ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της αστικής εταιρείας μεταξύ άλλων είναι:
 

- η ανάπτυξη της πληροφορικής

- η προαγωγή μελετών και ερευνών σχετικά με τις ΜΜΕ

- η κατάρτιση ή η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου Διεθνούς Οργανισμού η εκτέλεση ή η συμμετοχή σ’ αυτά

- η οργάνωση εκθέσεων ή συμμετοχή σε εκθέσεις, στο εσωτερικό και εξωτερικό για την προβολή και προώθηση των σκοπών και της προσφοράς του Επιμελητηρίου στα μέλη τους, στους μικρομεσαίους και στην κοινωνία

- η εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του Επιμελητηρίου και στελεχών

- η μετά από αιτήματα ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σύνταξη μελετών οργάνωσης, χρηματοπιστωτικής πληροφόρησης αυτών

- η σύνταξη περιβαλλοντολογικών μελετών με σκοπό την υποβοήθηση των επιχειρήσεων και την επίλυση των προβλημάτων τους

- η υποστηρικτική συνεργασία για την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και η αξιοποίηση κάθε προγράμματος επιστημονικής, επιχειρηματικής και οικονομικής συνεργασίας

- η έκδοση είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς ηλεκτρονικών ή έντυπων περιοδικών, φυλλαδίων, εφημερίδων ή άλλης μορφής έντυπου περιεχομένου, είτε με τη μορφή πολυμέσων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την Επιμελητηριακή και επιχειρηματική δραστηριότητα

- η οικονομική ενίσχυση των διαβιούντων κάτω από τα όρια της φτώχειας ιδιωτών και νοικοκυριών

- η ηθική, κοινωνική, επαγγελματική και κάθε άλλη υποστήριξη προς ενδεή άτομα

- η καταγραφή των αντικειμενικά επιχειρηματικών ασθενών οικονομικών δράσεων, η μελέτη των αιτιών αυτών και η πρόταση για την θεραπεία αυτών