28/12/2016 | 14:23
Συνταξιοδότηση-ΟΑΕΕ: Τρίμηνη η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
Συνταξιοδότηση-ΟΑΕΕ: Τρίμηνη η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
ΘΕΜΑ: Έναρξη συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ. Τρίμηνη η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, άλλως απορρίπτεται η αίτηση.
 
Με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του Π.Δ. 258/2005 (Καταστατικό του Ο.Α.Ε.Ε.), καθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις απονομής των συντάξεων του Οργανισμού, και ειδικότερα:
Α. Με  τις διατάξεις του άρθρου 29 του Π.Δ. 258/2005 ορίζεται ότι:
1.Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα ασκείται με την υποβολή σχετικής αίτησης.
2.Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση της παρ 3 β αρθ. 12 ν.2676/1999 δικαιολογητικά.
Όλα τα δικαιολογητικά, πλην του επαγγελματικού διπλώματος από τους αυτοκινητιστές, εφόσον κατέχουν επαγγελματικό δίπλωμα, πρέπει να υποβληθούν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών από της υποβολής της αίτησης, μετά την παρέλευση της οποίας η αίτηση απορρίπτεται. Υποβολή νέας αίτησης παράγει αποτελέσματα από της υποβολής της.
Β. Με  τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 258/2005 ορίζεται ότι:
1. Το δικαίωμα για σύνταξη αρχίζει:
α) Για σύνταξη λόγω γήρατος από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνο, μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για απονομή σύνταξης.
β) Για σύνταξη λόγω αναπηρίας από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα, εφόσον ο δικαιούχος έχει διακόψει το επάγγελμα και η επέλευση της αναπηρίας διαπιστουμένης από την Υγειονομική Επιτροπή προηγείται της αίτησης.
γ) Για τις ανωτέρω περιπτώσεις που το επάγγελμα έχει διακοπεί μεταγενέστερα, η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα της διακοπής. Για τους αυτοκινητιστές όμως που κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης, εφόσον αυτή δεν υποβλήθηκε μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης, η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα που υποβλήθηκε η άδεια οδήγησης…………».
Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (Αναδιάρθρωση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης):
Άρθρον 46 – Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.
Πριν την έκδοση διοικητικής πράξης απόρριψης αιτήσεως ασφαλισμένου για την απονομή σύνταξης, η αρμόδια υπηρεσία  οφείλει να καλεί το θιγόμενο ασφαλισμένο σε ακρόαση. Το δικαίωμα της ακρόασης συνίσταται στην παροχή δυνατότητας στον ασφαλισμένο να αναπτύξει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του  μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης. Σε περίπτωση άρνησης ή άπρακτης παρέλευσης του πιο πάνω χρόνου, θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί το δικαίωμα. Πράξη με την οποία απορρίπτεται αίτηση απονομής σύνταξης, χωρίς προηγούμενη ακρόαση του αιτούντος, είναι παράνομη.
Επομένως, όπως προκύπτει πλήρως και με απόλυτη σαφήνεια από τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε., η σύνταξη καταβάλλεται από την ημέρα της υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται και όλες οι άλλες προϋποθέσεις (διακοπή επαγγέλματος, αποξένωση από την επιχείρηση του ασφαλισμένου κ.α.) και εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Εάν ελλείπουν δικαιολογητικά, καλείται ο ενδιαφερόμενος να τα προσκομίσει.
Εάν παρέλθει τρίμηνο χωρίς να προσκομισθούν τα αναγκαία δικαιολογητικά, καλείται ο ενδιαφερόμενος σε ακρόαση εντός ενός μήνα και αν δεν ανταποκριθεί τότε απορρίπτεται η αίτηση.
 Κάθε δε αίτηση που υποβάλλεται μετά την πάροδο του τριμήνου και την απόρριψη της αρχικής αίτησης, λογίζεται ως νέα αίτηση για όλες τις περιπτώσεις προθεσμιών και απονομής, ενάρξεως και παραγραφής της αξιώσεως και του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, όταν ο ενδιαφερόμενος δικαιωθεί με μεταγενέστερη αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, τότε η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται από την ημέρα της υποβολής της νέας (μεταγενέστερης) αίτησης.
Συνεπώς, η πάροδος της τρίμηνης προθεσμίας, δεν συνεπάγεται απώλεια του συνταξιοδοτικού  δικαιώματος του ασφαλισμένου, αλλά τη μετάθεση της αναγνώρισής του σε χρόνο μεταγενέστερο, ήτοι στον χρόνο που με δική του υπαιτιότητα θα υποβάλει τα ελλείποντα δικαιολογητικά, για την έλλειψη των οποίων ενημερώθηκε πλήρως και χωρίς τα οποία το Ταμείο αδυνατεί να εξετάσει την αίτηση περί συνταξιοδοτήσεως.
Επομένως, προσωρινή ή μερική απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος του ασφαλισμένου προκύπτει από την μη υποβολή των δικαιολογητικών εντός της τρίμηνης προθεσμίας.
 


Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: nomikh@eea.gr ή με φαξ στο 210 3380219.
 

Tags: Ασφαλιστικά, Συντάξεις Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 2292 φορές

Σχετικές Ειδήσεις