18/05/2017 | 12:34
Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.
  • Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.
  • Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.

Του Κωνσταντίνου Λάιου, Νομικού συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1/65286 / ΦΕΚ Β 1508 / 03.05.2017

 Τροποποίηση της με αριθμό 2944 / 2014 Κ.Υ.Α. « Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ».

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α' 193) « Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως των παρ. 5, 8, 9 και 10 του άρθρου 25.

2. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (Α'24) « Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 και 27.

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις », όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α' 163) « Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

6. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του π. δ. 208/ 2002 (Α'194) « Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων », όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4070/2012 (Α' 82) « Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις » και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π. δ. 51/2012 (Α'101) « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2011 ».

8. Τις διατάξεις του π. δ. 80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Β' 145).

9. Την απόφαση Α3/οικ. 50984/7947/2013 (Β' 3056) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων « Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων », όπως ισχύει.

10. Την απόφαση 11790/2014 (Β' 2780) του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων « Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) ».

11. Την κοινή απόφαση 1320/Δ51/2014 (Β'134) των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας       « Ίδρυση και λειτουργία Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Καλαμακίου και Ηρακλείου Κρήτης ».

12. Την 2944/2014 (Β'1098) κοινή υπουργική απόφαση « Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) », όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 6529/2015 (Β'1422), 3694/2016 (Β'1354) και 28960/2016 (Β'1601) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6672/9-7-2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων « Συγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) », όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμούς 6076/2015, 1804/Υ1/2-3-2016 και 39/2016 όμοιες αποφάσεις.

14. Την απόφαση 87928/Γ1/2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 407) του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: « Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Την απόφαση 205451/Γ1/2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 676) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: « Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

16. Την απόφαση Υ29/2015 (Β' 2168) του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη ».

17. Την απόφαση 201408/Υ1/25-11-2016 (Β' 3818 ) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη ».

18. Την με αριθμό ΔΠ/1908/19.01.2017 απόφαση της 252ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 21ο « Έγκριση δέσμευσης της πίστωσης που αφορά στο Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. ».

19. Την με αριθμό ΔΠ/1909/19.01.2017 απόφαση της 252ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 22° « Τροποποίηση της με αριθμό 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση « Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ».

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΔΠ/1909Α/ 19-01-2017 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υπογραφής σχεδίου κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο: Τροποποίηση της με αριθμό 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης « Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ».

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. « Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) »: α) Για το τρέχον οικονομικό έτος: i) δαπάνη ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ευρώ) περίπου που αφορά αποκλειστικά στη διεξαγωγή Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Π.Σ.Ε.Κ. της 1ης και 2ης περιόδου 2017, ii) δαπάνη ύψους τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (32.600,00 ευρώ) περίπου για τη διενέργεια Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Σ.Ε.Κ. της 1ης και 2ης περιόδου 2017 και β) Για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη: i) δαπάνη ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 ευρώ) περίπου που αφορά στη διεξαγωγή Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Π.Σ.Ε.Κ., ii) δαπάνη ύψους τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (32.600,00 ευρώ) περίπου για τη διενέργεια Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Σ.Ε.Κ. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τα εξέταστρα και τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι υποψήφιοι [εκτιμώμενα έσοδα για τη διεξαγωγή εξετάσεων δύο (2) φορές το χρόνο: για αποφοίτους Π.Σ.Ε.Κ ανά έτος δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ευρώ) περίπου, εκτιμώμενα έσοδα για αποφοίτους Σ.Ε.Κ. ανά έτος εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00 ευρώ) περίπου και εκτιμώμενα έσοδα για αποφοίτους Ι.Ε.Κ. ανά έτος ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.480.000,00 ευρώ) περίπου].

22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ1/Α/128/41545/Β1/10-3-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 Τροποποιούμε την με αριθμό 2944/2014 (Β'1098) κοινή υπουργική απόφαση        « Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) », όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμούς 6529/2015 (Β'1422), 3694/2016 (Β'1354) και 28960/2016 ( Β'1601) όμοιες αποφάσεις και ισχύει, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α' αντικαθίσταται, ως εξής:

 Άρθρο 3

Επιτροπές για την υποστήριξη του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

 Προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. κατά τη διενέργεια του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. συγκροτούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι παρακάτω επιτροπές:

            1. Τριμελής Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων ανά εξεταζόμενη ειδικότητα: έργο της επιτροπής είναι η υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. κατά την επιλογή των, υπό εξέταση, θεμάτων και η παροχή τυχόν διευκρινίσεων στους υποψηφίους, καθώς και η παροχή τυχόν οδηγιών προς τα Βαθμολογικά Κέντρα για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων. Σαν μέλη της επιτροπής ορίζονται εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή ειδικοί επιστήμονες ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών -Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Επιτροπή Τεχνικής και Βοηθητικής Υποστήριξης: έργο της επιτροπής είναι η προετοιμασία του απαραίτητου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων τεχνικού εξοπλισμού στο χώρο συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ο χειρισμός των Η/Υ, η εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και των Εξεταστικών Κέντρων και η εν γένει υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Η επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη ανάλογα με τις ανάγκες της εξεταστικής περιόδου, όπως εκάστοτε εισηγείται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ως μέλη της ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

3. Βοηθητική Επιτροπή Διοργάνωσης των εξετάσεων: έργο της επιτροπής είναι η υποβοήθηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην παραλαβή και στον έλεγχο των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και στην εν γένει διαδικασία διοργάνωσης των εξετάσεων. Η επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη ανάλογα με τις ανάγκες της εξεταστικής περιόδου, όπως εκάστοτε εισηγείται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ως μέλη της ορίζονται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. ή απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

2. Το άρθρο 4 του Κεφαλαίου Α' αντικαθίσταται, ως εξής:

Άρθρο 4

Καθορισμός Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους. Ο αριθμός των Εξεταστικών Κέντρων είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων και των γεωγραφικών και συγκοινωνιακών συνθηκών. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ανά Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. αποφοίτησης ο αριθμός τουλάχιστον δέκα (10) υποψηφίων, οι υποψήφιοι παραπέμπονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. στο κοντινότερο Εξεταστικό Κέντρο θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.

2. Τα Εξεταστικά Κέντρα λειτουργούν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και όπου αυτά δεν υπάρχουν, σε χώρους κατάλληλους για τη διενέργεια των εξετάσεων και επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..

3. Στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους δύνανται να υπάγονται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός (1) Παραρτήματα, ανάλογα με τις εργαστηριακές ανάγκες των, υπό εξέταση, ειδικοτήτων.

3. Το άρθρο 5 του Κεφαλαίου Α' αντικαθίσταται, ως εξής:

 Άρθρο 5

Οργάνωση και λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους

Α. Τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους στελεχώνονται και λειτουργούν ως εξής:

            1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους έχει ως έργο την οργάνωση και τη διεξαγωγή του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ., την έγκαιρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ειδικότερα:

            i. Την κατανομή των εξεταζομένων σε αίθουσες.

            ii. Την επιμέλεια για τη λήψη από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και αναπαραγωγή των θεμάτων, τη γνωστοποίηση του χρόνου έναρξης και λήξης του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων και την αποστολή στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων των εξεταζομένων.

            iii. Την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων.

            iv. Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή με ασφαλή τρόπο στα Βαθμολογικά Κέντρα των γραπτών δοκιμίων.

            v. Την αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του καταλόγου των απόντων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων.

            vi. Τη σύνταξη και υπογραφή όλων των εγγράφων.

            νii. Τη συνεργασία με τα Βαθμολογικά Κέντρα στα οποία υπάγεται το Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους.

            viii. Την ενημέρωση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για κάθε σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.

            ix. Τον εν γένει συντονισμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις (κατανομή επιτηρητών σε αίθουσες, ανάθεση αρμοδιοτήτων στο γραμματέα και το βοηθητικό προσωπικό κ.λπ.).

            x. Τη χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στους απασχολούμενους στο Εξεταστικό Κέντρο, εφόσον τη ζητήσουν, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 19 του Παραρτήματος Ι.

            Ως Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους ορίζεται Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου.

2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους ορίζεται ένας (1) γραμματέας για τους πρώτους διακόσιους (200) εξεταζόμενους, δύο (2) γραμματείς μέχρι και τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και τρεις (3) γραμματείς για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Ο γραμματέας επικουρεί εν γένει τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου και μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.

Ως Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

3. Επιτηρητές: Έργο των Επιτηρητών είναι η υπόδειξη της θέσης που καταλαμβάνουν οι εξεταζόμενοι και ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας τους με βάση την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο τους σε ισχύ ή την στρατιωτική ταυτότητα, η καταγραφή των απόντων, η παροχή οδηγιών στους υποψηφίους, η διανομή των γραπτών δοκιμίων, η ανακοίνωση των υπό εξέταση θεμάτων και η παραλαβή των γραπτών δοκιμίων από τους εξεταζόμενους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 17, 18, 19 και 31 της παρούσας απόφασης, καθώς και η επιτήρηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου και η επιβολή εν γένει της τάξης στην αίθουσα.

Ως Επιτηρητές ορίζονται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αναλογία δύο (2) επιτηρητές για κάθε είκοσι (20) εξεταζόμενους.

4. Βοηθητικό προσωπικό: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους ορίζεται ως βοηθητικό προσωπικό ένα (1) άτομο για τους πρώτους τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και δύο (2) άτομα για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου (αναπαραγωγή θεμάτων, ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων κ.λπ.).

Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Εξεταστές προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων»: Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης της παρούσας απόφασης, οι οποίοι επιθυμούν να εξετασθούν προφορικά, ορίζονται τρεις (3) εξεταστές προφορικής εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων» για κάθε ειδικότητα, εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στους οποίους ανατίθεται το έργο της προφορικής εξέτασης και αξιολόγησης των «φυσικώς αδυνάτων». Οι εξεταστές καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας.

   Οι δύο (2) εξεταστές εξετάζουν ως βαθμολογητές και ο τρίτος παρίσταται κατά την προφορική εξέταση ως αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ των δύο (2) βαθμολογητών, εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του άρθρου 20 και 31 της παρούσας απόφασης.

            Β. Τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους στελεχώνονται και λειτουργούν ως εξής:

1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους έχει ως έργο την οργάνωση και τη διεξαγωγή του πρακτικού μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ., την έγκαιρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ειδικότερα:

            i. Την κατανομή των εξεταζομένων σε ομάδες.

            ii. Την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων.

            iii. Την αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τηλεομοιοτυπία (FAX) του Πρακτικού επιτυχόντων και αποτυχόντων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της εξέτασης.

            iv. Την αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του καταλόγου των απόντων Πρακτικού Μέρους, του Πρακτικού επιτυχόντων και αποτυχόντων και των Δελτίων εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων μετά την ολοκλήρωση του Πρακτικού Μέρους της οικείας ειδικότητας.

            v. Τη σύνταξη και υπογραφή όλων των εγγράφων.

            vi. Την ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για κάθε σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.

            νii. Τον εν γένει συντονισμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις (ανάθεση αρμοδιοτήτων στον γραμματέα και το βοηθητικό προσωπικό κ.λπ.).

            viii. Τη χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο, εφόσον τη ζητήσουν, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 19α του Παραρτήματος Ι.

Ως Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους ορίζεται Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και Διαδικτύου.

2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους ορίζεται ένας (1) γραμματέας για τους πρώτους διακόσιους (200) εξεταζόμενους, δύο (2) γραμματείς μέχρι και τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και τρεις (3) γραμματείς για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Ο γραμματέας επικουρεί εν γένει τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου και μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.

   Ως Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

3. Βοηθητικό προσωπικό: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους ορίζεται ως βοηθητικό προσωπικό ένα (1) άτομο για τους πρώτους τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και δύο (2) άτομα για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου (ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων κ.λπ.).

   Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους: Σε κάθε χώρο εξέτασης Πρακτικού Μέρους, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, ορίζεται ένας Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των εξεταζομένων με βάση την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο τους σε ισχύ ή τη στρατιωτική ταυτότητα, την καταγραφή των απόντων και την παράδοση των Δελτίων Εξέτασης Πρακτικού Μέρους στον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους. Στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους στα οποία υπάγονται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός (1) Παραρτήματα ορίζεται ένας (1) Συντονιστής εξέτασης ανά Παράρτημα.

   Ως Συντονιστής Εξέτασης Πρακτικού Μέρους ορίζεται Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/ διδακτική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

5. Εξεταστές Πρακτικού Μέρους: Ως εξεταστές Πρακτικού Μέρους ορίζονται τρεις (3) ανά εξεταζόμενη ειδικότητα και ομάδα υποψηφίων, εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή ενταγμένοι στο μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι εξεταστές καλύπτουν τα, υπό εξέταση, γνωστικά αντικείμενα της κάθε ειδικότητας.

   Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ομάδες έως των οκτώ (8) ατόμων κάθε φορά. Η εξέταση κάθε ομάδας διαρκεί από δύο (2) έως πέντε (5) ώρες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εξεταζόμενης ειδικότητας και ο χρόνος εξέτασης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Γ. Ειδικά για την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» των Ι.Ε.Κ. η προφορική εξέταση του θεωρητικού Μέρους, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 25 της παρούσας απόφασης, πραγματοποιείται στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους, όπως οργανώνονται και λειτουργούν για τις εξετάσεις Πρακτικού Μέρους όλων των λοιπών ειδικοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας απόφασης, ενώ το Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων, το οποίο περιλαμβάνει εξέταση σε όλες τις κατηγορίες των οχημάτων διενεργείται σε χώρους (Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους), τα οποία ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

   1. Τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους της εν λόγω ειδικότητας στελεχώνονται και λειτουργούν ως εξής:

   1.1. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: Στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης ορίζεται ένας Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους, ο οποίος έχει ως έργο την οργάνωση και τη διεξαγωγή του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων, την έγκαιρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και συγκεκριμένα:

   i. Την κατανομή των εξεταζομένων σε ομάδες.

   ii. Τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των εξεταζομένων με βάση την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο τους σε ισχύ ή τη στρατιωτική ταυτότητα και την καταγραφή των απόντων.

   iii. Την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων.

   iv. Την αποστολή στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. με τηλεομοιοτυπία (FAX) του Πρακτικού επιτυχόντων και αποτυχόντων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της εξέτασης.

   v. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε κατηγορίας οχήματος την αποστολή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του καταλόγου των απόντων, του Πρακτικού επιτυχόντων και αποτυχόντων και των Δελτίων εξέτασης κατηγορίας οχήματος.

   vi. Τη σύνταξη όλων των εγγράφων.

   νii. Την ενημέρωση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για κάθε σχετικό με τις εξετάσεις θέμα.

   viii. Τον εν γένει συντονισμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις.

   ix. Τη χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο, εφόσον τη ζητήσουν, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 19α του Παραρτήματος Ι.

   Ως Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους ορίζεται Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επαγγελματική/διδακτική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών και πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

   1.2. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους ορίζεται ένας (1) γραμματέας για τους πρώτους διακόσιους (200) εξεταζόμενους, δύο (2) γραμματείς μέχρι και τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και τρεις (3) γραμματείς για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων.

   Ο γραμματέας επικουρεί τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους και μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.

   Ως Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται δημόσιος υπάλληλος ή εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

   1.3. Εξεταστές πρακτικού μέρους: Ως εξεταστές πρακτικού μέρους ορίζονται τρεις (3) ανά ομάδα υποψηφίων, σύμφωνα με την περίπτωση 4.2. της παρ. 4 του άρθρου 25 της παρούσας απόφασης.

   1.4. Βοηθητικό προσωπικό: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού Μέρους ορίζεται ως βοηθητικό προσωπικό ένα (1) άτομο για τους πρώτους τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και δύο (2) άτομα για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η επιμέλεια του χώρου των εξετάσεων και η υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους.

   Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτος Ι.Ε.Κ. ή πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δ. Σε περίπτωση Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους με δυναμικότητα έως εβδομήντα πέντε (75) υποψηφίων τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου, του Γραμματέα Εξεταστικού Κέντρου και του Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να ανατίθενται στα ίδια άτομα για την οργάνωση και λειτουργία του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή οι, ως άνω, συμμετέχοντες στις εξετάσεις αποζημιώνονται για τη μία (1) μόνο ιδιότητα απασχόλησης.

Ε. Με την επιφύλαξη της παρ. Δ. του παρόντος άρθρου, στον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, στο Γραμματέα Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, στο βοηθητικό προσωπικό Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους και στο Συντονιστή εξέτασης Πρακτικού Μέρους του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να ασκούν καθήκοντα με παραπάνω από μία ιδιότητες ταυτόχρονα σε κάθε εξεταστική περίοδο (λ.χ. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και Συντονιστής εξέτασης Πρακτικού Μέρους) και υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την έναρξη των εξετάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμμετέχων αποζημιώνεται μόνο για τη μία (1) ιδιότητα με την οποία συμμετείχε για την οποία προβλέπεται η υψηλότερη αποζημίωση.

4. Η παράγραφος 8 το άρθρου 19 του Κεφαλαίου Β' αντικαθίσταται, ως εξής:

 « 8. Σε περίπτωση που η τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος διαπιστωθεί στο Βαθμολογικό Κέντρο πριν ή κατά το στάδιο της βαθμολόγησης ο Υπεύθυνος του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο γραπτό δοκίμιο και σημειώνει το βαθμό μηδέν (0) στο στέλεχος και στο απόκομμα του εξώφυλλου του τετραδίου του γραπτού δοκιμίου στο ειδικό πλαίσιο του βαθμολογητή με την ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ». Κάτω από το βαθμό υπογράφει ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου και σε περίπτωση που Βαθμολογητής διεπίστωσε το παράπτωμα συνυπογράφει ».

5. Μετά το Κεφάλαιο Γ' προστίθεται Κεφάλαιο Δ' και άρθρα 28, 29,30, 31,32 και 33, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Όλες οι ειδικότητες των Σ.Ε.Κ. και Π.Σ.Ε.Κ.

 Άρθρο 28

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν όσοι περάτωσαν επιτυχώς την κατάρτιση τους στις Σ.Ε.Κ. και στις Πειραματικές Σ.Ε.Κ. και έλαβαν την προβλεπόμενη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3.

2. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., που αναρτώνται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και λαμβάνουν επαρκή δημοσιότητα, καθορίζονται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή, καθώς και οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων κάθε ειδικότητας.

3. Οι απόφοιτοι των Σ.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά με διαδικασία, που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης τους.

4. Μαζί με τις αιτήσεις συνυποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

            i. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 3.

            ii. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους σε ισχύ ή φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως και το όνομα πατρός προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.

            iii. Απόδειξη καταβολής των εξέταστρων που κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που τηρείται για το λόγο αυτό, προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν σε κάθε μέρος της εξέτασης.

5. Είναι δυνατόν ο υποψήφιος να αιτείται συμμετοχής του στο ένα (1) μόνο μέρος των εξετάσεων ή και στα δύο (2).

6. Την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ο ίδιος ο υποψήφιος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

7. Η ορθότητα των στοιχείων της υποβληθείσας αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών ελέγχεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Άρθρο 29

Διαδικασία Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1. Η Πιστοποίηση της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Σ.Ε.Κ. και Π.Σ.Ε.Κ. βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων) κάθε ειδικότητας, τα οποία βασίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οδηγό σπουδών κάθε ειδικότητας και καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα της.

   Τα ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων) αναρτώνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στον ιστότοπό του, προκειμένου να τα προμηθευτούν με επιμέλεια τους οι υποψήφιοι των εξετάσεων, οι οποίοι ενημερώνονται σχετικά κατά την υποβολή της αίτησης τους.

2. Κατά τη δοκιμασία του Θεωρητικού Μέρους ο εξεταζόμενος αξιολογείται αν κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος. Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού Μέρους αξιολογούνται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου.

3. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3 δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στις δύο (2) δοκιμασίες. Ο κάτοχος Πτυχίου δεν επιτρέπεται να συμμετέχει εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της ίδιας ειδικότητας.

4. Οι εξεταζόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Πτυχίου, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό Μέρος) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

Άρθρο 30

Εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1. Για την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντικειμένου κάθε ειδικότητας και αποτελούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων, που υπάρχουν στα εκάστοτε ισχύοντα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης κάθε ειδικότητας και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων με ανάρτηση τους στον ιστότοπό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Τα θέματα προς εξέταση του Θεωρητικού Μέρους επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με ηλεκτρονική κλήρωση που διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων και σε τέτοιο αριθμό, ώστε να καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της εξεταζόμενης ειδικότητας και ελέγχονται από την τριμελή Επιτροπή ειδικών επιστημόνων. Ο χρόνος που απαιτείται για την απάντηση τους ορίζεται σε τρεις (3) ώρες από τη διανομή των θεμάτων.

3. Το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή το εκάστοτε αρμόδιο τμήμα, με βάση τη διάκριση των ερωτήσεων σε Γενικές και Ειδικές και σε τρεις (3) κατηγορίες, Απλές, Μέτριες και Δύσκολες, εισηγείται τον αριθμό των προς εξέταση θεμάτων, ώστε: α) τα θέματα γενικών γνώσεων και των τριών (3) κατηγοριών να καταλαμβάνουν ποσοστό (30%) του συνόλου των θεμάτων και τα θέματα ειδικών γνώσεων και των τριών κατηγοριών ποσοστό (70%) του συνόλου των θεμάτων και β) ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την απάντηση των θεμάτων από τους εξεταζόμενους να ανέρχεται σε δυόμιση (2,5) ώρες.

4. Σε κάθε κατηγορία θεμάτων (Απλά, Μέτρια, Δύσκολα) το κλάσμα: (αριθμός ερωτήσεων των γνώσεων ανά κατηγορία) / (συνολικός αριθμός των προς εξέταση θεμάτων), καθορίζει έναν αριθμό ν (βήμα κλήρωσης). Για κάθε είδους Ερωτήσεων (Γενικές, Ειδικές) και για κάθε κατηγορία (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) κληρώνεται ένας τυχαίος αριθμός ρ (ρ<ν). Ως εξεταζόμενα θέματα ορίζονται τα Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ανά είδος γνώσης και κατηγορίας: ρ,ρ + ν,ρ +2ν,... (πλήθος ίσο με τον αριθμό των θεμάτων της κατηγορίας).

5. Στη συνέχεια διαμορφώνεται το φύλλο με τα επιλεγμένα προς εξέταση θέματα της κάθε ειδικότητας, το οποίο, αφού ελεγχθεί και υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα.

6. Το κάθε θέμα βαθμολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (Απλή, Μέτρια, Δύσκολη), ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για το μέτρο δυσκολίας των θεμάτων.

7. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. διαβιβάζει τα θέματα που κληρώθηκαν στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο.

8. Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους μεριμνά για την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρονη ανακοίνωση τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

9. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι' αυτούς Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους και καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί.

10. Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους αποστέλλει στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης των εξετάσεων.

Άρθρο 31

Οι διατάξεις των άρθρων 17,18,19,20 και 22 του Κεφαλαίου Β' της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται αναλογικά και στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχι&

Tags: Επαγγελματικά, Ιδιωτική εκπαίδευση Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1613 φορές

Σχετικές Ειδήσεις