Πληροφορίες σε θέματα Πράσινης και Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

 

Παρουσιάζονται πληροφορίες που αφορούν το θεματικό αντικείμενο της Πράσινης και Καινοτόμου επιχειρηματικότητας (π.χ. νομοθεσία, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, εισηγήσεις, ενημερωτικά κείμενα, κλπ).

 1. Διαχείριση Αποβλήτων 
  Περιεχόμενο: Συνοπτική παρουσίαση του Νομικού Πλαισίου που διέπει την Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα
  Πρόσβαση στην Πληροφορία: Πατήστε εδώ

 2. Ανακύκλωση
  Περιεχόμενο: Νομοθεσία για Ανακύκλωση 
  Πρόσβαση στην Πληροφορία: Πατήστε εδώ

 3. Περιβαλλοντικά Γενικά 
  Περιεχόμενο: Περιβαλλοντική αδειοδότηση περιβαλλοντικά εργαλεία κλπ
  Πρόσβαση στην Πληροφορία: Πατήστε εδώ

 4. Υποστήριξη Δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης .Eco-commerce/ΕΣΕΕ
  Περιεχόμενο: Πληροφορίες που χρειάζεται ο επιχειρηματίας προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της ΕΣΕΕ «Υποστήριξη Δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις Εμπορικές Επιχειρήσεις»
  Πρόσβαση στην Πληροφορία: Πατήστε εδώ

 5. Η ΕΕ και η βιομηχανία ενώνουν τις δυνάμεις τους και επενδύουν 22 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία
  Περιεχόμενο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα επενδύσουν περισσότερα από 22 δισ. ευρώ κατά τα επόμενα επτά έτη για την καινοτομία σε τομείς που προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων θα διατεθεί σε πέντε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στους τομείς των καινοτόμων φαρμάκων, της αεροναυτικής, των βιομηχανιών βιολογικής βάσης, των κυψελών καυσίμου και υδρογόνου, και των ηλεκτρονικών εφαρμογών
  Πρόσβαση στην Πληροφορία: Πατήστε εδώ

 6. Αγοράστε οικολογικά
  Περιεχόμενο: Εγχειρίδιο για Δημόσιες Συμβάσεις για οικολογικά θέματα 
  Πρόσβαση στην Πληροφορία: Πατήστε εδώ

 7. Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κριτηρίων
  Περιεχόμενο: Αποφάσεις Ε.Ε περί οικολογικών κριτηρίων για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων  
  Πρόσβαση στην Πληροφορία: Πατήστε εδώ

 8. Περιβαλλοντική Νομοθεσία
  Περιεχόμενο: Συνοπτική παρουσίαση της Περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά τις ΜΜΕ ,τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο  
  Πρόσβαση στην Πληροφορία: Πατήστε εδώ

 9. Eco –Innovation 
  Περιεχόμενο: Παρουσιάζονται οι προκηρύξεις που αφορούν την Δράση Οικολογικής Καινοτομίας που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) 2007-2013.Παράλληλα  παρουσιάζονται καινοτόμα έργα που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την πρόληψη της ρύπανσης και την επίτευξη μιας πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων.  
  Πρόσβαση στην Πληροφορία: Πατήστε εδώ και εδώ