Άδεια αγοράς συναλλάγματος για εταιρεία – Δικαιολογητικά

Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: [email protected]

α. Νομικές διατάξεις που προβλέπουν τη Διοικητική Πράξη.
i.    Α.Ν. 89/1967 (Φ.Ε.Κ. 132/Α’/1967).
ii.    Α.Ν. 378/1968 (Φ.Ε.Κ. 82/Α’/1968).
β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
–    Με προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο:
i.    Αίτηση νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
ii.    Καταστατικό της εταιρείας εις διπλούν.
iii.    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ.    75/Α’/1986)
συναλλαγματικού υπευθύνου, ότι αποδέχεται το διορισμό.
–    Με υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Αρχή:
i.    Αντίγραφο ποινικού μητρώου νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
ii.    Αντίγραφο ποινικού μητρώου ορισθέντα συναλλαγματικού υπευθύνου.
γ. Διατάξεις που προβλέπουν τα δικαιολογητικά.
i.    176/1977 και 272/1978 αποφάσεις Νομισματικής Επιτροπής.
ii.    Υπ’ αριθμόν 3011/1/1-στ’ από 15-1-1986 Βασική Διαταγή Α.Ε.Α./Κ.Α./Δ.Δ.Α./Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων, όπως τροποποιήθηκε με υπ’ αριθμόν 3011/1/1-κδ’ από 3¬8-1993 ομοία.
δ. Ένσημα – Παράβολα.
ΕΛ.ΑΣ. € 3,00 και Μ.Τ.Σ. € 3,00.
ε. Προθεσμία διεκπεραίωσης.
Εντός πενήντα (50) ημερών.
στ. Διατάξεις που προβλέπουν την προθεσμία διεκπεραίωσης.
Άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/1999), ως ισχύει.
ζ. Διάρκεια ισχύος της διοικητικής πράξεως.
Έως διαλύσεως της εταιρείας.
η. Παρατηρήσεις.
Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης.