ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στο ΓΕΜΗ (ΕΠΕ & ΑΕ)

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 ν. 4072/2012, παρακαλούμε για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της κατωτέρω ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας της εταιρείας μας, καθώς και την καταχώριση οικονομικών καταστάσεων.