03/04/2017 | 09:57
Το πρόστιμo σε περίπτωση απώλειας βιβλίου εσόδων-εξόδων
Το πρόστιμo σε περίπτωση απώλειας βιβλίου εσόδων-εξόδων

Ερώτημα:

Ποιο είναι το πρόστιμο σε περίπτωση απώλειας βιβλίου εσόδων-εξόδων μιας επιχείρησης;

Απάντηση: 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1252/2015:

"ζ) Μη συμμόρφωση του φορολογουμένου με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του (παρ. 1 περ. η΄)

1. Για μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε΄).

(...)

Ως μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, θεωρείται, π.χ., η μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις βιβλίων, καθώς και η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη. Επίσης, ως μη συμμόρφωση θεωρείται η μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), καθώς και η μη διαφύλαξη των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, φορολογικών μνημών, και αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (άρθρο 13 παρ. 2, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4337/2015), στον χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13."

Με βάση τα παραπάνω, το πρόστιμο σε περίπτωση απώλειας βιβλίου εσόδων-εξόδων επιχείρησης είναι 2.500€.


PANTELIS & PARTNERS
ACCOUNTING SPECIALISTS
Σερβίων 10 – Αθήνα – Τ.Κ.: 10441
Τηλ.: 210 5154733 – 210 5120402 – 210 5238054
info@pantelisco.com
www.pantelisco.com
 
Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: forologika@eea.gr.

Tags: Φορολογία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 3386 φορές

Σχετικές Ειδήσεις