16/10/2018 | 18:28
Χρηματοδοτικά "εργαλεία" 8 δισ ευρώ για επενδύσεις 22 δισ ευρώ
Χρηματοδοτικά "εργαλεία" 8 δισ ευρώ για επενδύσεις 22 δισ ευρώ

Ρευστότητα 7,5- 8 δισ ευρώ, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ετοιμάζεται να ρίξει στην αγορά το υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με τις τράπεζες. Όπως σημείωσε ο Γ. Δραγασάκης, στη συνεδρίαση της κοινής επιτροπής με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Attica Bank, με τους πόρους αυτούς μπορούν να ενεργοποιηθούν και να υποστηριχθούν επενδύσεις της τάξης των 22 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας.

Χαρακτηριστικά χρηματοδοτικά "εργαλεία" για μικρομεσαίες

1) Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Είδος Χρηματοδότησης: Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού)
Δομή προγράμματος: Επιμερισμού Κινδύνου
Συνολικά κεφάλαια: €384 εκ.
Διάρθρωση κεφαλαίων: €192 εκ. Δημόσια συμμετοχή, €192 εκ. Τράπεζες
 Όρια χρηματοδότησης:

Κεφάλαια κίνησης: €10.000 - €300.000, διάρκειας 48 μηνών
Επενδυτικού σκοπού: €10.000 - €800.000, διάρκειας 5 – 12 έτη

Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων
Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο , μειωμένο κατά 50%
Χρόνος διάθεσης: Διατίθεται ήδη και θα τερματιστεί με την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

2) ΤΕΠΙΧ ΙΙ (περιλαμβάνει 3 προγράμματα)

Είδος Χρηματοδότησης: (α) Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού)
Δομή προγράμματος: επιμερισμού κινδύνου
Συνολικά κεφάλαια: €915€
Διάρθρωση κεφαλαίων: €366 εκ. Δημόσια συμμετοχή, €549 εκ. Τράπεζες
Όρια χρηματοδότησης:

Κεφάλαια κίνησης: €10.000 - €500.000, διάρκειας 24 – 60 μήνες
Επενδυτικού σκοπού: €25.000 - €1.5 εκ., διάρκειας 5 – 10 έτη

Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων
Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο , μειωμένο κατά 40%
Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

3) ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Είδος Χρηματοδότησης: (β) Εγγυοδοσία
Δομή προγράμματος: Χαρτοφυλάκιο Εγγυήσεων
Συνολικά κεφάλαια: €100 εκ.
Διάρθρωση κεφαλαίων: €100 εκ. Δημόσια κεφάλαια
 Όρια χρηματοδότησης:

Ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%
Ανώτατο όριο ζημιάς χαρτοφυλακίου δανείων 25%

Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων
Συγκριτικό πλεονέκτημα:

Ενέχει θέση καλύμματος στο 80% για τα χορηγούμενα τραπεζικά δάνεια.
Η υφιστάμενη δομή παροχής εγγυήσεων σε χαρτοφυλάκιο δανείων συνεπάγεται δυνατότητα δημιουργίας χαρτοφυλακίου δανείων  συνολικού ύψους €500 εκ.  

Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

4) ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Είδος Χρηματοδότησης: (γ) Μικροπίστωση
Δομή προγράμματος: Επιμερισμός κινδύνου
Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.
Διάρθρωση κεφαλαίων: €25 εκ. Δημόσια Συμμετοχή και €25 εκ. Τράπεζες
 Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €25.000
Ωφελούμενοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κλπ. 
Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση άνευ εξασφαλίσεων
Χρόνος διάθεσης: εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου διάθεσης.

5) Made in Greece

Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
Δομή προγράμματος: : FoF
Συνολικά κεφάλαια:  €80 εκ.
Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
 Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
Ωφελούμενοι: Νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις
Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τη δημιουργία επώνυμων ελληνικών προϊόντων και ενίσχυση της εμπορικής ταυτότητας και των εξαγωγών.
Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

Σχετικά Αρχεία

Tags: ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Οικονομία Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 18510 φορές

Σχετικές Ειδήσεις