22/10/2017 | 10:24
Υποδήματα: προβλεπόμενες επισημάνσεις
Υποδήματα: προβλεπόμενες επισημάνσεις

Με βάση την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) για τη διακίνηση υποδημάτων ισχύουν σχετικές διατάξεις επισήμανσης. Σε περίπτωση που υποδήματα κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο δεν φέρουν όλη την επισήμανση ή έχουν επισημανθεί κατά τρόπο ανακριβή ή παραπλανητικό για τον καταναλωτή, δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους και μπορούν να επαναδιατεθούν στην κατανάλωση μόνο κατόπιν επισήμανσής τους.

 

 

 

Άρθρο 63

Επισήμανση υποδημάτων

 

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στην επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των υποδημάτων που προορίζονται για πώληση στον καταναλωτή.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοείται ως «υπόδημα» κάθε προϊόν εφοδιασμένο με σόλα που έχει σκοπό να προστατεύει ή να καλύπτει το πόδι, συμπεριλαμβανομένων των μερών που διατίθενται στην αγορά χωριστά, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται μη περιοριστικός κατάλογος των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

Εξαιρούνται από το παρόν άρθρο:

Α. Τα μεταχειρισμένα υποδήματα.

Β. Τα υποδήματα που καλύπτονται από το Παράρτημα 17 του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ (L 396/30.12.2006 REACH) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Γ. Τα υποδήματα που καλύπτονται από το π.δ. 445/1983 (Α’ 166) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δ. Τα υποδήματα που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού.

 

2. Διατάξεις επισήμανσης

 

Α. Τα υποδήματα όταν διατίθενται στο εμπόριο, πρέπει να φέρουν επισήμανση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των τριών μερών τους όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι, ήτοι:

α. επάνω μέρος

β. φόδρες και

γ. σόλα

Β. α. Η σύνθεση των μερών του υποδήματος πρέπει να δηλώνεται κατά τον λεπτομερή τρόπο που περιγράφεται στην υποπαράγραφο 2Γ του παρόντος άρθρου είτε βάσει εικονογραμμάτων, είτε βάσει γραπτών ενδείξεων, σύμφωνα με το παράρτημα Ι. Στην περίπτωση των γραπτών ενδείξεων, η αναγραφή πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα για τα συγκεκριμένα μέρη του υποδήματος και υλικά από τα οποία αποτελούνται όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι, απαγορευμένης της χρήσης συντμήσεων. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την αναγραφή των γραπτών ενδείξεων και σε άλλες γλώσσες πλέον της ελληνικής.

β. Στην επισήμανση πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για το υλικό που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί τουλάχιστον :

- το 80% της επιφάνειας του επάνω μέρους.

- το 80% της επιφάνειας των φοδρών του υποδήματος.

- το 80% του όγκου της σόλας.

Εάν κανένα από τα υλικά δεν αποτελεί τουλάχιστον το 80% του επισημανόμενου μέρους του υποδήματος, οι πληροφορίες πρέπει να δίνονται για τα δυο κυριότερα υλικά από τα οποία αυτό αποτελείται:

- Για το επάνω μέρος η ταξινόμηση των υλικών βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο και στο παράρτημα Ι, γίνεται χωρίς να υπολογίζονται τα εξαρτήματα ή οι ενισχύσεις, όπως τα προστατευτικά αστραγάλων, οι πιάντες, τα διακοσμητικά στοιχεία, οι πόρπες, τα γλωσσίδια, τα καψούλια ή άλλα παρόμοια προσαρτήματα.

- Για τη σόλα η ταξινόμηση βασίζεται στον όγκο των υλικών που την αποτελούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

Γ. α. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στις υποπαραγράφους 2Α και 2Β του παρόντος άρθρου, πρέπει να παρέχονται επί του υποδήματος και σε ένα τουλάχιστον υπόδημα ανά ζεύγος. Αυτό μπορεί να γίνεται με εκτύπωση, επικόλληση, ανάγλυφη αποτύπωση ή με την χρησιμοποίηση προσαρτημένης ετικέτας.

β. Η επισήμανση πρέπει να είναι ορατή, στερεά συνδεδεμένη και σε εμφανές σημείο, οι δε διαστάσεις των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι μεγάλες, ώστε οι πληροφορίες να γίνονται εύκολα κατανοητές. Η επισήμανση δεν πρέπει να παραπλανά τον καταναλωτή.

γ. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο είναι δυνατόν να συνοδεύονται από συμπληρωματικές γραπτές πληροφορίες, οι οποίες τίθενται, αν αυτό είναι αναγκαίο, στην επισήμανση. Εντούτοις οι συμπληρωματικές αυτές πληροφορίες είναι προαιρετικές και δεν μπορεί να απαγορεύεται ή να εμποδίζεται η εμπορία υποδημάτων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

 

3. Διατάξεις σχετικά με τα σημεία λιανικής πώλησης υποδημάτων.

Α. Στα σημεία λιανικής πώλησης υποδημάτων είναι υποχρεωτική η ανάρτηση πινακίδας την οποία θα απεικονίζονται τα εικονογράμματα που ορίζονται στο παράρτημα Ι και θα έχουν ως επεξήγηση τις αντίστοιχες γραπτές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, απαγορευμένης της χρήσης συντμήσεων, γραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και ενδεχομένως και σε άλλες γλώσσες κατά την επιλογή των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης.

Β. Η πινακίδα αυτή θα πρέπει να εκτίθεται σε ορατή θέση του καταστήματος, πολυκαταστήματος και εν γένει σημείου λιανικής πώλησης υποδημάτων και εντός του χώρου πώλησης των υποδημάτων. Οι διαστάσεις της πινακίδας δεν πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του εντύπου Α3 (420mm Χ 297mm) και η διάταξη των πληροφοριών πρέπει να είναι όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ.

Γ. Την πινακίδα μπορεί να υποκαταστήσει οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέσο π.χ. βίντεο, ηλεκτρονικά μέσα κ.λπ. υπό τον όρο ότι τα μέσα αυτά παρέχουν εξίσου αποτελεσματικά στους τελικούς καταναλωτές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3Α του παρόντος άρθρου.

 

4. Υποχρεώσεις υπευθύνων.

 

Α. Ο κατασκευαστής υποδημάτων ή ο εγκατεστημένος στην Ε.Ε εντολοδόχος του υποχρεούται να παρέχει την επισήμανση που προβλέπεται από το παρόν άρθρο και είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που αναγράφονται σε αυτή. Αν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστημένοι στην Ε.Ε, η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον υπεύθυνο για την πρώτη διάθεση του προϊόντος στην αγορά της Ε.Ε.

Β. Ο έμπορος λιανικής πώλησης υποχρεούται να φροντίζει ώστε τα υποδήματα που πωλεί να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση που προβλέπεται από το παρόν άρθρο καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

5. Κυρώσεις.

 

Α. Σε περίπτωση που υποδήματα κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο δεν φέρουν όλη την επισήμανση που επιβάλλεται από το παρόν άρθρο ή έχουν επισημανθεί κατά τρόπο ανακριβή ή παραπλανητικό για τον καταναλωτή, δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους και μπορούν να επαναδιατεθούν στην κατανάλωση μόνο κατόπιν επισήμανσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Β. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α. Για μη ύπαρξη επισήμανσης χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

β. Για ελλιπή επισήμανση με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

γ. Για ανακριβή-παραπλανητική επισήμανση, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

δ. Για έλλειψη πινακίδας κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.

6. Μόνο τα υποδήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο, με την επιφύλαξη άλλων σχετικών κοινοτικών νομικών υποχρεώσεων.

 

 

 

 

 

Πηγή: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

ΣΒ

 

Tags: Εμπόριο Το άρθρο έχει αναγνωσθεί 1156 φορές

Σχετικές Ειδήσεις