21/11/2017 | 07:09
Συγκροτείται το Συντονιστικό Κέντρο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου
Συγκροτείται το Συντονιστικό Κέντρο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία καθορίζονται θέματα αναφορικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) της ΑΑΔΕ,  το οποίο θα λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο μεταξύ των υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

 

Το ΣΕΚ είναι επταμελές μικτό διϋπηρεσιακό όργανο, που εποπτεύεται από την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.» και συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από:

αα) Έναν υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., ως Πρόεδρο.

ββ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Αντιπρόεδρο.

γγ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Γραμματέα.

δδ) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος.

εε) Έναν εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος.

στστ) Έναν υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

ζζ) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως μέλος.

Το Συμβούλιο θα συνεδριάζει καθημερινά με τη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων (4) από τα επτά (7) μέλη του. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Σ.Ε.Κ., προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος αυτού, σε περίπτωση απουσίας και του Αντιπροέδρου, προεδρεύει ο Γραμματέας του Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας και του Γραμματέα, προεδρεύει το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

Το Συμβούλιο του Σ.Ε.Κ.:

α) Εισηγείται προς την Επιτροπή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.»:

αα) Στρατηγικά σχέδια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα Αλκοολούχα, στα Πετρελαιοειδή και στα Καπνικά προϊόντα,

ββ) επιχειρησιακά σχέδια κοινών διϋπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων.

γγ) για έγκριση και προώθηση, νομοθετικές πρωτοβουλίες για διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, των υλικοτεχνικών υποδομών, των μέσων ελέγχου και μεταφοράς, της πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα, καθώς και εν γένει νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση του έργου του Σ.Ε.Κ.,

δδ) μέτρα για την αποτελεσματικότερη διενέργεια και τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων και των ερευνών των εμπλεκόμενων διωκτικών αρχών.

β) Αξιολογεί τις εισερχόμενες πληροφορίες, ανάλογα με το περιεχόμενο, τη βαρύτητά τους και την επιρροή τους στα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια του Σ.Ε.Κ.
και τις προωθεί στην Ομάδα Πληροφοριών και Συντονισμού Επιχειρήσεων, για ανάληψη συντονισμού, είτε για διαβίβαση σε κάποια από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή σε άλλο κράτος.

γ) Επιλαμβάνεται:

αα) όλων των διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων που δεν μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο Ομάδας.

ββ) των θεμάτων του προσωπικού, που στελεχώνει το Σ.Ε.Κ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., όπου απαιτείται.

δ) Αποφασίζει συναντήσεις με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

ε) Αναπτύσσει συνεργασίες με Τμήματα, Διευθύνσεις, Φορείς, Συμβούλια και Επιτροπές και εκπροσωπεί το Σ.Ε.Κ. στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

στ) Συνεργάζεται με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας της Α.Α.Δ.Ε. και, κατά περίπτωση, με τα Γραφεία Επικοινωνίας των συναρμόδιων φορέων για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Σ.Ε.Κ. στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.).

Το Συμβούλιο του Σ.Ε.Κ. συνεπικουρείται από είκοσι (20), επιπλέον, υπαλλήλους, οι οποίοι προέρχονται από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Α’του παρόντος άρθρου, καθώς και από τις λοιπές υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, κατ’ εφαρμογή των υποπαραγράφων β’ έως ε’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4410/2016, ως κατωτέρω:

• Εννέα (9) υπάλληλοι από την Α.Α.Δ.Ε. και τις λοιπές υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, ως εξής:
- Τέσσερις (4), από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
- Δύο (2), του κλάδου Πληροφορικής
- Δύο (2), από υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.
- Ένας (1), από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε.
• Τέσσερα (4) στελέχη από την Ελληνική Αστυνομία
• Τέσσερα (4) στελέχη από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή
• Ένα (1) στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς
• Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου Τελωνειακών ή Εφοριακών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ από το Σ.Δ.Ο.Ε.
• Ένας (1) υπάλληλος από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
β) Το προσωπικό θα κατανέμεται στις Ομάδες του Σ.Ε.Κ. με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου αυτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.


Η Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πληροφορικής του ΣΕΚ θα έχει  ως κύριο έργο την εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, την παρακολούθηση της απόδοσης και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.

Η Ομάδα Πληροφοριών και Συντονισμού Επιχειρήσεων θα έχει ως κύριο έργο τη συλλογή, την αξιολόγηση, τη διαβίβαση των πληροφοριών και τον συντονισμό των επιχειρησιακών δράσεων.

Η Ομάδα Επιχειρησιακής Δράσης (2η φάση λειτουργίας του Σ.Ε.Κ.) θα έχει ως κύριο έργο την ανάληψη επιχειρησιακής δράσης κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ.

Αναλυτικότερα, το έργο της Ομάδας είναι:

1) Η ανάληψη αυτόνομης επιχειρησιακής δράσης στην έρευνα, στον έλεγχο και στη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ.

2) Η συνεργασία με τις άλλες διωκτικές αρχές στην έρευνα, στον έλεγχο και στη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ.

3) Η διενέργεια προανακριτικών πράξεων προς διαπίστωση των αδικημάτων της λαθρεμπορίας, της δασμοφοροδιαφυγής και κάθε άλλης παράβασης, δια των υπαλλήλων που έχουν καθήκοντα και δικαιώματα
ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

4) H αποστολή των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων και ερευνών στην Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πληροφορικής.

5) Η διαβίβαση των διαπιστωθεισών υποθέσεων λαθρεμπορίας στις κατά λόγο αρμοδιότητας εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
 

Δείτε την απόφαση με περισσότερες λεπτομέρειες στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΠηγή: Taxheaven

 

 

 

ΣΒ

 

 

Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1055 φορές

Σχετικές Ειδήσεις