9η Απόφαση απόρριψης πράξεων στη δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του ΕΠΑνΕΚ