19/05/2017 | 16:34
Τροποποίηση του Π.Δ. «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑ.Λ.»
  • Τροποποίηση του Π.Δ. «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑ.Λ.»
  • Τροποποίηση του Π.Δ. «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑ.Λ.»
Του Κωνσταντίνου Λάιου, Νομικού συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 42 ΦΕΚ Α 68/15.05.2017

Τροποποίηση του π. δ 56/2016 (Α' 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 43 του ν.4186/ 2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, 2, 3 περ. α και υποπ. αα του ν. 3966/2011 (Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις».

3. Την υπ' αριθ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β' 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

4. Τις με αριθ. 46/24-11-2016, 52/22-12-2016 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. Την υπ' αριθ. Φ.1/Α/516/71446/Β1/02-05-2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

7. Τη με αριθμό 79/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,

μετά από πρόταση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις διατάξεις του π.δ 56/2016 (Α' 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το πρόγραμμα των τελικών γραπτών εξετάσεων, στο οποίο ορίζονται οι ημέρες, οι ώρες προσέλευσης των μαθητών καθώς και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καταρτίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή/την Διευθύντρια του Επαγγελματικού Λυκείου στους μαθητές/στις μαθήτριες, τρεις (03) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι εξετάσεις κάθε είδους για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων διεξάγονται μετά τη λήξη του Β' τετραμήνου σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και λήγουν (ολοκληρώνονται οι διαδικασίες) την 30η Ιουνίου.»

3. Στο τέλος του άρθρου 2 του π.δ. 56/2016 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές περίοδοι, μία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και μία την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η ειδική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου ισχύει: α) για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος π.δ στις αρχές του Σεπτεμβρίου β) για τους παραπεμπόμενους μαθητές της Γ' ημερησίου και Δ' τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5)».

Άρθρο 2

Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 56/2016 προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Τη 30η Ιανουαρίου ημέρα εορτής των Τριών Ιεραρχών πραγματοποιούνται σχολικές δραστηριότητες αφιερωμένες στην μνήμη τους. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με ημέρα Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας, οι ανωτέρω δραστηριότητες πραγματοποιούνται την προηγούμενη της αργίας αυτής».

Άρθρο 3

Το άρθρο 4 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4

Κατάταξη μαθημάτων σε κατηγορίες

1. Τα μαθήματα της Α' τάξης διακρίνονται σε:

α) Γενικής Παιδείας,

β) Προσανατολισμού

γ) Επιλογής

2. Τα μαθήματα της Β' τάξης διακρίνονται σε:

α) Γενικής Παιδείας,

β) Τομέα

3. Τα μαθήματα της Γ' τάξης διακρίνονται σε:

α) Γενικής Παιδείας,

β) Ειδικότητας

4. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους είναι:

α) Τα «Μαθηματικά» χωρίζονται σε: Αλγεβρα και Γεωμετρία

β) Οι «Φυσικές Επιστήμες» χωρίζονται σε: Φυσική, Χημεία, Βιολογία

5. Τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας διακρίνονται σε:

α) Θεωρητικά

β) Εργαστηριακά

γ) Σχεδιαστικά

δ) Μικτά

6. Τα μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται τελική εξέταση στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου είναι:

α) Φυσική Αγωγή

β) Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία

γ) Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας

δ) Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

ε) Αγωγή Υγείας

 στ) Συστήματα ελέγχου γέφυρας- μηχανοστασίου.

   7. Τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται τελική εξέταση στις εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου είναι όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.

   8. Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Ελληνική Γλώσσα» της Γ' τάξης του ΕΠΑ.Λ. το οποίο ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίζεται σε δύο κλάδους:

   α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και

   β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

   9. Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά» της Γ' τάξης του ΕΠΑ.Λ. το οποίο ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίζεται σε δύο κλάδους:

   α) Αλγεβρα και

   β) Γεωμετρία.

   10. Το μάθημα Γενικής Παιδείας «Θετικές Επιστήμες» της Γ' τάξης του ΕΠΑ.Λ. το οποίο ορίζεται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει χωρίζεται σε δύο κλάδους:

   α) Φυσική και

   β) Χημεία».

Άρθρο 4

Το άρθρο 5 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 5

Τρόπος αξιολόγησης Μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.

 

   1. Όλα τα μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά ανά τετράμηνο.

 

   2. Κάθε κλάδος μαθήματος Γενικής Παιδείας εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά ανά τετράμηνο.

 

   3. Τα μαθήματα που αποτελούνται από ξεχωριστό θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος και τα μικτά μαθήματα (Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος ή Θεωρητικό και Σχεδιαστικό μέρος, ή Σχεδιαστικό και Εργαστηριακό μέρος) εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους και καταχωρείται ξεχωριστός βαθμός στο ΑΔΜ και αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο μερών και καταχωρίζεται ένας βαθμός ως τελική βαθμολογία του μαθήματος. Το μάθημα σε κάθε περίπτωση θεωρείται ενιαίο».

Άρθρο 5

 

   Το άρθρο 7 του π.δ 56/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Αρθρο 7

Αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα ανά τετράμηνο

 

   Α. Αξιολόγηση μαθητών ανά τετράμηνο σε μαθήματα στα οποία δεν προβλέπεται γραπτή εξέταση στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου όπως Φυσική Αγωγή, Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας, Αγωγή Υγείας, Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας- Μηχανοστασίου.

   1. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

   Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής η βαθμολογική κλίμακα που προτείνεται ακολούθως έχει σημασία, γιατί ο μαθητής/μαθήτρια δεν επιδεικνύει μόνο μια ικανότητα σε ένα εύρος αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και ενδιαφέρον, αθλητικό ήθος, συμμετοχή κ.λπ. Λόγω της ιδιαιτερότητας του μαθήματος, το οποίο αποβλέπει και σε άλλους παράπλευρους στόχους (όπως ψυχοπαιδαγωγικούς, βιωματικούς, κοινωνικούς κ.ά.), και άλλα στοιχεία πριμοδοτούνται αρκετά, τόσο για να βοηθήσουν τους μαθητές/μαθήτριες που εξαιτίας κληρονομικών ή άλλων λόγων (π.χ.: παχυσαρκία, έλλειψη σωματικών ικανοτήτων κ.ά.) δεν μπορούν να έχουν επιδόσεις όσο και για να δημιουργήσουν κίνητρα για συμμετοχή στο μάθημα. Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να αποκτήσουν επίσης αθλητική κουλτούρα και να αναπτύξουν αθλητικές-κινητικές δεξιότητες χρήσιμες για τη μετέπειτα ζωή τους, που μπορούν να συμβάλλουν στη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής.

   Η βαθμολογία θα διαμορφώνεται κατά 50% από τα τρία εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν οι μαθητές/μαθήτριες και κατά 50% από τα λοιπά στοιχεία (παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον, συμμετοχή κ.ά.). Συμπερασματικά, τα κριτήρια που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος της Φ.Α. για το ΕΠΑ.Λ. είναι:

   1. Αθλημα ή Κινητική Δραστηριότητα Επιλογής: 50% με άριστα 10 βαθμοί.

   2. Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον: 50% με άριστα 10 βαθμοί.

Σύνολο: 100% με άριστα 20 βαθμοί.

   2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

   Για την αξιολόγηση της επίδοσης κάθε μαθητή/μαθήτριας λαμβάνονται υπόψη:

   1. Η επίδοση της ομάδας. Η ομαδική εργασία αξιολογείται ως προς την γραπτή εργασία, το τελικό προϊόν, την παρουσίαση και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ενδεικτικά, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

   α. γραπτή εργασία: ο σκοπός της έρευνας/ερευνητικά ερωτήματα, το θεωρητικό μέρος/πληροφορίες, η περιγραφή των δραστηριοτήτων, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα, οι πηγές, η καλαισθησία των παραδοτέων, η ορθή χρήση του λόγου,

   β. τελικό προϊόν: τα κριτήρια καθορίζονται από τις ομάδες σε συνεργασία με τον διδάσκοντα / την διδάσκουσα,

   γ. διαδικασία: πραγματοποίηση σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, τήρηση χρονοδιαγράμματος, συνεργασία και συμμετοχή όλων των μελών στις εργασίες, στοιχεία πρωτοτυπίας / επεκτάσεις,

   δ. παρουσίαση: παρουσίαση όλων των σταδίων της ερευνητικής εργασίας, συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας στην παρουσίαση, πληρότητα απαντήσεων στις ερωτήσεις του κοινού,

 

   2. Η συμμετοχή κάθε μαθητή / μαθήτριας στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ατομική συμβολή στην ομαδική εργασία.

 

   3. Η συμμετοχή κάθε μαθητή/ μαθήτριας στην παρουσίαση της εργασίας.

   3. ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

   Στην αρχή κάθε σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί η εφαρμογή της Ζ.Δ.Δ., ενημερώνουν τον Σύλλογο Διδασκόντων για τη θεματική περιοχή/ τις θεματικές περιοχές που επιθυμούν να υλοποιήσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο του μαθήματος. Στη συνέχεια, συγκροτούνται οι ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών και μαθητριών. Μετά τη συγκρότηση των ομάδων, οριστικοποιείται το θέμα από τον/ την εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/ τριες, καθορίζονται οι στόχοι και οργανώνεται η πορεία εργασίας. Κατά τον τελευταίο μήνα του διδακτικού έτους πραγματοποιούνται οι παρουσιάσεις και κατατίθενται στον σύλλογο διδασκόντων τα παραδοτέα (κατασκευές, τέχνημα, φωτογραφίες, βίντεο, λεύκωμα κ.ά.).

   Λόγω της ιδιαιτερότητας της Ζ.Δ.Δ., η οποία αποβλέπει στη συνεργατική προσέγγιση της μάθησης, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της βιωματικής δράσης, καθώς και στην αξιοποίηση των κλίσεων των μαθητών/τριών, ο βαθμός για το εν λόγω μάθημα προκύπτει από την αποτίμηση των παρακάτω κριτηρίων, που αφορούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά σχετικά με τις δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις που αναπτύσσονται καθώς και της προσπάθειας που καταβάλλει ο μαθητής/η μαθήτρια.

Συγκεκριμένα, για την αξιολόγηση στο πλαίσιο του μαθήματος, συνεκτιμώνται τα παρακάτω:

   α. Η συμβολή στη διαμόρφωση του θέματος και στον προσδιορισμό του σκοπού του (αποτίμηση της αξίας και κρισιμότητας του θέματος για τους μαθητές και μαθήτριες ή το κοινό στο οποίο απευθύνεται).

   β. Η ενεργός συμμετοχή στην αναζήτηση πληροφοριών και λύσεων.

   γ. Η συμβολή στην επιλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών που είναι κατάλληλες για έναν ειδικό σκοπό ή κοινό και στην αιτιολόγηση αυτής της επιλογής.

   δ. Η μεθοδικότητα και η συμβολή στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διεκπεραίωσης της δραστηριότητας.

   ε. Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες.

   στ. Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα.

   ζ. Η συνεργατικότητα/ομαδικότητα.

   η. Η γενικότερη συμμετοχή στην πορεία υλοποίησης και παρουσίασης της δραστηριότητας και των παραδοτέων.

   θ. Η συμβολή στην επιλογή του κατάλληλου τρόπου παρουσίασης της δραστηριότητας ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

   ι. Η ανάληψη πρωτοβουλιών.

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο τα μέλη της ομάδας να ορίσουν από την αρχή της δραστηριότητας πρόσθετα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης και να συμβάλουν στην ατομική τους αξιολόγηση με τη συμπλήρωση ενός δελτίου αυτοαξιολόγησης που θα περιλαμβάνει κριτήρια όπως τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση θα πρέπει να εστιάζει και να ενισχύει τα θετικά σημεία της δράσης κάθε μαθητή/ μαθήτριας.

 

   4. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

   Για την αξιολόγηση του μαθητή/της μαθήτριας κατά τη διάρκεια του έτους ο διδάσκων/η διδάσκουσα συνεκτιμά:

   α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία,

   β. την προφορική εξέταση, καθώς επίσης την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

   γ. τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο.

   Οι εργασίες κατανέμονται ως εξής:

   Α' Τετράμηνο: Δημιουργία- οργάνωση Ατομικού Φακέλου (portfolio) εξέλιξης του μαθητή (ατομική εργασία). Ο Ατομικός Φάκελος Μαθητή (portfolio): δημιουργείται και οργανώνεται από τον ίδιο τον μαθητή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ενημερώνεται από τον ίδιο τον μαθητή ακολουθώντας την προσωπική του πορεία σταδιοδρομίας, φυλάσσεται και διατηρείται με ευθύνη του κατόχου του και σε αυτόν μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο όποιος θελήσει ο ίδιος ο κάτοχός του.

   Συνιστάται να περιλαμβάνει: Ημερολόγιο προσωπικής πορείας - εξέλιξης, συμπληρωμένα φύλλα ασκήσεων, δομημένων εργασιών κ.λπ. που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος του ΣΕΠ, επιτεύγματα - διακρίσεις του μαθητή, σχολική επίδοση, σχέδιο εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας, βιογραφικό σημείωμα κτλ. Επιπλέον, προστίθενται στοιχεία που συνδέουν τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό με την Ασφάλεια και Υγιεινή.

   Β' Τετράμηνο: Ο διδάσκων θα επιλέξει σε συνεργασία με τους μαθητές ένα από τα κάτωθι:

   α. Συμπλήρωση του Ατομικού Φακέλου εξέλιξης του μαθητή (portfolio) με μία (1) εργασία. Ο μαθητής θα εκπονεί στο σπίτι μία (1) εργασία. Η εργασία θα είναι ατομική, γραπτή, έκτασης 5-6 σελίδων (2.500-3.000 λέξεων). Θα έχει θέμα σχετικό με τη σύνδεση του ΣΕΠ με το Περιβάλλον Εργασίας ή με τη σύνδεση του Περιβάλλοντος εργασίας με την Ασφάλεια και Υγιεινή.

   β. Συμπλήρωση του Ατομικού Φακέλου εξέλιξης του μαθητή (portfolio) με τη σύνταξη επαγγελματικής μονογραφίας (ατομική εργασία). Η εκπαιδευτική-επαγγελματική μονογραφία (ΕΕΜ) είναι η συστηματική παρουσίαση επαγγελματικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών που αφορούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα και ενίοτε μια μικρή οικογένεια επαγγελμάτων. Η εν λόγω μονογραφία μπορεί να περιλαμβάνει τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

   Ι. Μέρος: Εισαγωγή

   Σύντομη εισαγωγική παρουσίαση - περιγραφή επαγγέλματος (στοιχεία, τα οποία δίνουν μια πρώτη, γενική ιδέα για το επάγγελμα).

   Ιστορική θεώρηση της εξέλιξης του επαγγέλματος (το στίγμα του επαγγέλματος στο χώρο και στο χρόνο).

   Κοινωνική προσφορά του επαγγέλματος.

   Παραδοσιακές μορφές- σύγχρονες εξειδικεύσεις.

   II. Μέρος: ανάλυση επαγγέλματος, φύση και περιεχόμενο

Τυπικά προσόντα-τρόποι εισόδου στο επάγγελμα. Περιγραφή απαραιτήτων σπουδών.

   Περιγραφή του επαγγελματικού αντικειμένου/ επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

   Απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες (τι είναι ικανός να κάνει ο επαγγελματίας).

   Στοιχεία προσωπικότητας.

   Εργασιακές συνθήκες (ωράριο, αποδοχές, μονιμότητα, είδος απασχόλησης κ.ά.).

   Ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την άσκησή του.

   Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Χώροι επαγγελματικής απορρόφησης. Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος.

   Υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας - δυναμικό επαγγέλματος - μελλοντικές τάσεις ανάπτυξης.

   Πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης για το επάγγελμα (επαγγελματικές, συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις, αρμόδιες υπηρεσίες, τα επιστημονικά επαγγελματικά έντυπα και βιβλία για την ειδικότητα αυτή).

   III. Μέρος: Παραρτήματα (ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν: συνεντεύξεις επαγγελματιών, πληροφοριακό υλικό ενώσεων, θεσμικό πλαίσιο κ.ά.).

   5. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

   Για TO μάθημα «Αγωγή Υγείας» θέση προφορικού βαθμού τετραμήνου επέχει ο βαθμός σχετικής γραπτής εργασίας, μία για κάθε ένα από τα τετράμηνα. Το θέμα της εργασίας τετραμήνου ανατίθεται στους μαθητές και μαθήτριες συναποφασίζεται με τον/την εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα. Το θέμα μπορεί να είναι κοινό για όλους τους μαθητές και μαθήτριες του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή/μαθήτρια ή ομάδα μαθητών/ μαθητριών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο διδάσκων/ η διδάσκουσα και παραδίδεται πριν την λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι αντικειμενικά εφικτή η ανάθεση και παράδοση εργασίας σε ένα από τα τετράμηνα, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών, συνεκτιμώνται τα παρακάτω:

   α. Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες.

   β. Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα.

   γ. Η συνεργατικότητα/ ομαδικότητα.

   δ. Η ανάληψη πρωτοβουλιών.

   Σε περιπτώσεις που ο διδάσκων κρίνει απαραίτητο δύναται να διενεργούνται γραπτές και προφορικές δοκιμασίες στα τετράμηνα για την αξιολόγηση του μαθητή.

   6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ- ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ

Ειδικά για TO αμιγώς θεωρητικό μάθημα «Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας Μηχανοστασίου» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β' τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. θέση προφορικού βαθμού τετραμήνου επέχει ο βαθμός σχετικής γραπτής εργασίας, μία για κάθε ένα από τα τετράμηνα. Το θέμα της εργασίας τετραμήνου που ανατίθεται στους μαθητές και μαθήτριες συναποφασίζεται με τον/την εκπαιδευτικό που διδάσκει το μάθημα. Το θέμα μπορεί να είναι κοινό για όλους τους μαθητές και μαθήτριες του τμήματος ή διαφορετικό για κάθε μαθητή/μαθήτρια ή ομάδα μαθητών/μαθητριών. Η εργασία ανατίθεται σε χρόνο που κρίνει κατάλληλο ο διδάσκων/ η διδάσκουσα και παραδίδεται πριν την λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου. Σε περίπτωση που δεν είναι αντικειμενικά εφικτή η ανάθεση και παράδοση εργασίας σε ένα από τα τετράμηνα, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών, συνεκτιμώνται τα παρακάτω:

   α) Η συμμετοχή στις ομαδικές δραστηριότητες.

   β) Η συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα.

   γ) Η συνεργατικότητα/ ομαδικότητα.

   δ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών.

Σε περιπτώσεις που ο διδάσκων κρίνει απαραίτητο δύναται να διενεργούνται γραπτές και προφορικές δοκιμασίες στα τετράμηνα για την αξιολόγηση του μαθητή.

   Β. Αξιολόγηση μαθητών ανά τετράμηνο σε μαθήματα στα οποία προβλέπεται γραπτή εξέταση στην εξεταστική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου όπως μαθήματα Τομέων και Ειδικοτήτων, Θεωρητικά μαθήματα των Τομέων και Ειδικοτήτων, Εργαστηριακά Μαθήματα και Εργαστηριακό μέρος Μικτών Μαθημάτων, μαθήματα Επιλογής, μαθήματα Γενικής Παιδείας.

   1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

   I. Θεωρητικά Μαθήματα

   Περιλαμβάνονται:

   α) Τα αμιγώς θεωρητικά μαθήματα.

   β) Τα μαθήματα που έχουν ξεχωριστό θεωρητικό και ξεχωριστό εργαστηριακό μέρος.

   γ) Το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων.

   Η γραπτή ωριαία δοκιμασία τετραμήνου στα ανωτέρω μαθήματα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες θεμάτων:

   Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ερωτήματα που δύναται να αναλύονται σε υποερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Η δεύτερη κατηγορία δύναται να περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα. Σε περίπτωση που λόγω της φύσης του μαθήματος δεν είναι εφικτό να δοθούν ασκήσεις ή προβλήματα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εξετάζονται στη δεύτερη κατηγορία σε ερωτήματα που θα ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη κατηγορία και 50% στη δεύτερη.

   II. Εργαστηριακά μαθήματα και Εργαστηριακό Μέρος Μικτών μαθημάτων

   Τα μαθήματα εργαστηριακού περιεχομένου και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων εξετάζονται γραπτά ή προφορικά, με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Είναι δυνατό να επιλεγεί μία μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα. Αν επιλεγεί γραπτή μορφή εξέτασης ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.

   2. Μαθήματα Επιλογής της Α' τάξης ΕΠΑ.Λ. όπως Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής, Αρχές Μηχανολογίας, Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη, Ναυτική Τέχνη, Αρχές Οικονομίας, Βασικές Αρχές Σύνθεσης.

   Ι. ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

   Για την γραπτή δοκιμασία του τετραμήνου ισχύουν τα εξής:

   α) Το θέμα σχεδίασης είναι στοιχείο ή συνδυασμός στοιχείων από το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος και έχει απλή γεωμετρική μορφή (π.χ. απλό αντικείμενο, απλή κτιριακή κατασκευή ή τμήμα της, αρχιτεκτονικό μέλος, έπιπλο, κ.τ.λ.). Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με τις απαραίτητες, κατά την κρίση του διδάσκοντα/της διδάσκουσας, πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κ.τ.λ.). Κρίνεται σκόπιμο να μην δίνονται όλα τα προς σχεδίαση στοιχεία του θέματος (π.χ. όλα τα στοιχεία της τομής, οι διαστάσεις κ.λπ.) για αντιγραφή, αλλά ορισμένα εξ' αυτών να προκύπτουν έμμεσα από τα δεδομένα, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητών αλλά και η σαφέστερη αντίληψη του αντικειμένου.

   β) Ο τρόπος παράστασής του είναι με τη μορφή ορθών προβολών (όψεις, κατόψεις, τομές) αξονομετρικού ή συνδυασμών τους.

   γ) Από τους μαθητές/τις μαθήτριες ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Σχεδίου ακολουθώντας τις ισχύουσες συμβάσεις.

   Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση του μαθήματος στη διάρκεια των τετραμήνων είναι τα εξής:

   H ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), που αξιολογείται με σαράντα (40) μονάδες.

   H ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.), που αξιολογείται με είκοσι (20) μονάδες.

   Η πληρότητα σχεδίασης (ολοκλήρωση της σχεδίασης όλων των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή παρουσίασης δέκα (10) μονάδες - γραμματογραφία, σύμβολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης, δεκαπέντε (15) μονάδες) που αξιολογείται συνολικά με εικοσιπέντε (25) μονάδες.

   Η γενική εικόνα αξιολογείται με πέντε (5) μονάδες.

   H οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με δέκα (10) μονάδες (τοποθέτηση και συσχετισμός σχεδίων πέντε (5) μονάδες - ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης πέντε (5) μονάδες).

   Τα σχεδιαστικά θέματα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου.

   ΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

   Η γραπτή ωριαία δοκιμασία τετραμήνου στα ανωτέρω μαθήματα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

   α) Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα που δύναται να αναλύονται σε ερωτήματα με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Τα θέματα της πρώτης ομάδας μέσω των οποίων ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των βασικών γνωστικών στοιχείων του μαθήματος μπορεί να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήματα (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, σωστού - λάθους, πολλαπλών επιλογών κτλ.) και διαβαθμισμένης δυσκολίας.

   β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα που δύναται να αναλύονται σε ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές/ μαθήτριες. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα. Η κατανομή της βαθμολογίας στα ερωτήματα κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε κάθε ένα από αυτά και σε αυτήν τη περίπτωση καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές/ στις μαθήτριες γραπτώς.

   ΙΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

   Η γραπτή ωριαία δοκιμασία τετραμήνου περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

   α) Η Α Ομάδα θεμάτων αποτελείται από ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης των βασικότερων εννοιών του μαθήματος. Στην εν λόγω ομάδα, οι διδάσκοντες/διδάσκουσες εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν ερωτήματα κλειστού τύπου (σωστού-λάθους, αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής κ.ά.).

   β) Η Β Ομάδα θεμάτων αποτελείται από δύο ή τρία ερωτήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές και μαθήτριες.

   Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις Ομάδες Α και Β. Η κατανομή της βαθμολογίας μεταξύ των ερωτημάτων κάθε ομάδας δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ερωτήματος. Η βαρύτητα κάθε ερωτήματος προσδιορίζεται ταυτόχρονα με τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές και μαθήτριες γραπτώς.

   ΙV. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

   Στο μάθημα «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» η γραπτή ωριαία δοκιμασία τετραμήνου περιλαμβάνει:

   α) Ερωτήματα που απαιτούν σύντομες απαντήσεις περιγραφικού τύπου, διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα ερωτήματα δύναται να περιλαμβάνουν από ένα (1) έως πέντε (5) υποερωτήματα.

   Ελέγχουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και την κατανόησή τους. Η βαθμολογία των ερωτημάτων συγκεντρώνει το 50% της συνολικής. Καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές και μαθήτριες γραπτώς.

   β) Σχεδιαστική Aσκηση η οποία βαθμολογείται με το υπόλοιπο 50% της βαθμολογίας. Συνδυάζει αρκετές παραμέτρους της σύνθεσης, ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης, με τα εξής κριτήρια:

   H οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, δέκα (10) μονάδες (συγκεκριμένα: τοποθέτηση πέντε (5) μονάδες, ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης: πέντε (5) μονάδες).

   Εφαρμογή των βασικών εννοιών και στοιχείων της σύνθεσης για τη δημιουργία μιας πρωτότυπης σχεδιαστικής πρότασης: τριάντα (30) μονάδες.

Ποιότητα σχεδίασης: πέντε (5) μονάδες.

   Ολοκλήρωση - γενική εικόνα: πέντε (5) μονάδες.

   3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   Ι. ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

   Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος και για τη βαθμολόγησή του στη διάρκεια των τετραμήνων είναι τα εξής:

   i. H ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), που αξιολογείται με σαράντα (40) μονάδες.

   ii. H ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.τ.λ.), που αξιολογείται με είκοσι (20) μονάδες.

   iii. Η πληρότητα σχεδίασης (ολοκλήρωση της σχεδίασης όλων των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή παρουσίασης δέκα (10) μονάδες - γραμματογραφία, σύμβολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης, δεκαπέντε (15) μονάδες) που αξιολογείται συνολικά με εικοσιπέντε (25) μονάδες.

   iv. Η γενική εικόνα αξιολογείται με πέντε (5) μονάδες.

   v. H οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με δέκα (10) μονάδες (τοποθέτηση και συσχετισμός σχεδίων πέντε (5)μονάδες - ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης πέντε (5) μονάδες).

   ΙΙ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

   Στο μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» και στο σχεδιαστικό μέρος του μαθήματος «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ» τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος και η βαθμολόγησή τους στη διάρκεια των τετραμήνων έχουν ως ακολούθως:

   α) Η ορθότητα γεωμετρικής απεικόνισης με τη μορφή καθιερωμένων συμβάσεων (ορθών ή αξονομετρικών προβολών) βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

   (i) Τοποθέτηση - συσχετισμός σχεδίων και λοιπών στοιχείων με σκοπό την παροχή πληροφοριών, μονάδες 15.

   (ii) Ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων, μονάδες 20.

   (iii) Ορθότητα και πληρότητα τεμνόμενων και προβαλλόμενων στοιχείων, μονάδες 15.

   β) Η ποιότητα σχεδίασης βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

γραμμογραφία (πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης), μονάδες 15 γραμματογραφία, μονάδες 10 συμβολισμοί, ενδείξεις, μονάδες 5.

   γ) Η πληρότητα σχεδίασης (βαθμός ολοκλήρωσης του συνόλου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

   δ) Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας σχεδίων, γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και οργάνωση του συνόλου), βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.

   III. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ

   Στο μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα» ο τρόπος αξιολόγησης του μαθήματος και η βαθμολόγησή του κατά τη διάρκεια των τετραμήνων θα έχει ως αντικείμενο τη σχεδίαση εκ του φυσικού. Η σύνθεση συνιστάται να αποτελείται από ένα έως τρία αντικείμενα, να είναι απλή και τοποθετημένη σε ορατό σημείο εντός του χώρου εξέτασης. Οι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να επιλέξουν: α) Την αποτύπωση των αντικειμένων και β) Την αποτύπωση της σχέσης τους με τον περιβάλλοντα χώρο. Η αξιολόγηση θα αφορά τα κάτωθι κριτήρια:

   1. Μέγεθος και τοποθέτηση του θέματος στη σχεδιαστική επιφάνεια.

   2. Προσωπικό ύφος σχεδίου.

   3. Μετρήσεις, συγκρίσεις, αναλογίες, σχέση των αντικειμένων μεταξύ τους και με το όλο.

   4. Φως - σκιά, απόδοση των τονικών σχέσεων και των όγκων του θέματος. Η βαθμολόγηση γίνεται με 25% για κάθε ένα κριτήριο.

   IV. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)

   Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος και για τη βαθμολόγησή του στη διάρκεια των τετραμήνων είναι τα εξής:

   i. H ορθότητα της απεικόνισης (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.), που αξιολογείται με σαράντα (40) μονάδες.

   ii. H ποιότητα σχεδίασης (πάχη γραμμών, ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.τ.λ.), που αξιολογείται με είκοσι (20) μονάδες.

   iii. Η πληρότητα σχεδίασης (ολοκλήρωση της σχεδίασης όλων των ζητουμένων με τη απαιτούμενη τελική μορφή παρουσίασης δέκα (10) μονάδες - γραμματογραφία, σύμβολα, ενδείξεις, κατάλληλος τύπος διαστασιολόγησης, δεκαπέντε (15) μονάδες) που αξιολογείται συνολικά με εικοσιπέντε (25) μονάδες.

   iv. Η γενική εικόνα αξιολογείται με πέντε (5) μονάδες.

   v. H οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με δέκα (10) μονάδες (τοποθέτηση και συσχετισμός σχεδίων πέντε (5) μονάδες - ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης πέντε (5) μονάδες).

   V. ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ι, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΙΙ,

   ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ Η/Υ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ

   Στο μάθημα «Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι» και στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων:

   «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Ψηφιακή Σχεδίαση II»,

   «Σχέδιο Ηλεκτρολογικό - Ηλεκτρονικό και με Η/Υ»

   «Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ» για την αξιολόγηση στη διάρκεια των τετραμήνων λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, είτε της κόλλας σχεδίασης, όσο και η διαδικασία σχεδίασης.

   Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι:

   α) η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες),

   β) η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα (40 μονάδες),

   γ) η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονάδες),

   δ) βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες).

   Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.

   VI. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ)

   Για την αξιολόγηση στη διάρκεια των τετραμήνων λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία σχεδίασης. Τα κριτήρια βαθμολόγησης του τελικού προϊόντος είναι τα παρακάτω:

   α) η ορθότητα απεικόνισης (15 μονάδες),

   β) η πληρότητα σχεδίασης και η οργάνωση του θέματος σε επίπεδα (40 μονάδες),

   γ) η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος (30 μονάδες),

   δ) βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες).

Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.

   VII. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

   Για την αξιολόγηση στη διάρκεια των τετραμήνων λαμβάνεται υπόψη τόσο το τελικό προϊόν της σχεδίασης στην οθόνη του Η/Υ, όσο και η διαδικασία. Τα κριτήρια για τη βαθμολόγηση είναι:

   α) η ορθότητα απεικόνισης, (15 μονάδες)

   β) η συνολική σύνθεση και η πληρότητα σχεδίασης, (40 μονάδες)

   γ) η ορθή χρήση των εντολών του προγράμματος, (30 μονάδες)

   δ) βαθμός ολοκλήρωσης και γενική εικόνα του σχεδίου (15 μονάδες).

   Η αξιολόγηση επί της διαδικασίας γίνεται με παρατήρηση ή και με προφορικές ερωτήσεις.

   VIII. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

   Στα μαθήματα:

   «Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών»,

   «Στοιχεία Μηχανολογικού - Ναυπηγικού Σχεδίου»,

   «Σχέδιο Ειδικότητας»,

   «Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού», τα κριτήρια αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων είναι:

   α) η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνόμενων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κ.λπ.) (35 μονάδες),

   β) η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κ.λπ.) (30 μονάδες),

   γ) η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κ.λπ.) (25 μονάδες),

   δ) η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης (10 μονάδες).

   4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

   Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της διδακτικής/μαθησιακής πορείας.

   Η αξιολόγηση αποτελεί βασική παιδαγωγική λειτουργία και συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πράξης. Σχετίζεται άμεσα με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου και τη μεθοδολογία προσέγγισής του. Πρόκειται για μια διαδικασία που ενσωματώνεται στο σύνολο της διδακτικής και μαθησιακής πορείας, ξεδιπλώνεται σε όλες τις φάσεις της και βοηθά να διαπιστωθεί η επίτευξη των Προσδοκώμενων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων του μαθήματος. Σκοπός της είναι η παρώθηση του μαθητή/της μαθήτριας προς την κριτική αυτοαντίληψη, καθώς και η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της μάθησης για την προαγωγή&

Tags: Εκπαίδευση Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1628 φορές

Σχετικές Ειδήσεις