29/01/2018 | 12:00
Πώς φορολογείται το εφάπαξ Συμβολαίου Ζωής
Πώς φορολογείται το εφάπαξ Συμβολαίου Ζωής
Ερώτημα:
Σχετικά με το εφ'άπαξ το οποίο παίρνει ένας πελάτης στη λήξη του αποταμιευτικού συμβολαίου Ζωής από την ασφαλιστική εταιρία
1)Φορολογείται στην πηγή;
2)Πρέπει να το δηλώσει;
3)Θα φορολογηθεί ή το δηλώνει για μελλοντική αιτιολόγηση του πόθεν έσχες;
4)Το δηλώνει στο έτος που εκδόθηκε η επιταγή ή στο έτος που την εισέπραξε;

Απάντηση:
Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:
α) με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.
β) με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή που υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.
Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του.

Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 2194 φορές

Σχετικές Ειδήσεις