29/05/2017 | 12:58
Πότε ο επαγγελματίας με μπλοκάκι φορολογείται ως μισθωτός;
Πότε ο επαγγελματίας με μπλοκάκι φορολογείται ως μισθωτός;
Ερώτημα: Πότε ο επαγγελματίας με μπλοκάκι φορολογείται ως μισθωτός;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν. 4172/2013:
«2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του παρόντος άρθρου.»
Εφόσον λοιπόν ο επαγγελματίας με μπλοκάκι πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών.
 
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχειρηματική                 Φορ. Συντελεστής
Δραστηριότητα) σε ευρώ
0-20.000                                                                                         22%
20.001 - 30.000                                                                             29%
30.001 -40.000                                                                              37%
40.001 -                                                                                           45%
 

 
PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS

Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
info@pantelisco.com
www.pantelisco.com
 
Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: forologika@eea.gr.
Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 2996 φορές

Σχετικές Ειδήσεις