. € και διαμορφώθηκαν σε 26,59 εκ. €. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των συντελεστών Ε.Φ.Κ. στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης από 01.01.2017 (άρθρο 60 του ν. 4389/2016),

- τον φόρο κατανάλωσης που επιβλήθηκε από 1/1/2017 στον καφέ από τρίτες χώρες (άρθρο 58 του ν. 4389/2016), τα οποία ανήλθαν σε 3 εκ. €,

- τα τέλη ταξινόμησης στα εγχώρια και ΕΕ επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 2,97 εκ. € και ανήλθαν σε 14,68 εκ. €,

- τον Ε.Φ.Κ. εγχωρίων και ΕΕ υγραερίων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 1,75 εκ. € (ήτοι κατά 21,23%) και διαμορφώθηκαν σε 9,97 εκ. €,

- τον Ε.Φ.Κ. εγχωρίων και ΕΕ diesel, τα οποία εμφάνισαν αύξηση κατά 9,09 εκ. € (δηλαδή κατά 8,71%) και διαμορφώθηκαν στα 113,44 εκ. €,

- τον Ε.Φ.Κ. στο εγχώριο και ΕΕ φυσικό αέριο, τα οποία μειώθηκαν κατά 12,86 εκ. € (δηλαδή κατά 85,22%) και διαμορφώθηκαν σε 2,23 εκ. €. Αυτή η μεταβολή ερμηνεύεται εν μέρει από τη μείωση των συντελεστών Ε.Φ.Κ. για τους οικιακούς και μεγάλους εταιρικούς καταναλωτές (παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4389/2016) από 01.01.2017,

- τον Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού, τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά 99,75 εκ. € (δηλαδή κατά 98,28%) και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 201,26 εκ. €,

- τον Ε.Φ.Κ. στη μπύρα (άρθ. 87, ν.2960/01), τα οποία εμφάνισαν αύξηση κατά 8,8 εκ. € (δηλαδή κατά 49,93%) και διαμορφώθηκαν στα 26,42 εκ. € και

- τον Ε.Φ.Κ. στο κρασί (ΚΑΕ 1474), τα οποία ανήλθαν σε 2,41 εκ. €, στο ίδιο σχεδόν ύψος με τον Ιούλιο του 2016.

Τέλος, όσον αφορά τον φόρο κατανάλωσης που επιβλήθηκε από 1/1/2017:

- στο ηλεκτρονικό τσιγάρο (ν.4389/2016 και 1476), τα έσοδα ανήλθαν στις 726,11 χιλ. € και

- στον καφέ, εγχώριο και Ε.Ε. (ν. 4389/2016), τα έσοδα ανήλθαν στα 6,26 εκ. €.

Έσοδα από έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε.

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών κατά τον μήνα Ιούλιο του 2017 αποτελούν το 2,87% του συνόλου των εσόδων από έμμεσους φόρους και σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016 αυξήθηκαν κατά 39,35% (ήτοι κατά 20,07 εκ. €), διαμορφούμενα στα 71,06 εκ. €. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από Φ.Π.Α. που πρέπει να εισπραχθούν, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 55,28 εκ. € τον Ιούλιο του 2017 έναντι 42,51 εκ. € τον Ιούλιο του 2016 (αύξηση κατά 30,03%). Σημειώνεται ότι μεγάλη αύξηση κατά τον μήνα Ιούλιο (ήτοι κατά 8,04 εκ. €) εμφάνισαν και τα έσοδα από λοιπούς έμμεσους φόρους που πρέπει να εισπραχθούν, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 15,20 εκ. €.

Έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους

Τα έσοδα από προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους κατά τον Ιούλιο του 2017 αυξήθηκαν κατά 8,99% και διαμορφώθηκαν σε 14,83 εκ. € έναντι 13,6 εκ. € τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας στα συνολικά έσοδα από έμμεσους φόρους ανέρχεται σε 0,6%.

Έσοδα που εισπράττονται για την Ε.Ε.

Τα έσοδα που εισπράττονται για την Ε.Ε. τον Ιούλιο του 2017 ανήλθαν στα 17,35 εκ. €, αυξημένα κατά 3,77% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016. Τα εν λόγω έσοδα για τον Ιούλιο του 2017 αποτελούν το 0,7% των συνολικών εσόδων από έμμεσους φόρους.

Επίτευξη ετήσιου στόχου μέχρι τον Απρίλιο του 2017

Ο βαθμός επίτευξης του ετήσιου αναθεωρημένου στόχου (βάσει των προβλέψεων του Μ.Π.Δ.Σ. 2) ως προς τα συνολικά φορολογικά έσοδα (48,24 δισ. €) ανέρχεται σε 49,91%, ενώ ο βαθμός επίτευξης ως προς τον επταμηνιαίο αναθεωρημένο στόχο (24,09 δισ. €) ανέρχεται σε 99,97%.

Ο αντίστοιχος βαθμός επίτευξης του αρχικού ετήσιου (46,86 δισ. €) και επταμηνιαίου στόχου (18,52 δισ. €), σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2017, ανέρχεται σε 51,39% και 100,79%, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι ο αναθεωρημένος στόχος για τους άμεσους φόρους σε επίπεδο έτους αυξήθηκε κατά 5,44% σε σχέση με τον αρχικό στόχο, ενώ και η αντίστοιχη μεταβολή για τους έμμεσους φόρους ήταν θετική κατά 1,04%.

Στους άμεσους φόρους, η επίτευξη του ετήσιου αναθεωρημένου στόχου ανήλθε σε 43,13%, ενώ ο αντίστοιχος βαθμός επίτευξης του αρχικού στόχου είναι 45,48%. Αντίστοιχα για τους έμμεσους φόρους, το ποσοστό επίτευξης ανέρχεται σε 55,38%, έναντι 55,96%.

Σε επίπεδο επταμήνου, για τους άμεσους φόρους, η επίτευξη του επταμηνιαίου αναθεωρημένου στόχου ανήλθε σε 97,51%, ενώ ο αντίστοιχος βαθμός επίτευξης του αρχικού στόχου είναι 100,77%. Αντίστοιχα, για τους έμμεσους φόρους, το ποσοστό επίτευξης ανέρχεται σε 101,58%, έναντι 100,80%.

Επισημαίνεται ότι ο αναθεωρημένος στόχος προβλέπει περισσότερα φορολογικά έσοδα σε σχέση με τον αρχικό κυρίως κατά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Άμεσοι φόροι 2017-2016

Ο βαθμός επίτευξης του αναθεωρημένου στόχου (βάσει των προβλέψεων του Μ.Π.Δ.Σ.) ως προς τα έσοδα από άμεσους φόρους (21,53 δισ. €) για το πρώτο επτάμηνο του έτους ανέρχεται στο επίπεδο του 43,13%, χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπου το ποσοστό επίτευξης ως προς τον ετήσιο στόχο ήταν 45,48%. Αναλυτικά, τα έσοδα από άμεσους φόρους το πρώτο επτάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 9,28 δισ. € έναντι 9,94 δισ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο στόχος σε επίπεδο έτους αυξήθηκε για τους άμεσους φόρους κατά 7,47% (σε 21,53 δισ. € το 2017 έναντι 20,03 δισ. € το 2016).
 
Στην ως άνω επίτευξη συνεισφέρουν τα έσοδα των παρακάτω κατηγοριών φόρων:

- φόρος που εισπράττεται με μορφή παρακράτησης από μισθούς και συντάξεις κατά 33,06%,

- φόρος στο εισόδημα πλην μισθών και συντάξεων κατά 4,42%,

- ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων κατά 6,38%,

- υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν (KAE 0630) κατά 12,11%, και

- λοιποί άμεσοι φόροι κατά 9,66%.

Έμμεσοι φόροι 2017-2016

Ο βαθμός επίτευξης του αναθεωρημένου στόχου (βάσει των προβλέψεων του Μ.Π.Δ.Σ.) ως προς τα έσοδα από έμμεσους φόρους (26,72 δισ. €) για το πρώτο επτάμηνο του έτους ανέρχεται σε 55,38%. Συγκεκριμένα, παρατηρείται οριακά αρνητική μεταβολή για τους έμμεσους φόρους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπου το ποσοστό επίτευξης ως προς τους στόχους ήταν 55,96%. Αναλυτικά, τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους ανήλθαν σε 14,80 δισ. € το πρώτο επτάμηνο του 2017 έναντι 14,24 δισ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο στόχος για τους έμμεσους φόρους σε επίπεδο έτους αυξήθηκε κατά 8% (σε 26,72 δισ. € το 2017 έναντι 24,74 δισ. € το 2016). 

Στην ως άνω επίτευξη συνεισφέρουν τα έσοδα των παρακάτω κατηγοριών φόρων:

- ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών κατά 7,05%,

- ΦΠΑ από κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω ΔΟΥ κατά 42,82%,

- ΦΠΑ στα λοιπά εισαγόμενα κατά 6,11%,

- ΕΦΚ βενζινών κατά 8,49%,

- ΕΦΚ diesel κατά 5,85%,

- ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού κατά 7,21%, και

- υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από Φ.Π.Α που πρέπει να εισπραχθούν κατά 4,05%.
Tags: Οικονομία, Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1482 φορές

Σχετικές Ειδήσεις