Αγορανομικά : Υποχρεώσεις ελεγκτών – ελεγχομένων

Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι του άρθρου 116 έχοντας καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου σύμφωνα με τον Κ.Π.Δ. και φορολογικού ελεγκτή

Με βάση την  Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)  οι Υποχρεώσεις ελεγκτών – ελεγχομένων περιγράφονται ως εξής:

 

 

 

Άρθρο 116

 

Υποχρεώσεις των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του ν. 4177/2013, όπως ισχύει

 

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους.

2. Τα κλιμάκια ελέγχου είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα έντυπα:

Α. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Β. «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Γ. «ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ»

Δ. «ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ»

Ε. «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΑΞΙΜΕΤΡΑ)»

τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV.3. Τα παραπάνω έντυπα έχουν συνεχόμενη αρίθμηση με ευθύνη της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας .

 

Άρθρο 117

Υποχρεώσεις ελεγκτών – ελεγχομένων

 

1. Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι του άρθρου 116 έχοντας καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου σύμφωνα με τον Κ.Π.Δ. και φορολογικού ελεγκτή, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο την «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», η οποία φέρει ιδίως τη σφραγίδα της Υπηρεσίας, τον αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία έκδοσης, τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών και την υπογραφή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης συντάσσουν και συμπληρώνουν εις διπλούν κατά περίπτωση τα πεδία των εντύπων της παραγράφου 2 (Β, Γ, Δ) του άρθρου 116.

2. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το κατά περίπτωση έντυπο της ανωτέρω παραγράφου 2 (Β, Γ, Δ), υπογράφεται από τους υπαλλήλους ελεγκτές και τον ελεγχόμενο ή τον υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση ο ελεγχόμενος ή ο υπεύθυνος της ελεγχόμενης επιχείρησης δικαιούται να καταθέσει τις απόψεις του στο προβλεπόμενο κατά περίπτωση πεδίο με τίτλο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ».

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, οι υπάλληλοι ελεγκτές συμπληρώνουν το πεδίο με την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ», υπογράφουν για την επιβεβαίωση της άρνησης και σημειώνουν τυχόν προφορικές απόψεις του ελεγχομένου ή του υπευθύνου της επιχείρησης. Εφόσον ο ελεγχόμενος αρνείται να δώσει εξηγήσεις, τούτο σημειώνεται στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ».

3. Το κατά περίπτωση έντυπο κατά τον έλεγχο, συντάσσεται με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες από τους εντεταλμένους υπαλλήλους, κατά τρόπον ώστε, όλα τα πεδία να είναι ορθά συμπληρωμένα και να τεκμηριώνεται η παράβαση. Ακυρώσεις – διαγραφές – διορθώσεις και συμπληρώσεις δεν επιτρέπονται. Το φύλλο της Έκθεσης Ελέγχου με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» υποβάλλεται από τα ελεγκτικά όργανα εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 24 του ν. 4177/2013, προθεσμίας. Το δε φύλλο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ» παραδίδεται στον ελεγχόμενο με την ολοκλήρωση του ελέγχου.

4. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου της παρούσας, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητά με έγγραφό της πληροφορίες από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Εκείνοι στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο, υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται. Όταν οι πληροφορίες ζητούνται από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, υποχρεούνται σε παροχή πληροφοριών οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης ή οι αρμόδιοι υπάλληλοι αυτών.

5. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ως ανωτέρω ή γενικότερης διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο ελεγχόμενος οφείλει να συνεργάζεται και μην παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο. Επίσης ο ελεγχόμενος υποχρεούται:

Α. Να παραδώσει κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ελέγχου, όπως παραστατικά αγοραπωλησίας, πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα.

Β. Να μην παραποιεί ή να αποκρύπτει ή να παραθέτει ψευδή στοιχεία.

Γ. Να μην προβαίνει σε βίαιες ενέργειες εναντίον των ελεγκτών.

6. Επί διενεργούμενων ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς αγαθών που κινούνται στο εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο, οι αρμόδιοι υπάλληλοι λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, τηρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. περί ακινητοποίησης διερχομένων οχημάτων, φέρουν δε γιλέκο έντονου χρώματος (φωσφορίζον) με τα διακριτικά της υπηρεσίας ή του φορέα στον οποίο ανήκουν. Οι οδηγοί των οχημάτων υποχρεούνται να ακινητοποιούν το όχημά τους στο πρόσταγμα του ελεγκτικού κλιμακίου και να τηρούν τα προβλεπόμενα από την παρ. 6 κατά τη διαδικασία του ελέγχου.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 4, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).

Β. Για παραβάσεις της παραγράφου 5, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

 

 

 

 

 

Πηγή: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

 

ΑΣΒ