ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕΑ

 
 

 

 
Τμήμα Μητρώου
 

Στις βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται: 

 • Η τήρηση του Μητρώου των Μελών του Επιμελητηρίου, η συνεχής ενημέρωσή του και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 
 • Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας των διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση προσώπων και η τήρηση ειδικού μητρώου αυτών. 
 • Η παραλαβή και ο έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας μεσιτών αστικών συμβάσεων και η τήρηση ειδικού μητρώου αυτών. 
 • Η σύνταξη εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιμελητηρίου και κάθε σχετική εργασία με τις εκλογές. 
 • Κάθε σχετική εργασία για την διενέργεια δειγματοληψιών και πραγματογνωμοσυνών κατά τις κείμενες διατάξεις. 
 • Η θεώρηση του όμοιου και γνησίου υπογραφής των μελών του Ε.Ε.Α., συνεταιρισμών κ.λ.π. 

 

 Επικοινωνήστε με το τμήμα στη διεύθυνση mitroo@eea.gr

 

 
Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων
 

 Στις βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται: 

 • Η μελέτη, αντιμετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά τα επαγγέλματα αρμοδιότητας Ε.Ε.Α. 
 • Η ενημέρωση των μελών του επί των εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων, νόμων και κανονιστικών πράξεων. 
 • Η γνωμοδότηση σε σχέδια νόμων, Π.Δ. και αποφάσεων που αφορούν τα επαγγέλματα. 
 • Η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών, η επεξεργασία και ανάλυσή τους και την κατάρτιση σχετικών μελετών. 
 • Η έρευνα της αγοράς και η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν στα επαγγέλματα. 
 • Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών του Ε.Ε.Α., για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων. 
 • Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταμένων Σωματείων, Ενώσεων, ομοσπονδιών, συνεταιρισμών κ.λ.π. 

 Επικοινωνήστε με το τμήμα στη διεύθυνση profes@eea.gr

 

 
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού
 

Στις βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται: 

 • Η μέριμνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α. 
 • Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. 
 • Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 • Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. 
 • Η μέριμνα για την στέγαση της υπηρεσίας. 
 • Η μέριμνα για την διαχείριση υλικού της υπηρεσίας. 
 • μέριμνα για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και την επεξεργασία στοιχείων για την σύνθεση και τις μεταβολές του. 
 • Η διαχείριση κάθε δαπάνης και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού. 
 • Η μέριμνα για τις ανάγκες εκπαίδευσής του και την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 
 • Η μέριμνα για την διατήρηση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό. 
 • Η μέριμνα για την φύλαξη και καθαριότητα της υπηρεσίας. 
 • Η μέριμνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ) ή άλλων εντύπων και την διανομή τους στα αρμόδια γραφεία, τη διακίνηση της αλληλογραφίας, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων. 
 • Η διεκπεραίωση και τήρηση Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. 
 • Η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών της Δ/σας Επιτροπής και του Δ.Σ.του Ε.Ε.Α. 

 

 
Γραφείο Τύπου & Εκδόσεων
 

Στις βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται: 

 • Η προβολή του έργου του Ε.Ε.Α. μέσω του Τύπου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου 
 • Η έκδοση ενημερωτικών δελτίων τύπου επί των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του Ε.Ε.Α. 
 • Η επιμέλεια σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του μηνιαίου δελτίου του Ε.Ε.Α. 

 Επικοινωνήστε με το γραφείο στη διεύθυνση presspubl@eea.gr

 

 
Γραφείο Μηχανογραφικών Εφαρμογών
 

Στις βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται: 

 • Η κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών των τμημάτων του Επιμελητηρίου από πλευράς ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης εφαρμογών, τεκμηρίωσης και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας. 
 • Η παρακολούθηση της μηχανογραφικής υποστήριξης των καθημερινών δραστηριοτήτων του Ε.Ε.Α. 
 • Η παροχή συγκεντρωτικών η αναλυτικών πληροφοριών. 
 • Η ευθύνη του Ο.Π.Σ. του Επιμελητηρίου. 
 • Η φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού. 
 • Η ευθύνη για την ακεραιότητα και ασφάλεια των μηχανογραφικών δεδομένων. 

 Επικοινωνήστε με το γραφείο στη διεύθυνση system@eea.gr

 

 
Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
 

Στις βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται: 

 • Η γνωμοδότηση επί παντός νομικού ζητήματος που απασχολούν το Ε.Ε.Α και τις Υπηρεσίες του. 
 • Ο χειρισμός των δικαστικών υποθέσεων του Ε.Ε.Α. 
 • Η δια του Νομικού Συμβούλου εκπροσώπηση του Ε.Ε.Α. 
 • Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και των Πράξεων της Διοίκησης που έχουν σχέση με τα Επιμελητήρια.