ΟΑΕΔ - Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

Ενεργή Προκήρυξη

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013

Είδος Ενίσχυσης

Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Περιοχή Εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα, και ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως η πράσινη οικονομία.

Προϋποθέσεις

Για να υπαχθεί μια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Ωφελούμενοι-Άνεργοι

Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει:

  • να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  • να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
  • να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

 

Έμφαση θα δοθεί στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων οι οποίες αναλύονται ως εξής :

 

  • άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  • γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών
  • πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες
  • αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Ποσό επιχορήγησης

 

Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων):

α) για τους κοινούς άνεργους,

• ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο έτος και

• εξήντα τοις εκατό (60%) για το δεύτερο έτος, από την κάθε πρόσληψη

β) για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων,

• ογδόντα τοις εκατό (80%) και για τα δύο έτη, από την κάθε πρόσληψη

 

 

 

Διάρκεια επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα, χωρίς επιχορήγηση.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος

170.940.000,00 €

Περίοδος υποβολής

από 09/04/2010 μέχρι καθορισμού της λήξης με σχετική απόφαση του διοικητή του ΟΑΕΔ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.oaed.gr

Διεύθυνση:                          Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος

Τηλ.                                       210 9989014, 210 9989016, 210 9989017

Φαξ                                       210 9989141

e-mail: typ@oaed.gr

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Μ. Κοντοβάς  210 9989146  mkontovas@oaed.gr

Ε. Γαρδίκα  210 9989114

Μ. Ξένου  210 9989115

Σ. Πεκρίδου  2109989116

Μ. Καρασαρίδου 210 9989212

 

Η υποβολή αίτησης από επιχείρηση γίνεται είτε ηλεκτρονικά από το σύνδεσμο 

http://ait.oaed.gr , είτε στο ΚΠΑ της περιοχής της.

 

Τελευταία Ενημέρωση

7/9/2012