01/12/2017 | 07:44
Στατιστικά διάρθρωσης επιχειρήσεων στην Ελλάδα-2015
Στατιστικά διάρθρωσης επιχειρήσεων στην Ελλάδα-2015

 

789.975 επιχειρήσεις με τζίρο 236,2 δις ευρώ το 2015

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε, για πρώτη φορά με Δελτίο Τύπου, στοιχεία για τη Διάρθρωση των Επιχειρήσεων στη Χώρα για το έτος 2015.  

 

Οι Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων καταρτίζονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Χώρας, όπως αυτές προκύπτουν από το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008) με στόχο την εκτίμηση της διάρθρωσης και εξέλιξης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, της χρήσης συντελεστών παραγωγής, των επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της περιφερειακής, εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων και αγορών, της πολιτικής των επιχειρήσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών και ειδικής κατανομής των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, καθώς, επίσης, για την κατάρτιση του ΑΕΠ (από την πλευρά της παραγωγής, της δαπάνης και του εισοδήματος) και για την κατάρτιση των περιφερειακών στοιχείων ΑΕΠ, Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, Απασχόλησης και Επενδύσεων.  

Γενικά, οι Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων καλύπτουν όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτός από τη γεωργία και τις προσωπικές υπηρεσίες, δηλαδή καλύπτουν τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, το εμπόριο, τη βιομηχανία και τις κατασκευές.   

Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου στατιστικού προϊόντος και τη μείωση του φόρτου ανταπόκρισης των επιχειρήσεων, η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε στη χρήση διοικητικών φορολογικών και άλλων στοιχείων, για πρώτη φορά, για την κατάρτιση των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2015.
Η δράση αυτή είναι σε συμφωνία με τις Αρχές 4 «Δέσμευση για την Ποιότητα» και 9 «Μη υπερβολικός φόρτος των ερευνώμενων» του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, καθώς και την Αρχή 2 «Εντολή Συλλογής Δεδομένων» του Κώδικα που προβλέπει το δικαίωμα των στατιστικών αρχών, από τον νόμο, να χρησιμοποιούν δεδομένα από διοικητικές πηγές για στατιστικούς σκοπούς.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας των Στατιστικών Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2015 προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών) ανήλθε στα 236,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχα, η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 139,4 και 47,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 2,2 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων το 1,4 εκατομμύριο ήταν μισθωτοί, ενώ σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός των μισθωτών αντιστοιχούσε σε 1,3 εκατομμύρια άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων δαπάνησαν 193,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2015, εκ των οποίων τα 99,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώληση τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 9,2 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το 2015.

Κατά το έτος 2015 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 789.975 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών). Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 253.167 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,0%, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 152.731 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,3% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 117.611 επιχειρήσεις με ποσοστό 14,9%.

Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2015, ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 43,2% και 102,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 22,7% και 8,3% αντίστοιχα και απόλυτα μεγέθη 53,5 δισεκατομμύρια ευρώ και 19,7 δισεκατομμύρια ευρώ, κατ’ αντιστοιχία. Οι κλάδοι που συνεισέφεραν την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία κατά το έτος 2015 ήταν η μεταποίηση με 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ (23,2%), το χονδρικό 3 και λιανικό εμπόριο 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ (21,9%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ (12,0%).

Από την πλευρά του κόστους προσωπικού, οι κλάδοι που δαπάνησαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ (27,1%), η μεταποίηση με 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ (21,0%) και οι μεταφορές και αποθήκευση με 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ (12,9%). Στα μεγέθη της απασχόλησης ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε την πρώτη θέση το 2015 με 639.710 απασχολούμενους (29,6%), εκ των οποίων 401.590 ήταν μισθωτοί (27,8%). Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 424.793 απασχολουμένους (19,6%), εκ των οποίων 310.830 μισθωτοί (21,6%) και εν συνεχεία ο κλάδος της μεταποίησης με 298.292 απασχολούμενους (13,8%), εκ των οποίων 240.611 μισθωτούς (16,7%).  

 

Με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι, για το έτος 2015, οι κλάδοι με τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 9 απασχολούμενα άτομα προσωπικό) ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 247.219 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 43,1 δισεκατομμύρια ευρώ, οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 151.498 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ και οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 109.022 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,0 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 10 έως 19 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 5.681 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 3.775 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία η μεταποίηση με 2.213 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 3,0 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν 20 έως 29 άτομα απασχολούμενο προσωπικό είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης που αριθμούν 2.337 μονάδες με κύκλο εργασιών που ανέρχεται σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 1.547 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ και η μεταποίηση με 1.237 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τάξη των επιχειρήσεων που αριθμούν από 50 έως 249 απασχολούμενα άτομα το μεγαλύτερο πλήθος καταγράφει ο κλάδος της μεταποίησης με 617 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 10,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθεί το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 543 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 18,4 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης με 535 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην τάξη των μεγάλων επιχειρήσεων (με 250 ή περισσότερα απασχολούμενα άτομα) το μεγαλύτερο πλήθος παρουσιάζει ο κλάδος της μεταποίησης με 113 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 28,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενος από τον κλάδο χονδρικού και λιανικού εμπορίου με 83 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 17,9 δισεκατομμύρια ευρώ και εν συνεχεία οι κλάδοι μεταφοράς - αποθήκευσης και διοικητικών - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων με 55 επιχειρήσεις έκαστος και κύκλο εργασιών 4,4 και 1,0 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

 

 

ΔΕΊΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

 

 

 

 

ΣΒ

 

 

 

 

Tags: Επιχειρηματικότητα, Οικονομία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 2001 φορές

Σχετικές Ειδήσεις