ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Ο.Ε., Ε.Ε. ΚΑΙ Ι.Κ.Ε.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Δύο (2) Καταστατικά  υπογεγραμμένα σε έντυπη μορφή (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή – αρχείο doc)
 • Δήλωση Έναρξης/  Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου M3
 • Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης όπου απαιτείται M6
 • Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου M7
 • Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου M8
 • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων συμβαλλομένων
 • Ηλεκτρονικό μισθωτήριο
  • Εναλλακτικά, σε περίπτωση Ι.Κ.Ε.: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 που φέρει το γνήσιο της υπογραφής για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας εκ μέρους των ιδρυτών (να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης, και η χρήση για την οποία προορίζεται)
 • Εξουσιοδότηση- Υπεύθυνη Δήλωση (εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους τους εταίρους, θεωρώντας το γνήσιο της υπογραφής τους. (Υπόδειγμα 1)
 • Εντολή - Υπεύθυνη Δήλωση των Ιδρυτών ή του Εκπροσώπου για τη Σύσταση Εταιρείας. (Υπόδειγμα 3 Παράρτημα 1) και
 • Δήλωση (εφόσον στην ΥΜΣ προσέλθουν όλοι οι ιδρυτές, δηλώνεται εγγράφως ένας εξ αυτών ως εκπρόσωπος). (Υπόδειγμα 5)
   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Αστυνομική ταυτότητα για Έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε, καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα (σε φωτοτυπία).
 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους εκτός Ε.Ε, που θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ι.Κ.Ε.
 • Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ / μεταβολής ατομικών στοιχείων» (Μ1) και Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου (Μ7) όπου απαιτείται για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δε διαθέτουν.
   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

 • Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας
 • Εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
 • Απόφαση Γ.Σ. στην οποία να αναφέρεται ότι η εν λόγω εταιρεία μπορεί να συμμετέχει στην υπό ίδρυση εταιρεια
 • Για τις ΕΠΕ, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία
 • Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του ΔΣ για τη συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της Χάγης επίσημα μεταφρασμένο ή θεωρημένο από προξενική αρχή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας (good standing), με διαδικασία apostille.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
 • Συμπληρωμένα από τον υπόχρεο τα έντυπα M3 και Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.
 • Πρακτικό Απόφασης της Συνέλευσης με μοναδικό θέμα την συμμετοχή της αλλοδαπής στην υπό σύσταση Ελληνικής.