13/03/2017 | 10:35
Όταν δεν παρακρατείται φόρος, πρέπει να υποβληθούν βεβαιώσεις αμοιβών;
Όταν δεν παρακρατείται φόρος, πρέπει να υποβληθούν βεβαιώσεις αμοιβών;

Ερώτημα:

Όταν δεν παρακρατείται φόρος, πρέπει να υποβληθούν βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα;

Απάντηση: 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1025/2017:

«Άρθρο 1

Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων

Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 , 61 , 62 και 64 του Ν. 4172/2013 , πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7 όταν δικαιούχος των εισοδημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου.»

Επομένως, βεβαιώσεις αποδοχών υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στην περίπτωση που δεν υπάρχει φόρος για παρακράτηση.

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι 31η Μαρτίου 2017.


PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS
Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
info@pantelisco.com
www.pantelisco.com
 
Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: forologika@eea.gr.

Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1361 φορές

Σχετικές Ειδήσεις