Περιβαλλοντικά Πιστοποιητικά για Επιχειρήσεις

 

Παρουσιάζονται περιβαλλοντικά πιστοποιητικά  που  μπορεί  να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις, τα οποία συμβάλλουν αποφασιστικά στην προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον παραγωγικών διαδικασιών, υπηρεσιών και προϊόντων και ενισχύουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. 

 1. ECO LABEL Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα 
  Τι αφορά: Πιστοποιεί την συνολική περιβαλλοντική υπεροχή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων ή υπηρεσιών. Σημαίνει πρακτικά ότι το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία είναι προτιμητέο και υπερέχει σε ότι αφορά τις επιδράσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον, από την παραγωγή ή την χρήση του. Το πιο γνωστό Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα είναι το Ευρωπαϊκό λουλούδι που αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της Ένωσης αλλά και σε τρίτες χώρες όπως η Νορβηγία, το Λιχνενστάιν, η Ισλανδία κ.α. Έχουν θεσπισθεί από την Ε.Ε. οικολογικά κριτήρια για 11 κατηγορίες προϊόντων (23 προϊόντα) & 2 κατηγορίες υπηρεσιών.
  Πληροφορίες: Πατήστε εδώ 
   
 2. Πιστοποιητικό ISO 14.001:2004
  Τι αφορά: Εφαρμόζεται από οποιαδήποτε επιχείρηση και αποσκοπεί στη συστηματοποίηση της περιβαλλοντικής της διαχείρισης και επομένως στη βελτίωση της αποδοτικότητάς της.  Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν ISO 14001 συνήθως απευθύνονται σε εξειδικευμένους συμβούλους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να αναλύσουν τις περιβαλλοντικές πτυχές της επιχείρησης και στη συνέχεια να αναπτύξουν ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο ταιριάζει στο είδος, το μέγεθος και την εταιρική κουλτούρα κάθε συγκεκριμένης επιχείρησης. Το σύστημα αυτό πρέπει να πιστοποιηθεί από ένα φορέα πιστοποίησης. Οι φορείς πιστοποίησης έχουν οι ίδιοι διαπιστευτεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης.
   
 3. EMAS Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (Eco Management & Auditing Scheme)
  Τι αφορά: Η υλοποίηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και η εν συνεχεία επαλήθευσή του κατά EMAS μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση ή τον οργανισμό γενικότερα που θα το εφαρμόσει, τόσο ως προς την εσωτερική του λειτουργία όσο και ως προς τις σχέσεις του με τρίτους.
  Τέτοια οφέλη μπορεί να είναι:
  • Ενδυνάμωση των εργαζομένων μέσω της δημιουργίας κινήτρων για μεγαλύτερη συμμετοχή και υπευθυνότητα
  • Βελτίωση της εικόνας του οργανισμού τόσο προς τρίτους (πελάτες, κοινωνία, προμηθευτές) όσο και προς το ίδιο το προσωπικό της
  • Καλύτερη διαχείριση του ρίσκου που σχετίζεται με τα περιβαλλοντικά θέματα, μέσω της θεσμοθέτησης και του ελέγχου κατάλληλων διαδικασιών
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών
  Πληροφορίες: Πατήστε εδώ
   
 4. Πράσινες Προμήθειες
  Τι αφορά: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει πράσινα κριτήρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στη διαδικασία σύνταξης των προκηρύξεων και διαγωνισμών. Έχουν θεσπιστεί από την Ε.Ε κριτήρια για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών 
  Πληροφορίες: Πατήστε εδώ