Ανακοινώσεις

20/01/2017
Προμήθεια Ειδών Κυλικείου έτους 2017
20/01/2017
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 20/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
20/01/2017
Η προμήθεια αφορά το Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)
19/01/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, την Τρίτη 31 Ιανουαρίου του 2017 και ώρα 13:00.
12/01/2017
Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το 2017
11/01/2017
Υποβολή προσφορών μέχρι την 24 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).
11/01/2017
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό επιτροπής, την 24 Ιαν 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.
11/01/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου του 2017 ώρα 12:00.
10/01/2017
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού ΣυστήματοςΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
04/01/2017
Οι τυχόν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017.
04/01/2017
Οι τυχόν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017.
04/01/2017
Οι τυχόν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017.
04/01/2017
Οι τυχόν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017.
03/01/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00.
02/01/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 20η Ιανουαρίου.
02/01/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 20η Ιανουαρίου.
02/01/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει την Πέμπτη 16 Μαρτίου του 2017 και ώρα 13.00.
02/01/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει την Τετάρτη 15 Μαρτίου του 2017 και ώρα 12.30.
02/01/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει την Τρίτη 14 Μαρτίου του 2017 και ώρα 12.30.
02/01/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει την Παρασκευή 17 Μαρτίου του 2017 και ώρα 12.30.
02/01/2017
Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 20/01/2017 και ώρα 22:00.
02/01/2017
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 30 Ιαν 2017, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα: 13:00.
02/01/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, την Τρίτη 31 Ιανουαρίου του 2017 και ώρα 13:00.
02/01/2017
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την Τρίτη 17 Ιανουαρίου και ώρα 12.30-Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου
02/01/2017
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23/01/20172016, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ.
30/12/2016
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμών στα πλαίσια του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014.
28/12/2016
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία 27 Ιανουαρίου και ώρα 15:00.
Article_shadow