10/01/2018 | 11:20
Οι τιμές καυσίμων στην αρχή του χρόνου
Οι τιμές καυσίμων στην αρχή του χρόνου

Οι λιανικές τιμές των υγρών καυσίμων (αμόλυβδη 95 οκτ., σούπερ αμόλυβδη 100 οκτ., σούπερ LRP, πετρέλαιο κίνησης και υγραέριο κίνησης) αναρτώνται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.fuelprices.gr. όπου παρουσιάζονται καθημερινά οι ελάχιστες, μέσες και μέγιστες τιμές σε όλους τους Νομούς της χώρας.

 

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Προϊόν

Μέση Τιμή

Αμόλυβδη 95 οκτ.

1,540

Αμόλυβδη 100 οκτ.

1,729

Super

1,650

Diesel Κίνησης

1,312

Diesel Θέρμανσης Κατ'οίκον

1,003

Υγραέριο κίνησης (Autogas)

0,838

 

 

 

* Η μέση τιμή πανελλαδικά υπολογίζεται από τον σταθμισμένο μέσο όρο με βάση τους όγκους πωλήσεων ανά τύπο καυσίμου ανά νομό.

 

** Δεν καταγράφεται κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης για τη χρονική περίοδο 30/4 έως 15/10 κάθε έτους.

 

Απλή Αμόλυβδη Βενζίνη 95 οκτανίων

 

Διαμόρφωση τιμής

 

Η Τιμή διυλιστηρίου της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων για την Πέμπτη 04/01/2018 διαμορφώθηκε στα 0,4299 € ανά λίτρο. Σε σχέση με την τιμή διυλιστηρίου της προηγούμενης εβδομάδας (28/12/2017) σημειώθηκε αύξηση κατά 0,0025 ανά λίτρο (0,25 λεπτά).

Οι φόροι, τα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις αντιστοιχούν σε 1,0091 € ανά λίτρο.

Η μέση τιμή λιανικής της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων για την Παρασκευή 05/01/2018 διαμορφώθηκε στα 1,5400 € ανά λίτρο. Σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης εβδομάδας (29/12/2017) σημειώθηκε αύξηση κατά 0,003 ανά λίτρο (0,3 λεπτά).

Το εκτιμώμενο περιθώριο των πρατηριούχων και των εταιρειών εμπορίας υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 0,1010 ανά λίτρο (10,10 λεπτά).

Η τελική τιμή λιανικής διαμορφώνεται από την τιμή διυλιστηρίου κατά 27,91 %, από τους φόρους (σταθερούς και μεταβλητούς) κατά 65,52%, και από τα εκτιμώμενα περιθώρια των εταιρειών εμπορίας, των μεταφορέων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων κατά 6,56% (βλ. παρακάτω πίνακα).

 

Τέλη και φόροι

 

** Τέλη

-Ανταποδοτικό τέλος ΡΑΕ: 0,21 € ανά χίλια λίτρα. (Απόφαση 101/2014 - ΦΕΚ 745/Β/26-03-2014)

-Εισφορά «Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών»: 1,2% επί της τιμής διυλιστηρίου. (Ν. 3335/2005 - ΦΕΚ95/Α/20-4-2005)

-Ειδικό τέλος Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ): 0,5% της αξίας του αθροίσματος της τιμής εκ διυλιστηρίου και του ΕΦΚ (Ν. 2093/92 - ΦΕΚ 181/Α/25-11-92)

** Φόροι

-Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): για την απλή αμόλυβδη βενζίνη - 700 € ανά κυβικό μέτρο ή 0.7 € ανά λίτρο. (Ν. 4389/2016 - ΦΕΚ Α' 94)

-Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): 24% επί του συνόλου της τιμής διυλιστηρίου των μικτών ονομαστικών περιθωρίων κέρδους και των παραπάνω φορολογικών επιβαρύνσεων. (Ν. 2859/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94)

 

 

Χονδρική Τιμή Πώλησης

 

Ο μέσος όρος της χονδρικής τιμής πώλησης της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για την Παρασκευή 05/01/2018 ήταν 1,475 € ανά λίτρο.

 

 

Πετρέλαιο Κίνησης (Biodiesel)

 

Διαμόρφωση τιμής

 

Η τιμή διυλιστηρίου του πετρελαίου κίνησης για την Πέμπτη 04/01/2018 διαμορφώθηκε στα 0,5228 € ανά λίτρο. Σε σχέση με την τιμή διυλιστηρίου της προηγούμενης εβδομάδας (28/12/2017) σημειώθηκε αύξηση κατά 0,0095 ανά λίτρο (0,95 λεπτά).

Οι φόροι, τα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις αντιστοιχούν σε 0,6740 € ανά λίτρο.

Η μέση τιμή λιανικής του πετρελαίου κίνησης για την Παρασκευή 05/01/2018 διαμορφώθηκε στα 1,3120 € ανά λίτρο. Σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης εβδομάδας (29/12/2017) σημειώθηκε αύξηση κατά 0,05 ανά λίτρο (5 λεπτά).

Το εκτιμώμενο περιθώριο των πρατηριούχων και των εταιρειών εμπορίας υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 0,1141€ ανά λίτρο (11,41 λεπτά).


Η τελική τιμή λιανικής διαμορφώνεται από την τιμή διυλιστηρίου κατά 39,85%, από τους φόρους σταθερούς και μεταβλητούς) κατά 51,45%, και από τα εκτιμώμενα περιθώρια των εταιρειών εμπορίας, των μεταφορέων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων κατά 8,69%.

 

Πετρέλαιο Θέρμανσης (Κατ'οίκον)

 Διαμόρφωση τιμής

Η τιμή διυλιστηρίου του πετρελαίου θέρμανσης για την Πέμπτη 04/01/2018 διαμορφώθηκε στα 0,4543 € λίτρο. Σε σχέση με την τιμή διυλιστηρίου της προηγούμενης εβδομάδας (28/12/2017) σημειώθηκε αύξηση κατά 0,0105 ανά λίτρο (1,05 λεπτά).

Η μέση τιμή λιανικής του πετρελαίου θέρμανσης (κατ' οίκον) για την Παρασκευή 05/01/2018 διαμορφώθηκε στα 1,0030 € ανά λίτρο. Σε σχέση με την τιμή της προηγούμενης εβδομάδας (29/12/2017) σημειώθηκε αύξηση κατά 0,009 ανά λίτρο (0,9 λεπτό).

Το εκτιμώμενο περιθώριο των πρατηριούχων και των εταιρειών εμπορίας υπολογίζεται κατά μέσο όρο στα 0,0652 ανά λίτρο (6,52 λεπτά).

Η τελική τιμή λιανικής διαμορφώνεται από την τιμή διυλιστηρίου κατά 45,30 %, από τους φόρους (σταθερούς και μεταβλητούς) κατά 48,20%, και από τα εκτιμώμενα περιθώρια των εταιρειών εμπορίας, των μεταφορέων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων κατά 6,5%

 

 

Τέλη και φόροι

 

** Τέλη

-Ανταποδοτικό τέλος ΡΑΕ: 0,21 € ανά χίλια λίτρα. (Απόφαση 101/2014 - ΦΕΚ 745/Β/26-03-2014)

-Εισφορά «Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών»: 1,2% επί της τιμής διυλιστηρίου. (Ν. 3335/2005 - ΦΕΚ95/Α/20-4-2005)

-Ειδικό τέλος Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ): 0,5% της αξίας του αθροίσματος της τιμής εκ διυλιστηρίου και του ΕΦΚ. (Ν. 2093/92 - ΦΕΚ 181/Α/25-11-92)

** Φόροι

-Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): για το πετρέλαιο θέρμανσης - 280 € ανά κυβικό μέτρο ή 0,280 € ανά λίτρο.

(Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94)

-Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): 24% επί του συνόλου της τιμής διυλιστηρίου των μικτών ονομαστικών περιθωρίων κέρδους και των παραπάνω φορολογικών επιβαρύνσεων. (Ν. 2859/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94)

 

Σ

 

Tags: Καύσιμα Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 2023 φορές

Σχετικές Ειδήσεις