20/02/2017 | 11:41
Τι ισχύει για την καταστροφή αποθεμάτων επιχείρησης
Τι ισχύει για την καταστροφή αποθεμάτων επιχείρησης

Ερώτημα:

Τι ισχύει διαδικαστικά και φορολογικά όσον αφορά την καταστροφή αποθεμάτων της επιχείρησης;

Απάντηση: 

Εφόσον μια επιχείρηση έχει αγαθά τα οποία είναι εντελώς άχρηστα, δεν επισκευάζονται και γενικότερα δεν επιδέχονται διόρθωσης, μπορεί να τα καταστρέψει.

Για να γίνει βέβαια αυτό θα πρέπει ο επιχειρηματίας να απευθυνθεί στη ΔΟΥ και να γνωστοποιήσει τον τόπο και χρόνο της καταστροφής, ώστε να παραστεί εκπρόσωπος της ΔΟΥ, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ως αποδεικτικά στοιχεία της καταστροφής μπορούν να λειτουργήσουν το πρωτόκολλο καταστροφής που συντάσσεται από τους υπεύθυνους της επιχείρησης, το Δελτίο Αποστολής προς τη χωματερή ή την εταιρεία που αναλαμβάνει την καταστροφή, καθώς και τυχόν ζυγολόγια και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας που αναλαμβάνει την καταστροφή.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τη ζημία από την καταστροφή των αποθεμάτων, σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ 2936/1988, αυτή μπορεί να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εφόσον ο επιχειρηματίας δεν έχει αποζημιωθεί από ασφαλιστική εταιρεία κι εφόσον αυτή έχει βεβαιωθεί.

Επιπλέον, όσον αφορά τον ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 2859/2000:

«1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον:

β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών. Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης...»

Επομένως ο ΦΠΑ δεν επιστρέφεται.


PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS
Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
info@pantelisco.com
www.pantelisco.com
 
Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: forologika@eea.gr.

Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 2622 φορές

Σχετικές Ειδήσεις