08/06/2018 | 06:00
Ποιά εισοδήματα δεν προσμετρώνται στο αγροτικό εισόδημα
  • Ποιά εισοδήματα δεν προσμετρώνται στο αγροτικό εισόδημα
  • Ποιά εισοδήματα δεν προσμετρώνται στο αγροτικό εισόδημα

Ανατροπές φέρνει η Κοινή Απόφαση των υπουργείών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, που τροποποιεί την προηγούμενη Απόφαση του 2011, εξαιρώντας κατηγόρίές εισοδημάτων από τα χαρακτηριζόμενα ως "αγροτικά" εισοδήματα και εφαρμόζεται αναδρόμικά στην περσινή χρήση. 

Συγκεκριμένα, στο συνολικό αγροτικό εισόδημα, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:

α) Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία).

β) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων).

γ) Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).

δ) Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων Συνεταιρισμών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).

ε) Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 55 του ν. 4387/2016 (Α 85).

στ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.

ζ) Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.»
 

 

 

Tags: Αγρότες, Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 16752 φορές

Σχετικές Ειδήσεις