ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων

Το «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων στο πλαίσιο Ε.Π. του ΕΣΠΑ» αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις με στόχο  την αντιμετώπιση της κρίσης και το άνοιγμα νέων αναπτυξιακών πεδίων.

Στη πράξη, όπως όλα τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, θα αποδειχθεί αν το  «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων στο πλαίσιο Ε.Π. του ΕΣΠΑ» απαντά, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, «στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης συντονισμένων δράσεων και εθνικών πρωτοβουλιών αντιμετώπισης του προβλήματος της χαμηλής απασχόλησης των νέων, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων μέσω των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013».

Σε κάθε περίπτωση, είναι απολύτως απαραίτητο για τη σύγχρονη επιχείρηση, τον ελεύθερο επαγγελματία και τον άνεργο να γνωρίζουν όλα τα καινούρια διαθέσιμα εργαλεία, είτε για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους οι δύο πρώτοι, είτε για να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας, εφόσον πρόκειται για απολυμένο ή πρώην αυτοαπασχολούμενο που αναγκάστηκε να βάλει «λουκέτο»
Κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ανάδειξη συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο ηλικιακών κατηγοριών 15-24 και 25-35 στην Ελλάδα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους θεματικούς άξονες προτεραιότητας:

1. Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

2. Ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των σύστημα-των μαθητείας με έμφαση στον συνδυασμό κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας και περαιτέρω επένδυση στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και στην πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση.

3. Θέσπιση συστηματικών προγραμμάτων μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία (school-to-work programmes) ώστε να υποστηριχθεί η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας (με συνδυασμό καθοδήγησης, συμβουλευτικής,  κατάρτισης και απασχόλησης) προσαρμοσμένα  στο ιδιαίτερο προφίλ και τις ανάγκες των νέων ανέργων.

4. Ενίσχυση της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού με έμφαση σε νέους ανέργους. Ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, της καθοδήγησης σταδιοδρομίας και της συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, εστίαση σε νέα/καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τομείς επιχειρηματικότητας.

6. Επένδυση σε μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της σχολικής διαρροής

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μπορούν να αξιολογήσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των προγραμμάτων μέσα από τον συνοπτικό και τον αναλυτικό οδηγό.

 

Για να δείτε τον ΣΔΝ - Πίνακας Δεικτών & Budget πατήστε εδώ.